ประกันอุบัติเหตุ Azcp PA สุขใจ(copy)

1180 Views  | 

ประกันอุบัติเหตุ Azcp PA สุขใจ(copy)

 
แผนประกันอุบัติเหตุ Azcp PA สุขใจ
 

ดาวโหลดใบคำขอ

ดาวโหลดโบชัวร์

สอบถามข้อมูล : 095 952 6514

Line ID : makeinsuranceeasy
 
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลพลัส แผน PA สุขใจ 1
วามคุ้มครองแผน 1แผน 2แผน 3แผน 4แผน 5
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง
หรือทุพพลภาพถาวร (อ.บ.2)
100,000200,000300,000400,000500,000
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์50,000100,000150,000200,000250,000
เงินช่วยเหลือค่าปลงศพ หรือค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ30,0030,00030,00030,00030,000
เบี้ยประกันภัยรายปี (รวมอากรแสตมป์และภาษีธุรกิจเฉพาะ)430540660770870
 
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลพลัส แผน PA สุขใจ 2
วามคุ้มครองแผน 1แผน 2แผน 3แผน 4แผน 5
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง
หรือทุพพลภาพถาวร (อ.บ.2)
100,000200,000300,000400,000500,000
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์50,000100,000150,000200,000250,000
เงินช่วยเหลือค่าปลงศพ หรือค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ30,0030,00030,00030,00030,000
การชดเชยรายได้ระหว่างต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
จากอบุติเหตุ (สุงสุด 365 วัน วันละ
2004006008001,000
เบี้ยประกันภัยรายปี (รวมอากรแสตมป์และภาษีธุรกิจเฉพาะ530640770890
1,090
 
 
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลพลัส แผน PA สุขใจ 3
วามคุ้มครองแผน 1แผน 2แผน 3แผน 4แผน 5
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง
หรือทุพพลภาพถาวร (อ.บ.2)
100,000200,000300,000400,000500,000
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์50,000100,000150,000200,000250,000
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไปจากอุบัติเหตุ5,00010,00015,00020,00025,000
เงินช่วยเหลือค่าปลงศพ หรือค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ30,0030,00030,00030,00030,000
เบี้ยประกันภัยรายปี (รวมอากรแสตมป์และภาษีธุรกิจเฉพาะ)6507508701,0001,250
 
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลพลัส แผน PA สุขใจ 4
วามคุ้มครองแผน 1แผน 2แผน 3แผน 4แผน 5
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง
หรือทุพพลภาพถาวร (อ.บ.2)
100,000200,000300,000400,000500,000
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์50,000100,000150,000200,000250,000
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไปจากอุบัติเหตุ5,00010,00015,00020,00025,000
เงินช่วยเหลือค่าปลงศพ หรือค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ30,0030,00030,00030,00030,000
การชดเชยรายได้ระหว่างต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
จากอบุติเหตุ (สุงสุด 365 วัน วันละ
2004006008001,000
เบี้ยประกันภัยรายปี (รวมอากรแสตมป์และภาษีธุรกิจเฉพาะ)7608709801,1801,430
 
ประกันภัยอุบัติเหตุ แผน PA สุขใจ ครอบครัว แผน 1
ข้อตกลงความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยคู่สมรสบุตร ต่อคน
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง
หรือทุพพลภาพถาวร (อ.บ.2)
100,00050,00025,000
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์50,00025,00012,500
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไปจากอุบัติเหตุ แต่ละครั้ง10,0005,0002,500
การชดเชยรายได้ระหว่างต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
จากอบุติเหตุ (สุงสุด 365 วัน) วันละ
1,000500ไม่คุ้มครอง
ขยายผลประโยชน์เพิ่มเติมกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ100,00050,00025,000
เบี้ยประกันภัยรายปี (รวมอากรแสตมป์ และภาษีธุรกิจเฉพาะ)1,070
 
ประกันภัยอุบัติเหตุ แผน PA สุขใจ ครอบครัว แผน 2
ข้อตกลงความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยคู่สมรสบุตร ต่อคน
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง
หรือทุพพลภาพถาวร (อ.บ.2)
200,000100,00050,000
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์100,00050,00025,000
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไปจากอุบัติเหตุ แต่ละครั้ง20,00010,0005,000
การชดเชยรายได้ระหว่างต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
จากอบุติเหตุ (สุงสุด 365 วัน) วันละ
1,000500ไม่คุ้มครอง
ขยายผลประโยชน์เพิ่มเติมกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ100,00050,00025,000
เบี้ยประกันภัยรายปี (รวมอากรแสตมป์ และภาษีธุรกิจเฉพาะ)1,400
 
ประกันภัยอุบัติเหตุ แผน PA สุขใจ ครอบครัว แผน 3
ข้อตกลงความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยคู่สมรสบุตร ต่อคน
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง
หรือทุพพลภาพถาวร (อ.บ.2)
300,000150,00075,000
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์150,00075,00037,500
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไปจากอุบัติเหตุ แต่ละครั้ง30,00015,0007,500
การชดเชยรายได้ระหว่างต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
จากอบุติเหตุ (สุงสุด 365 วัน) วันละ
1,000500ไม่คุ้มครอง
ขยายผลประโยชน์เพิ่มเติมกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ100,00050,00025,000
เบี้ยประกันภัยรายปี (รวมอากรแสตมป์ และภาษีธุรกิจเฉพาะ)1,750
 
ประกันภัยอุบัติเหตุ แผน PA สุขใจ ครอบครัว แผน 4
ข้อตกลงความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยคู่สมรสบุตร ต่อคน
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง
หรือทุพพลภาพถาวร (อ.บ.2)
400,000200,000100,000
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์200,000100,00050,000
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไปจากอุบัติเหตุ แต่ละครั้ง40,00020,00010,000
การชดเชยรายได้ระหว่างต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
จากอบุติเหตุ (สุงสุด 365 วัน) วันละ
1,000500ไม่คุ้มครอง
ขยายผลประโยชน์เพิ่มเติมกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ100,00050,00025,000
เบี้ยประกันภัยรายปี (รวมอากรแสตมป์ และภาษีธุรกิจเฉพาะ)2,100
 
ประกันภัยอุบัติเหตุ แผน PA สุขใจ ครอบครัว แผน 5
ข้อตกลงความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยคู่สมรสบุตร ต่อคน
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง
หรือทุพพลภาพถาวร (อ.บ.2)
500,000250,000125,000
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์250,000125,00062,500
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไปจากอุบัติเหตุ แต่ละครั้ง50,00025,00012,500
การชดเชยรายได้ระหว่างต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
จากอบุติเหตุ (สุงสุด 365 วัน) วันละ
1,000500ไม่คุ้มครอง
ขยายผลประโยชน์เพิ่มเติมกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ100,00050,00025,000
เบี้ยประกันภัยรายปี (รวมอากรแสตมป์ และภาษีธุรกิจเฉพาะ)2,460
 

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
- ประกันภัยก่อสร้าง Contractor All Risk
- ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ขับสบายใจ จ่ายสบาย
- ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ขับสบายใจ จ่ายสบาย
- ประกันเดินทาง Azcp Overseas Student
- ประกันอุบัติเหตุเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคเทศก์
- ประกันภัยรถยนต์
- ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Top Shield
- ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบครอบครัว PA Ready Family Care
- ประกันอุบัติเหตุสัวนบุคคลสูงวัย PA Happy Senior
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม PA Group
ดูทั้งหมด...

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy