ชับบ์ สามัคคี ประกันภัย

 

ประกันเดินทางคุ้มครองในต่างประเทศ

 
ความคุ้มครอง และจำนวนเงิน/Coverage and Sum Insuredแผนคอมฟรีเฮนซีฟ /
Comprehensive Plan
แผนเชงเก้น/
Schengen Plan
StandardSilverGoldPlitinumSchengen
Visa Plan
1.การชดเชยอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ ๋
    - การเสี่ยชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ2,000,0003,000,0004,000,0005,000,0003,000,000
    - การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง เนื่องจากอุบัติเหตุ2,000,0003,000,0004,000,0005,000,0003,000,000
   - การตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ2,000,0003,000,0004,000,0005,000,0003,000,000
2.ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ2,000,0003,000,0004,000,0005,000,0002,500,000
3.การสูญหายของเอกสารการเดินทาง-5,0005,0005,000-
4.การเคลื่อนย้ายทางการแพทย์ฉุกเฉินหรือเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา2,000,0003,000,0004,000,0004,000,0003,000,000
5.ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา2,000,0003,000,0004,000,0004,000,0003,000,000
6.การส่งตัวบุตรกลับประเทศไทย50,000150,000200,000200,000 ตั๋วเดินทางไป - กลับ ขั้นประหยัด
7.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักเพื่อไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัยที่โรงพยาบาลต่างประเทศ50,000150,000200,000200,000ค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นจริง
8.ค่าโทรโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน1,0001,5002,0002,0001,500
9.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศไทยในการร่วมงานศพกรณีการเสียชีวิตของคู่สมรส บุตรหรือบิดาของผู้เอาประกันภัย50,000150,000200,000200,000-
10.การบอกเลิกการเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง-
11.การบอกยกเลิกการเดินทาง-ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง-
12.การล่าช้าของเที่ยวบิน1,000 /
6 ชม.

สูงสุดไม่
เกิน

40,000.- 
3,000 / 6ชม.
สูงสุดไม่เกิน
12,000.- 
3,000 /
6 ชม.

สูงสุดไม่เกิน
12,000.- 
4,000 /
6 ชม.

สูงสุดไม่
เกิน

16,000.- 
1,000 /
6 ชม.

สูงสุดไม่
เกิน

6,000.- 
13.การจี้เครื่องบิน-5,000 /
24 hrs.

Max
50,000.- 
10,000 / 24 hrs.
Max
100,000.- 
-
14.การพลาดเที่ยวบินจากระบบการจัดจำหน่ายตั๋วของสายการบิน 2,000 /
6 ชม.

สูงสุดไม่
เกิน

10,000.- 
4,000 /
6 ชม.

สูงสุดไม่
เกิน

20,000.- 
 
15.การเดินทางล่าช้าจากการเปลี่ยนเส้นทางการบิน-2,000 /
6 ชม.

สูงสุดไม่
เกิน

10,000.- 
4,000 /
6 ชม.

สูงสุดไม่
เกิน

20,000.- 
-
16.การพลาดเที่ยวบิน-2,000 /
6 ชม.

สูงสุดไม่
เกิน

10,000.- 
4,000 /6ชม.
สูงสุดไม่
เกิน

20,000.- 
-
17.ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง1,000 /
6 ชม.
สูงสุดไม่
เกิน
4,000.- 
3,000 /
6 ชม.
สูงสุดไม่
เกิน
12,000.- 
5,000/
6ชม.
สูงสุดไม่
เกิน
20,000.-
 
18.การสูญเสียหรือความเสียหายของ กระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว-5,000/ชิ้น/คู่/ชุด
สูงสุดไม่เกิน 40,000 บาท
-
19.การสูญหายของเงินสดส่วนตัวและเช็คเดินทาง-5,0005,0005,000-
20.การสูญหายของเอกสารเดินทาง-5,0005,0005,000-
21.ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก1,000,0003.000.0004,000,0004,000,0002,000,000
22.ความรับผิดต่อบัตรเครติด-10,00015,00020,000-
23.การสูญเสียหรือความเสียหายทรัพย์สินภายในบ้าน-50,00075,000100,000-
24.บริการช่วเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมงครอบคลุม / Included
 

  ดาวน์โหลด ใบคำขอเอาประกัน  

ดาวน์โหลด โบรชัวร์

ติดต่อตัวแทน

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy