ขั้นตอนการจัดซ่อม

1377 Views  | 

ขั้นตอนการจัดซ่อม

 


ขั้นตอนการจัดซ่อม

1. ผู้เสียหายเป็นเจ้าของรถประกัน หรือเป็นเจ้าของรถคู่กรณี หรือเป็นเจ้าของทรัพย์สิน หรือ เป็นผู้บาดเจ็บ หรือเป็นผู้มีสิทธิเรียกร้อง หรือเป็นผู้รับมอบอำนาจของบุคคลดังกล่าวมาติดต่อ
2. นำเอกสารหลักฐานมาติดต่อเพื่อคุมราคา
2.1 สำเนาใบเคลม
2.2 ใบเสนอราคา
3. นำเอกสารหลักฐานมาติดต่อเพื่อตั้งเบิก
3.1 สำหรับผู้เอาประกันจัดซ่อมเอง ลูกค้าเข้ามาติดต่อที่บริษัทฯ เพื่อวางบิลหรือ ส่งเป็นไปรษณีย์เข้ามา โดยใช้เอกสารดังนี้
3.1.1ใบเสร็จรับเงินของอู่ที่จัดซ่อม ออกในนามผู้เอาประกันหรือในนามบริษัทฯ (ต้นฉบับเท่านั้น)
3.1.2 ใบเคลมตัวจริง
3.1.3ใบอนุมัติราคาที่มีการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่บริษัทแล้ว
3.1.4 สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาใบขับขี่ผู้เอาประกัน. (รับรองสำเนาถูกต้อง)
3.1.5 สำเนากรมธรรม์
3.1.6.รูปถ่ายรถระหว่างซ่อมและซ่อมเสร็จ / หรือนำรถเข้ามาตรวจสภาพที่บริษัท
3.1.7สำเนาหน้าสมุดบัญชีชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อผู้เอาประกัน (ในกรณีที่ต้องการให้โอนเงิน) กรณีที่ผู้เอาประกัน มิได้ มาดำเนินการด้วยตนเองจะต้องทำหนังสือมอบอำนาจ ให้ผู้อื่นมากระทำการแทน และมีเอกสาร ทั้งผู้มอบและผู้รับมอบด้วย
3.2สำหรับรถคู่กรณีจัดซ่อมเอง ลูกค้าเข้ามาติดต่อที่บริษัทฯ เพื่อวางบิลหรือ ส่งเป็นไปรษณีย์เข้ามา โดยใช้เอกสารดังนี้
3.2.1ใบเคลมตัวจริง
3.2.2ใบคุมราคาที่มีการอนุมัติราคาจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทแล้ว
3.2.2สำเนาทะเบียนรถ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
3.2.4สำเนาบัตรประชาชนจะต้องมีชื่อตรงกับหน้าทะเบียนรถ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
3.2.5สำเนากรมธรรม์ภาคสมัครใจ / พรบ.
3.2.6สัญญาประนีประนอมยอมความ
3.2.7สำเนาหน้าสมุดบัญชีชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อที่ตรงกับหน้าทะเบียนรถ (ในกรณีที่ต้องการให้โอนเงิน) กรณีเจ้าของรถไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเองจะต้องทำหนังสือมอบอำนาจ ให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน กรณีที่มีการซื้อขายรถแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อในทะเบียนรถจะต้องนำสำเนาชุดโอนรถหรือเอกสารการซื้อขายรถมาเป็นหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของรถด้วย
3.3กรณีบาดเจ็บ
3.3.1สำเนาบัตรประชาชนผู้ประสบภัย หรือเอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3.3.2ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน
กรณีเบิกค่าชดเชย (ผู้ป่วยใน)
3.3.4สำเนาบัตรประชาชนผู้ประสบภัย หรือเอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3.3.5ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
3.4กรณีทุพพลภาพ
3.4.1สำเนาบัตรประชาชนผู้ประสบภัย หรือเอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3.4.2ใบรับรองแพทย์ และหนังสือรับรองความพิการ
3.4.3สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นได้รับความเสียหายจากการประสบภัยจากรถ
3.5กรณีเสียชีวิต
3.5.1สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประสบภัยพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3.5.2สำเนาหนังสือเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3.5.3สำเนาใบมรณบัตรพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3.5.4สำเนาใบชันสูตรพลิกศพ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3.5.5สำเนาหนังสือรับรองการตาย (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3.5.6สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นได้รับความเสียหายจากการประสบภัยจากรถ หรือสำเนาคำพิพากษา (ถ้ามี)
4.หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน ผ่านการพิจารณา และได้ข้อยุติแล้ว บริษัทจะดำเนินการจ่ายค่าสินไหมให้แก่ลูกค้าหรือคู่กรณี (จ่ายให้กับผู้เสียหายโดยตรง) ดังนี้จ่าย
4.1เงินสดไม่เกิน 5,000 บาท ภายใน 30 นาที
4.2กรณีเกิน 5,000 บาท จ่ายเป็นเช็ค หรือเงินโอนเข้าบัญชีภายใน 14 วัน
ช่องทางการติดต่อ

E-mail:

พื้นที่กรุงเทพ  bkkass@asiainsurace.co.th 

พื้นที่ต่างจังหวัด upcass@asiainsurance.co.th

FAX: 02-250-5279 หรือ 02-256-0300

โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 02-869-3399 ต่อ 2899

ประกันภัย ง่าย ครบ จบที่เรา
 

Related content

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy