ประกันภัย การเดินทางสบายใจทั่วโลก

2677 Views  | 

ประกันภัย การเดินทางสบายใจทั่วโลก

ประกันภัยการเดินทางสบายใจทั่วโลก
Global Travel Sure Insurance Policy
แผนประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ
(International Travel Sure Insurance Plan)

ความคุ้มครอง
Coverages

ผลประโยชน์ (บาท)
Sum Isured (Baht)

Platinum

Diamond

Emerald

Gold

Silver

คุ้มครองชีวิต อุบัติเหตุและสุขภาพ
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
5,000,0003,000,0002,000,0002,000,0001,000,000
การรักษาพยาบาลในต่างประเทศ5,000,0003,000,0002,000,0001,500,000500,000
การรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในประเทศไทย500,000300,000200,000150,00050,000
การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
หรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศรวมถึงค่าใช้จ่าย
ในการส่งศพหรืออัฐิกลับตามกฏหมายประเทศ
5,000,0003,000,0002,000,0002,000,0001,000,000
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก3,000,0002,000,0001,000,0002,000,0001,000,000
การชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล
ในฐานะผู้ป่วยใน (สูงสุดไม่เกิน 20 วันต่อการเดินทางแต่ละครั้ง)
วันละ
3,000
วันละ
3,000
วันละ
2,000
วันละ
1,000
ไม่คุ้มครอง
ค่าใช้จ่ายการเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาล200,000100,00050,00050,000ไม่คุ้มครอง
คุ้มครองทรัพย์สิน
การสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินภายในบ้าน200,000100,000ไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง
การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
(ครบ 8 ชั่วโมงจ่าย 20%, 16 ชม. จ่ายอีก 30%, 24 ชม. จ่ายอีก 50%)
สูงสุด
30,000
สูงสุด
25,000
สูงสุด
15,000
การชดเชยการสูญหายหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทาง
(จำกัดมูลค่าสูงสุด / ชิ้น / คู่ / ชุด)
( สูงสุดไม่เกิน )
50,00040,00030,00050,000
(5,000)(5,000)(5,000)(2,500)
ความคุ้มครองเอกสารการเดินทาง20,00010,00010,00010,000
การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง ทรัพย์สินส่วนตัว
รวมถึงคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ
30,00020,00010,000ไม่คุ้มครอง
ความรับผิดต่อบัตรเครดิต10,00010,000ไม่คุ้มครอง
การชดเชยการสูญหายของเงินส่วนตัว (ความรับผิดส่วนแรก 1,000)10,000ไม่คุ้มครอง
ความคุ้มครองอุปกรณ์กอล์ฟ และ โฮล-อิน-วัน20,000
ความคุ้มครองความไม่สะดวกในการเดินทาง
การเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทาง50,00030,00030,00030,00010,000
การชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง (จ่าย 10% ทุกๆ 6 ชม.เต็ม)
(สูงสุดไม่เกิน)
35,00025,00025,000ไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง
การพลาดการต่อเที่ยวบิน (ตั้งแต่ 8 ชั่วโมงขึ้นไป)10,0005,0005,000
ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง50,00030,00030,00030,00010,000
ผลประโยชน์การจี้เครื่องบิน (จ่าย 5,000 บาท/ทุก 24 ชม. เต็ม)
(สูงสุดไม่เกิน
50,00030,00030,00030,00010,000
การขยายระยะเวลาเอาประกันภัยโดยอัตโนมัติคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 7 วัน

เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร

ระยะเวลาเดินทาง (วัน)

Platinum

Diamond

Emerald

Gold

Silver

1 - 4 วัน1,352824512428174
5 - 6 วัน2,1291,284787652245
7 - 8 วัน2,3891,439879726270
9 - 10 วัน2,6481,592970800294
11 - 14 วัน3,1971,9301,184980372
15 - 21 วัน3,9752,3911,4591,204443
22 - 31 วัน5,0133,0061,8241,503540
32 - 60 วัน6,8344,0882,4712,030711
61 - 90 วัน8,9095,3173,2032,627904
91 - 180 วัน12,2807,3164,3943,5981,214
เบี้ยประกันภัยรายปี ( ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี
คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 180 วันต่อการเดินทางในแต่ละครั้ง )
15,6529,3145,5834,5681,524
 
 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

แผนสำหรับการเดินทางแบบรายบุคคล

 1. แผนประกันภัย Silver,Gold.Emerald รับประกันผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 1 - 85 ปี
 
 2. แผนประกันภัย Diamond และ Platinum รับประกันผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 1 - 75 ปี
 
 3. แผนประกันภัยรายปี เดินทางไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 180 วันต่อการเดินทางในแต่ละครั้ง
 

แผนสำหรับการเดินทางพร้อมครอบครัว สำหรับกรณีเดินทางพร้อมคู่สมรส

 1. เบี้ยประกันภัยแบบครอบครัวจะเป็น 2 เท่าของเบี้ยประกันภัยแบบรายบุคคล ฟรีความคุ้มครองสำหรับบุตรที่ร่วมเดินทาง

     สูงสุดไม่เกิน 2 ท่าน ในวงเงินจำกัดความรับผิด 50% ของความคุ้มครองในข้อ 1 ส่วนความคุ้มครองในข้ออื่นๆ จะได้รับผลประโยชน์

     ตามแผนที่ผู้เอาประกันภัยได้เลือกไว้

 
 2. ผู้เอาประกันและคู่สมรสต้องมีอายุสูงสุดไม่เกิน 75 ปี และบุตรที่ร่วมเดินทางต้องมีอายุระหว่าง 1 - 21 ปี
 
 3. รายละเอียดของเงื่อนไขความคุ้มครอง ตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
 
 4. การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 
     สงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การก่อการร้าย และอื่นๆตามข้อยกเว้นในเงื่อนไขกรมธรรม์
 
 
 
 
 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy