หมวดประกันชีวิต Life Assuranc

 

ประกันชิวิต - คือการบริหารความเสี่ยงความจริงของทุกชิวิต ที่ไม่มีใครหลีกเหลี่ยง 4 เหตุการนี้ได้ 
 
 
 
1.การเกิด  ทุกชีวิตเริ่มต้นจากการเกิด - เติบโต - วัยเรียน ซึ่งต้องใช้เงินจำนวนหนึ่ง - มาก/น้อย แตกต่างกันไปในแต่ละครอบครัว
 
   - วางแผนสำหรับการมีบุตรกี่คน ?-
  
   - จำนวนเงินที่ต้องใช้สำหรับการมีบุตร/ 1 คน ?-
 
   - จำนวนเงินสำหรับการศึกษาบุตร ต่อ 1 คน ?-
 
  - ต้องการส่งบุตรหลานเรียนถึงระดับไหน ?- 
 
 
2.อุบัติภัย การเจ็บป่วย - เป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับคนในโลกยุคปัจจุปัน - อนาคต ความเสี่ยงภัยมีในทุกช่วงวัน เวลา เช่น อาหาร วิถีชีวิตที่เร่งรีบ
 
 สิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ ฯลฯ
 
   - กรณีเจ็บป่วยเล็กน้อย - เจ็บป่วยระยะสั้น / ค่าใช้จ่ายเท่าไหร ?-
 
   - กรณีเจ็บป่วยหนัก - เจ็บป่วยระยะยาว / ค่าใช้จ่ายเท่าไหร ?-
 
   - กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง - เจ็บป่วยระยะยาว / ค่าใช้จ่ายเท่าไหร ?-
 
 
 
อุบัติเหตุ - เป็นความเสี่ยงภัยที่อาจจะเกิด/หรือไม่เกิดขึ้นกับใครบางคน
 
   - อุบัติเหตุ/บาดเจ็บเล็กน้อย - ค่าใช้จ่ายเท่าไหร ?-
 
   - อุบัติเหตุ/บาดเจ็บหนัก- ค่าใช้จ่ายเท่าไหร ?-
 
   - อุบัติเหตุ/ต้องสูญเสียอวัยวะ- ค่าใช้จ่ายเท่าไหร ?-
 
   - อุบัติเหตุ/ ทุพพลภาพถาวร - ค่าใช้จ่ายเท่าไหร ?-
 
 
3.อายุสั้น การจากไปก่อนวันอันควร/ตายเร็ว เป็นสาเหตุสืบเนื่องมาจากข้อ 2.
 
   -  ค่าใช้จ่ายสำหรับวันสุดท้ายของชีวิตเท่าไหร ?- เงินของใคร ?-
 
   - รายได้ที่หายไปเงินคุณ/เงินครอบครัว ?- ( หมายถึงความเป็นอยู่ / และอนาคตทางการศึกษาบุตร)
 
 
4.อายุยืน


ประกันชีวิต: เรื่องง่ายๆ ใกล้ตัวคุณ

 
เป็นการออมอย่างมีวินัยที่ดูแลคุณได้ตลอดชีวิต
image

ประกันชีวิต คืออะไร ?
 
 
 
ประกันชีวิต คือ การที่บุคคลผู้หนึ่งเรียกว่า ผู้เอาประกันภัย ได้จ่ายเงินจำนวนหนึ่งเรียกว่า เบี้ยประกันภัย ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ให้กับบริษัท
ประกันชีวิต เพื่อซื้อความคุ้มครองการเสียชีวิตภายในเวลาที่กำหนด หรือมีอายุยืนครบกำหนดตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ บริษัทประกันจะจ่ายเงินจำนวนหนึ่ง
เรียกว่า จำนวนเงินเอาประกันภัย ให้แก่ผู้รับประโยชน์หรือผู้เอาประกันภัยแล้วแต่กรณี ทั้งนี้เงื่อนไขความคุ้มครองมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับการเลือกซื้อ
ตามความเหมาะสมของผู้เอาประกันภัยเป้นหลัก
 
 เลือกให้ถูกใจ...
 ใช้ให้ตรงความต้องการ กรมธรรม์ประกันชีวิตมีพื้นฐานอยู่ 4 แบบ ประกอบด้วย

1. แบบสะสมทรัพย์ คือสัญญาประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินจำนวนเอาประกันภัยให้แก่ให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ใน 2 เงื่อนไข
    ด้วยกัน คือ
      1.1 เมื่อผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ครบกำหนดสัญญา หรือ
      1.2 เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในระยะเวลาเอาประกันภัยก่อนวันครบกำหนดสัญญา
 
2.แบบตลอดชีพ คือ สัญญาประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยตลอดชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะต้องจ่ายเงินจำนวนเอาประกันภัยให้แก่
   ผู้รับประโยชน์เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยกรณีมีชีวิตยืนยาวจนถึงอายุ 99 ปี
 
3. แบบชั่วระยะเวลา คือสัญญาประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ในระยะ
    เวลาเอาประกันภัย
 
4. แบบบำนาญ คือ สัญญาประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินรายงวดอย่างสม่ำเสมอ ให้แก่ผู้เอาประกันภัยเมื่อผู้เอาประกันภัยมีอายุครบตามที่
    กรมธรรม์กำหนด และจะจ่ายจนกว่า ผู้เอาประกันภัยจะเสียชีวิต หรือครบอายุตามที่กรมธรรม์กำหนด

                                                                             

ทำประกันชีวิตอย่างไรให้ถูกวิธี

1. ควรเลือกแบบกรมธรรม์ประกันชีวิต ที่ให้ความคุ้มครองตรงกับความต้องการของตนเองมากที่สุด เพราะแต่ละแบบมีความคุ้มครอง และผลประ
    โยชน์ที่แตกต่างกัน
2. ควรวางแผนและประมาณการณ์จำนวนเงิน ที่จะชะระเบี้ยประกันภัย เพราะหากไม่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยได้ จะทำให้กรมธรรม์ขาดผลบังคับ
    และสิ้นสุดความคุ้มครอง ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะเสียประโยชน์อันพึงจะได้รับ
3. กรอกใบคำขอเอาประกันภัยตามความเป็นจริง ทุกประการด้วยตนเอง หรือหากผู้อื่นกรอกให้จะต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนลงลายมือชื่อ
4. เมื่อกรอกใบคำขอเอาประกันภัยเรียบร้อยแล้ว การชำระเบี้ยประกันภัยงวดแรก จะต้องเรียกเก็บใบเสร็จรับเงินชำระเบี้ยประกัยชั่วคราวจาก
    ตัวแทนประกันชีวิตเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย
5. เมื่อได้รับกรมธรรม์พร้อมใบเสร็จรับเงิน แล้วให้ตรวจสอบข้อมูลที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ ว่าถูกต้องตามที่แจ้งไว้ในใบคำขอเอาประกันภัย
     หรือไม่ หากพบข้อผิดพลาดรีบแจ้งบริษัทเพื่อแก้ไข
6. อ่านกรมธรรม์โดยละเอียด เพื่อศึกษาเงื่อนไข ของกรมธรรม์ทั้งหน้าที่และสิทธิประโยชน์ที่พึงจะได้รับ รวมถึงข้อยกเว้นความคุ้มครอง

                                                                               

สิทธิประโยชน์การลดหย่อนภาษี

เบี้ยประกันประกันชีวิต และเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร ได้ดังนี้
1. เบี้ยประกันชีวิตสำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิต สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท ตั้งแต่ ปี 2552
2. เบี้ยประกันชีวิตสำหรับประกันชีวิตแบบบำนาญ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ ตั้งแต่ปี 2553 โดยมีขั้นตอนการคำนวณดังนี้
    ขั้นตอนที่ 1
   นำเบี้ยประกันชีวิตรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ ใช้สิทธิหักลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท หากผู้เอาประกันภัยไม่มีกรมธรรม์ประกันชีวิต
  สามารถนำเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ หักลดหย่อนภาษีเงินได้เต็ม 100,000 บาท
   ขั้นตอนที่ 2
  นำเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญที่เหลือจากขั้นตอนที่ 1 ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมิณ สูงสุด
ไม่เกิน 200,000 บาท และเมื่อรวมเงินได้ที่จ่ายเข้ากองทุนเพื่อการเกษียณอื่นๆ เช่นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กองทุนบำเหน้จบำนาญของราชการ (กบข) หรือกองทุนสงเคราะห์โรงเรียนเอกชนแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท

                                                                               

 แบบประกันชีวิตดีกว่า...
  ผลประโยชน์ที่ดีกว่า...
   บริษัทประกันชีวิตที่คุณเลือก...   
    ตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพ...

     Asinlifes:Make Insurance Easy...

image

 บริษัท ซับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) 
     ประกันชีวิตส่วนบุคคล                               อายุรับประตั้งแต่ 0 - 70 ปี
     ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล                         อายุรับประกันตั้งแต่ 1 เดือน - 70 ปี ต่ออายุถึง 74 ปี
     ประกันสุขภาพ                                        อายุรับประกันตั้งแต่ 0 - 60 ปี
     ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุกลุ่ม             จำนวนพนักงานตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป อายุรับประกันตั้ง 16 - 60 ปี

  บริษัท เอ ไอ เอ ประเทศไทย จำกัด

         ประกันชีวิตรายบุคคล                               อายุรับประกันตั้งแต่ 0 - 70 ปี
         ประกันอุบัติเหตุส่วนบคคล
         ประกันสุขภาพ
         ประกันสวัสดิการพนักงาน
         ประกันอุบัติเหตุกลุ่มพนักงานแบบมีค่ารักษายาบาล
         ประกันอุบัติเหตุกลุ่มพนักงานแบบไม่มีค่ารักษาพยาบาล
         ประกันชีวิตกลุ่มพนักงาน
         ประกันประเภทอื่นๆ

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy