ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

217 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Viriyah_Tour

ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง
สำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
รับประกันภัยโดย : บมจ.วิริยะประกันภัย
การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสําหรับธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์
ซึ่งเป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองนักท่องเที่ยวที่อยู่ภายใต้การดูแลและบริการของบริษัททัวร์ตามตารางการเดินทางที่บริษัททัวร์จัดขึ้น
โดยให้ความคุ้มครองสูงสุดคนละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลคนละ 500,000 บาท ซึ่งบริษัททัวร์ต้องจัดทำประกันภัยให้เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ตามหลักเกณฑ์การประกันภัยสำหรับอุบัติเหตุให้แก่นักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว
ในระหว่างเดินทางท่องเที่ยวพ.ศ. 2561 (ข้อมูลเพิ่มเติมกรมการท่องเที่ยว)     
แผนความค้มุครองสําหรับทัวร์ทั่วไป General Tour
General Tour หมายถึง ทัวร์ทีไม่มีกิจกรรมเสี่ยงภัย เช่น ชมเมืองเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไป เป็นต้น

 รายละเอียดความค้มครองและจำนวนเงนิเอาประกันภัย

 • การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง คนละ 1,000,000.- บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง คนละ 500,000.- บาท
 
เบี้ยประกันภัยต่อคนต่อเที่ยว

เบี้ยประกันภัยรวมอากร
และภาษีมูลค่าเพิ่ม

จำนวนผู้เอาประกันภัยขั้นต่ำ / ปีเบี้ยประกันภัยสุทธิ / คน/เที่ยว
100 - 199 คน37.- บาท3,975.05.- บาท
200 - 499 คน35.- บาท7,519.96.- บาท
500 - 4,999 คน30.- บาท16,114.20.- บาท
5,000 คนขึ้นไป27. บาท145,027.80.- บาท

 เอกสารสําหรับทําประกันภัย

 • สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์หรือ สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท (กรณีบริษัทเปิดใหม่)
 • ใบคำขอประกันภัยกรมธรรม์ประกันอุบุัติเหตุเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

เงื่อนไขและข้อตกลงรับประกัน

 • ผู้ถือกรมธรรม์มีหน้าที่แจ้งชื่อผู้เอาประกันภัยและระยะเวลาการเดินทางให้บริษัทฯ ทราบก่อนเดินทางโดยบริษัทฯ ทำการยืนยันจำนวนและ
  รายชื่อทุกครั้งพร้อมประทับตราบริษัท (ในกรณีเกิดอุบัติเหตุขึ้นถ้ารายชื่อของผู้เอาประกันภัยที่แจ้งไว้ไม่ตรงกับความเป็นจริงหน้าที่ในการ
  พิสูจน์เป็นของผู้ถือกรมธรรม์หรือผู้อาประกันภัย)
 • จำนวนนักท่องเที่ยวขั้นต่ำ100 คนต่อปีสำหรับการออกกรมธรรม์
 • ระยะเวลาคุุ้มครองในแต่ละเที่ยวการเดินทางจะต้องอยู่ในความดูแลของบริษัททัวร์ตามตารางการเดินทางไม่เกิน 7 วัน
  ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 • อายุของผูเ้อาประกัน :ริษทัฯให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือน เป็นต้นไป

 แผนความค้มครองสําหรับทัวร์ Adventure Tour
 Adventure Tour หมายถึง ทัวร์ทีมีกิจกรรมเสี่ยงเช่น ไต่เขา เดินป่าล่องแก่ง ปีนหน้าผา เป็นต้น
 รายละเอียดความค้มครองและจำนวนเงนิเอาประกันภัย
 • การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง คนละ 1,000,000.- บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง คนละ 500,000.- บาท
 เอกสารสําหรับทําประกันภัย
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์หรือ สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท (กรณีบริษัทเปิดใหม่)
 • ใบคำขอประกันภัยกรมธรรม์ประกันอุบุัติเหตุเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
 เงื่อนไขและข้อตกลงรับประกัน
 • ผู้ถือกรมธรรม์มีหน้าที่แจ้งชื่อผู้เอาประกันภัยและระยะเวลาการเดินทางให้บริษัทฯ ทราบก่อนเดินทางโดยบริษัทฯ ทำการยืนยันจำนวนและ

         รายชื่อทุกครั้งพร้อมประทับตราบริษัท (ในกรณีเกิดอุบัติเหตุขึ้นถ้ารายชื่อของผู้เอาประกันภัยที่แจ้งไว้ไม่ตรงกับความเป็นจริงหน้าที่ในการ
        พิสูจน์เป็นของผู้ถือกรมธรรม์หรือผู้อาประกันภัย)

 • จำนวนนักท่องเที่ยวขั้นต่ำ100 คนต่อปีสำหรับการออกกรมธรรม์
 • ระยะเวลาคุุ้มครองในแต่ละเที่ยวการเดินทางจะต้องอยู่ในความดูแลของบริษัททัวร์ตามตารางการเดินทางไม่เกิน 7 วันตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 • อายุของผูเ้อาประกัน : บริษทัฯให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือน เป็นต้นไป
แผนความค้มุครองสําหรับทัวร์ดำน้ำลึก Scuba Diving Tour
Scuba Diving Tour คือการดำน้ำลึกโดยใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจ ที่ติดกับตัวนักดําน้ำไป ทําให้สามารถดําน้ำได้ โดยอิสระ และเคลือนที่ใต้น้ำได้
โดยไม่ติดกับสายอากาศ ที่เครื่องอัดอากาศ บนผิวน้ำ นักดำน้ำต้องผ่านการอบรมและได้รับบัตรอนุญาตดำน้ำจากสถาบันการดำน้ำสากล
และรับเฉพาะประเภททัวร์ Inbound(ในประเทศ) เท่านั้น
 รายละเอียดความค้มครองและจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง คนละ 1,000,000.- บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง คนละ 500,000.- บาท
อกสารสําหรับทําประกันภัย
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์หรือ สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท (กรณีบริษัทเปิดใหม่)
 • ใบคำขอประกันภัยกรมธรรม์ประกันอุบุัติเหตุเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
เงื่อนไขและข้อตกลงรับประกันภัย
 • ผู้ถือกรมธรรม์มีหน้าที่แจ้งชื่อผู้เอาประกันภัยและระยะเวลาการเดินทางให้บริษัทฯ ทราบก่อนเดินทางโดยบริษัทฯ ทำการยืนยันจำนวนและรายชื่อทุกครั้งพร้อมประทับตราบริษัท (ในกรณีเกิดอุบัติเหตุขึ้นถ้ารายชื่อของผู้เอาประกันภัยที่แจ้งไว้ไม่ตรงกับความเป็นจริงหน้าที่ในการ
        พิสูจน์เป็นของผู้ถือกรมธรรม์หรือผู้อาประกันภัย)
 • จำนวนนักท่องเที่ยวขั้นต่ำ100 คนต่อปีสำหรับการออกกรมธรรม์
 • ระยะเวลาคุุ้มครองในแต่ละเที่ยวการเดินทางจะต้องอยู่ในความดูแลของบริษัททัวร์ตามตารางการเดินทางไม่เกิน 7 วันตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 • อายุของผูเ้อาประกัน : บริษทัฯให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือน เป็นต้นไป
|ดาวน์แผนประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
สนใจทำประกันภัยการเดินทาง
แอสอินไลฟ์ โบรคเกอร์
โทร : 095 952 6514
Line OA :@asinlife
ประกันภัย ง่ายครบ จบที่เรา 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้