ประกันภัยทดแทนแรงงาน และ ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง

16036 Views  | 

Workmen

ประกันภัยทดแทนแรงงาน และความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง
ประกันภัยทดแทนแรงงาน
ความคุ้มครอง

คุ้มครอง และชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ในนามของผู้เอาประกันภัยตามจำนวนที่ระบุใน ตามพระราชบัญญัติแรงงาน หรือ

กฏหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชดใช้สำหรับ
ลูกจ้างที่ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย หรือเสียชีวิต ขณะปฏิบัติหน้าที่ให้แก่นายจ้าง
ประกันภัยความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง
ความคุ้มครอง
กรมธรรม์ให้ความคุ้มครอง และชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ในนามของผู้เอาประกันภัยตามจำนวนที่ระบุใน กฏหมายแพ่งและพาณิชย์
ชดใช้สำหรับ

ลูกจ้างที่ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย หรือเสียชีวิต ขณะปฏิบัติหน้าที่ให้แก่นายจ้าง อันเกิดจากความประมาทเลินเล่อ ละเลยการ

ดูแล เอาใจใส่ของนายจ้าง

 ใบคำขอประกันภัยทดแทนแรงงาน และ ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง

 ติดต่อเรา
สอบถามข้อมูล : 095 952 6514


This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy