คลัง สั่งเพิกถอนใบอนุญาต เอเชียประกันภัย ผู้เอาประกันต้องทำอย่างไร??

11559 จำนวนผู้เข้าชม  | 

คลัง สั่งเพิกถอนใบอนุญาต เอเชียประกันภัย ผู้เอาประกันต้องทำอย่างไร??

 

" เช็กมาตรการรองรับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เอาประกัน กรณี กระทรวงการคลัง

มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย

บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) ผู้เอาประกันต้องทำอย่างไร เช็กได้ที่นี่!! "

จากกรณีที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด

(มหาชน) แล้วนั้น ผู้ที่เป็นลูกค้าของ เอเชียประกันภัย อาจจะกังวลว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปดี

อันดับแรก เช็กสัญญาที่ทำกับบริษัทประกันก่อน หากเป็นเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยของบริษัทฯ ให้ยื่นขอรับชำระหนี้ต่อกองทุนประกัน

วินาศภัยในฐานะผู้ชำระบัญชีของบริษัทฯ ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่กองทุนประกันวินาศภัยกำหนดในประกาศ

อันดับต่อมา เตรียมเอกสารสัญญาเพื่อยื่นขอรับชำระหนี้ โดยให้นำเอกสารต้นฉบับพร้อมทั้งสำเนา จำนวน 2 ชุด

ประกอบการยื่นขอรับชำระหนี้ ได้แก่

1. กรมธรรม์ประกันภัย

2. บัตรประจำตัวประชาชน

3.ใบเคลม

4. ใบนัดชำระหนี้ หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงถึงมูลหนี้

5. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)   (คลิกดูภาพประกอบ1)

กรณีเป็นเจ้าหนี้อื่นที่ไม่ใช่เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย ให้นำเอกสารแสดงความเป็นเจ้าหนี้ ต้นฉบับพร้อมทั้งสำเนา จำนวน 1 ชุด ประกอบการยื่นขอรับชำระหนี้

ดังนี้ หลักฐานแสดงถึง มูลหนี้ บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)กรณีหากเจ้าหนี้ไม่สามารถยื่นได้ด้วยตนเอง

จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ โดยติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ยื่นต่อกองทุนประกันวินาศภัยในฐานะ

ผู้ชำระบัญชีของบริษัทฯด้วย   (คลิกดูภาพประกอบ2)

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้เตรียมมาตรการรองรับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เอาประกันไว้ โดยตามคำสั่งให้เพิกถอน

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยบริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) นั้น คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ซึ่งได้อาศัยอำนาจ

ตามความในมาตรา 60 และมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่งตั้งให้กองทุนประกันวินาศภัย เป็นผู้ชำระบัญชี ขณะเดียวกัน

 สำนักงาน คปภ. ได้เตรียมมาตรการที่จะช่วยเหลือผู้เอาประกันภัย เพื่อรองรับมิให้ผู้เอาประกันภัยได้รับผลกระทบไว้แล้ว ดังนี้

  1. บูรณาการความร่วมมือกับกองทุนประกันวินาศภัย (ในฐานะผู้ชำระบัญชี) และบริษัทประกันวินาศภัย จำนวน 13 บริษัท ดังนี้

    (1) ผู้เอาประกันภัยที่ได้รับความเสียหายและได้ยื่นเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไว้กับบริษัทฯ แล้ว ให้ติดต่อกองทุนประกันวินาศภัย โดยกองทุนประกันภัยวินาศภัย

          จะเข้ารับช่วงจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามที่ได้มีการอนุมัติค่าสินไหมทดแทนไว้แล้วเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านไม่สะดุด

   (2) ผู้เอาประกันภัยที่ได้รับความเสียหายแล้ว แต่ยังไม่ได้ยื่นเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไว้กับบริษัทฯ ให้ยื่นเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากกองทุนประกันวินาศภัย

         โดยกองทุนประกันวินาศภัยจะพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย

  (3) ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยทุกประเภท สามารถที่จะดำเนินการในส่วนของกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว ดังนี้

        - ขอรับคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือจากกองทุนประกันวินาศภัย โดยกองทุนประกันวินาศภัยจะคืนเบี้ยประกันภัย ให้ตามส่วนระยะเวลาตามความคุ้มครองที่เหลืออยู่ หรือ

        - นำเบี้ยประกันภัยที่จะได้รับคืนไปใช้แทนเงินสดในการเลือกซื้อประกันภัยได้จากบริษัทประกันวินาศภัยที่เข้าร่วมโครงการ ได้ทุกประเภทกรมธรรม์ประกันภัย

  (4) ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถนำเบี้ยประกันภัยไปซื้อความคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

        (COVID-19) จากบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะให้ความคุ้มครองเฉพาะภาวะโคม่า ในวงเงินความคุ้มครอง 300,000 บาท เบี้ยประกันภัย 300 บาท

        หรือนำเบี้ยประกันภัยไปซื้อความคุ้มครองกับบริษัทประกันวินาศภัยที่เข้าร่วมโครงการ โดยจะได้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยเพิ่มอีก 10% ของกรมธรรม์ใหม่ แต่ไม่เกิน 500 บาท

        ยกเว้นกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และกรมธรรม์ประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

         (คลิกดูภาพประกอบ3)

ผู้เอาประกันภัย และประชาชนที่เป็นเจ้าหนี้ของ บริษัทเอเชียประกันภันยติดต่อสอบถามข้อมถลเพิ่มเติม

   - กองทุนประกันวินาสภัย (ในฐานะผู้ชำระบัญชี)

   - สำนักงงาน คปภ.ทั้งส่วนกลางและส่วนภุมิภาคทั่วประเทศ

   - สายด่วน คปภ 1186

   - เว็ปไซต์ สำนักงาน คปภ www.oic.ro.th

   - Chatbot "คปภ.รอบรู้"  (LINE@OICConnect)

   (คลิกดูภาพประกอบ4)

 การรับช่วงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัย
 แทนบริษัทที่เพิกถอนใบอนุญาต โดยกองทุนประกันวินาศภัย

สถานที่ยื่นคำขอรับชำระหนี้
จากกองทุนประกันวินาศภัย (ในฐานะผู้ชำระบัญชี)
เจ้าหนี้ทุกรายสามารถยื่นขอรับชำระหนี้ได้ ณสถานที่ต่างๆทั่วประเทศดังต่อไปนี้

กระบวนการของสำนักงาน คปภ.ในการดูแล
ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ และผู้มีสิทธิเรียกร้องต่างๆ
ภายหลังการเพิกถอนใบอนุญาตของ
บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)

บริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ
บรรเทาความเดือดร้อนผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์
และผู้มีสิทธิ์เรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย

แนวทางการช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยและประชาชน

ใน 3 กรณีครอบคลุมผู้เอาประกันภัยทุกกลุ่ม

การดำเนินการของสำนักงาน คปภ.
เพื่อช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต่อผู้เอาประกันภัย
กรณีการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (เอเชีย)

กองทุนประกันวินาศภัย

ที่มาแหล่งข่าวสยามรัฐ
ที่มาแหล่งข่าวTNN16
รอบรู้ประกันภัย 360 องศา
ประกันภัย ง่าย ครบ จบที่เรา
 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้