เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ

 

แผนประกันสุขภาพกลุ่ม (Aetna Group Employee, We Care) 

ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยในต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง* 
 
ค่าห้อง ค่าอาหารและค่าบริการพยาบาล  
รายละเอียดจำนวนผลประโยชน์ (บาท)
แผน 1แผน 2แผน 3แผน 4แผน 5แผน 6
ค่าห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุดต่อวัน)1,5002,0002,5003,0004,0005,000
ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู) (สูงสุดต่อวัน และ 15 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง*)3,0004,0005,0006,0008,00010,000
*ความคุ้มครองสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง หมายความรวมถึง ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน (ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล ค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัดและค่าแพทย์เยี่ยมไข้) และความคุ้มครองเพิ่มเติม "การรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง" (ถ้ามี)
ค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล 
รายละเอียดจำนวนผลประโยชน์ (บาท)
แผน 1แผน 2แผน 3แผน 4แผน 5แผน 6
ค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล20,00030,00040,00050,00060,00080,000
การรักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินกรณีผู้ป่วยนอก (กรณีอุบัติเหตุรักษาตัวภายใน 24 ชั่วโมงและการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน) รวมอยู่ในค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล5,0006,0007,0008,0009,00012,000
ค่าแพทย์ที่ปรึกษาทางการผ่าตัด กรณีไม่มีการผ่าตัดรวมอยู่ในค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล4,0005,0006,0007,0008,0009,500
ค่ารถพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน รวมอยู่ในค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล1,0001,0001,0001,0001,0001,000
ค่ารักษาโดยการผ่าตัด  
รายละเอียดจำนวนผลประโยชน์ (บาท)
แผน 1แผน 2แผน 3แผน 4แผน 5แผน 6
ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด (ตามตารางผ่าตัด)35,00045,00055,00065,00070,00080,000
ค่าแพทย์ที่ปรึกษาทางการผ่าตัด กรณีมีการผ่าตัด (ตามตารางผ่าตัด) รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด4,0005,0006,0007,0008,0009,500
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้  
รายละเอียดจำนวนผลประโยชน์ (บาท)
แผน 1แผน 2แผน 3แผน 4แผน 5แผน 6
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ (สูงสุดต่อวัน)7009001,2001,3001,5002,000
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล  
รายละเอียดจำนวนผลประโยชน์ (บาท)
แผน 1แผน 2แผน 3แผน 4แผน 5แผน 6
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2)** 100,000200,000300,000400,000500,000600,000

**ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2) คือ ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียงการพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวร (คุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50% ของทุนประกันภัย)
ความคุ้มครองเพิ่มเติม  
การรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง  
รายละเอียดจำนวนผลประโยชน์ (บาท)
แผน 1แผน 2แผน 3แผน 4แผน 5แผน 6
จ่าย 80% ของค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินจากค่าชดเชยของความคุ้มครองหลัก (ยกเว้นค่าห้อง ค่าอาหารและค่าบริการพยาบาล) และเมื่อรวมกับค่าชดเชยที่ได้รับจากความคุ้มครองหลัก ค่าชดเชยทั้งหมดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง จะไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดของแต่ละแผน100,000200,000300,000400,000500,000600,000
ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก (สูงสุดต่อครั้ง)  
รายละเอียดจำนวนผลประโยชน์ (บาท)
แผน 1แผน 2แผน 3แผน 4แผน 5แผน 6
ความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอกต่อครั้ง (สูงสุดไม่เกิน 1 ครั้งต่อวัน และ 30 ครั้งต่อปี)5008001,0001,5002,0002,500
การรักษาด้านทันตกรรม (สูงสุดต่อปี)***  
รายละเอียดจำนวนผลประโยชน์ (บาท)
ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายสำหรับการขูดหินปูน การอุดฟัน ถอนฟันการตรวจสุขภาพฟัน และ การเอกซ์เรย์ฟันDental 3000 : ความคุ้มครองสูงสุด 3,000 บาทต่อปี
Dental 5000 : ความคุ้มครอง 5,000 บาทต่อปี

***กรณีพนักงานแจ้งเข้า/ออกระหว่างปีกรมธรรม์ เอ็ทน่าจะคำนวณจำนวนผลประโยชน์สูงสุดต่อปีตามจำนวนวันคุ้มครองจริง (Pro rate)
ความคุ้มครองสูติกรรม**** (ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการคลอดบุตรแต่ละครั้ง โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายสำหรับบุตร)  
 
รายละเอียดจำนวนผลประโยชน์ (บาท)
การคลอดตามปกติ การผ่าคลอดโดยตั้งใจและการคลอดโดยใช้เครื่องมือช่วย40,000
การตั้งครรภ์นอกมดลูก และการคลอดบุตรโดยผ่าตัดฉุกเฉิน80,000
การแท้งบุตร20,000
****คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ผู้ได้รับความคุ้มครองมีระยะเวลาเอาประกันภัยไม่น้อยกว่า 280 วันสำหรับการคลอดบุตร และไม่น้อยกว่า 90 วันสำหรับการแท้งบุตร
ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเพิ่มเติม  
รายละเอียดจำนวนผลประโยชน์ (บาท)
วงเงินคุ้มครองเพิ่มเติม ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2)**
- PA 200200,000
- PA 400400,000
**ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2) คือ ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวร  (คุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50% ของทุนประกันภัย)
หมายเหตุ  
เงื่อนไขการรับประกันภัย  
 • สำหรับองค์กรขนาดเล็กที่มีพนักงาน 5-50 คนและอายุเฉลี่ยของพนักงานทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 48 ปี
 • พนักงานต้องปฏิบัติงานเต็มเวลา โดยมีอายุตั้งแต่ 15-60 ปี และมีความเสี่ยงระดับอาชีพชั้น 1-2
 • พนักงานทุกคนจะต้องสมัครแผนประกันภัย และพนักงานที่อยู่ในระดับงานเดียวกัน จะต้องสมัครในแผนประกันภัยแบบเดียวกัน ทั้งนี้ เอ็ทน่า ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันพนักงานเป็นรายบุคคลตามเงื่อนไขการรับประกันภัยกลุ่ม
 • คู่สมรสและบุตรที่มีสิทธิเอาประกันภัย จะต้องสมัครแผนประกันภัยทุกคนภายใต้แผนเดียวกับพนักงานหรือต่ำกว่าเท่านั้น
 • สำหรับลูกค้ากลุ่มองค์กรรายใหม่ที่มีจำนวนพนักงาน 5 - 19 คน พนักงานทุกคนจะต้องมีหลักฐานการเป็นสมาชิกประกันสังคม
 • กรณีสมัครแผนความคุ้มครองหลัก “ค่ารักษาพยาบาลกรณีคนไข้ในและประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล” มากกว่า 1 แผน ความแตกต่างระหว่างแผนถัดไปจะต้องไม่เกินกว่า 3 ระดับแผนจากแผนก่อนหน้า
 • ความแตกต่างระหว่างผลประโยชน์ความคุ้มครองเลือกซื้อเพิ่มเติม “ความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอก (OPD)” กับ “ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีคนไข้ใน (IPD)” จะต้องไม่เกินกว่า 3 ระดับแผน
 • สำหรับความคุ้มครองเพิ่มเติม “ความคุ้มครองสูติกรรม (Maternity Benefit)” พนักงานหญิงต้องสมัครทุกคน และกรณีขยายความคุ้มครองให้คู่สมรส คู่สมรสเพศหญิงต้องสมัครทุกคน
หมายเหตุ 
- เอกสารฉบับนี้มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย โปรดศึกษารายละเอียดและข้อยกเว้นความคุ้มครองเพิ่มเติมในกรมธรรม์ประกันภัย
- ผู้ซื้อสามารถศึกษารายละเอียดข้อยกเว้นความคุ้มครองทั้งหมดได้ในกรมธรรม์
- ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
ประกันสุขภาพ  
ตารางคุ้มครองนี้ ควรอ่านควบคู่กับรายละเอียดในกรมธรรม์
 • การตรวจวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุของการเจ็บป่วย เช่น PET Scan, MRI, CT Scan, Echocardiogram, Exercise Stress Test (EST) จะจ่ายให้ตามผลประโยชน์ของความคุ้มครองเพิ่มเติมในส่วนของผู้ป่วยนอกเท่านั้น ยกเว้นกรณีที่ได้รับการอนุมัติจากทางพยาบาลของเอ็ทน่าล่วงหน้าในการตรวจวินิจฉัยอาการของการเจ็บป่วย กรณีที่มีการอนุมัติล่วงหน้าจากทางเอ็ทน่า จะได้รับความคุ้มครองภายใต้ผลประโยชน์ในหมวดของค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล
 • หากมีประกันสุขภาพของเอ็ทน่ามากกว่าหนึ่งกรมธรรม์ ผลประโยชน์สูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง จะไม่เกินวงเงิน 5 ล้านบาท
ประกันอุบัติเหตุ  
 • กรณีมีกรมธรรม์กับเอ็ทน่ามากกว่าหนึ่งกรมธรรม์ ผลประโยชน์สูงสุดในส่วนของประกันอุบัติเหตุรวมกันทุกกรมธรรม์จะให้ความคุ้มครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อคน
 • ผลประโยชน์สูงสุดในส่วนของประกันอุบัติเหตุรวมกันทั้งลูกค้ากลุ่มองค์กร (รวมพนักงานและคู่สมรสและบุตร) จะให้ความคุ้มครองในวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาทต่อองค์กร
ข้อยกเว้นความคุ้มครอง  
ประกันสุขภาพ  
ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง
ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง ซึ่งทางเอ็ทน่า ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จ่ายผลประโยชน์ มีตัวอย่างดังต่อไปนี้
 • โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
 • การแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วง หรือการควบคุม น้ำหนักตัว
 • การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตร การทำหมัน หรือการคุมกำเนิด
 • โรคเอดส์ หรือกามโรค หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 • การตรวจสุขภาพทั่วไป การร้องขอเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล หรือร้องขอการผ่าตัด หรือการพักฟื้น ซึ่งไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์
 • การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การทำเลสิค
 • การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แพทย์แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก
 • การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การทำร้ายร่างกายตนเองหรือการพยายามทำร้ายร่างกาย รวมถึงการกิน ดื่ม หรือฉีดยาหรือสารมีพิษเข้าร่างกาย การใช้ยาเกินกว่าที่แพทย์สั่ง
ประกันอุบัติเหตุ  
เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวรอันสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตามกรมธรรม์จะไม่คุ้มครองกรณีดังต่อไปนี้
 • กีฬาผาดโผน
 • ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ และขณะขับขี่หรือเป็นพนักงานประจำในอากาศยานใดๆ
 • การกระทำของผู้ได้รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราหรือยาเสพติด
 • การฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 • ความสูญเสียอันเกิดขึ้นจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จะได้รับความคุ้มครองเพียง 50% ของผลประโยชน์ที่จะได้รับความคุ้มครอง
 • โรคระบาด หรืออาการติดเชื้อแบคทีเรีย
 • การแท้งบุตรอันสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
 • กรณีพิพาท จลาจล การก่ออาชญากรรม หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
 • สงคราม
 • กัมมันตภาพรังสี
 •  

 

เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ
แผนประกันสุขภาพกลุ่ม (Aetna Group Employee, We Care)
ประกันการเดินทาง
ประกันสุขภาพ เอ็ทน่า โอปอล
ประกันสุขภาพ เอ็ทน่า แผนซันชายน์
ประกันสุขภาพ เอ็ทน่า เพอร์ซันนัลแคร์
ประกันสุขภาพ เอ็ทน่า เอ็กซ์ตร้าแคร์
ประกันสุขภาพเอ็ทน่า บียอนด์ เพอร์ซันนัลแคร์
ประกันสุขภาพ เอ็ทน่า แพลทินั่ม
ดูทั้งหมด

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy