ประกันภัยอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก เพื่ออการเกษตร

1131 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Drone

ประกันภัยอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก
โดรน : เพื่ออการเกษตร
รับประกันภัยโดย : บมจ.กรุงเทพประกันภัย
อุ่นใจให้ความคุ้มครอง Drone ที่ใช้เพื่อการเกษตร ทุกยี่ห้อ ทุกรุ่น
คุ้มครอง ความเสียหายของ Drone จากอุบัติเหตุ สูงสุด 400,000 บาท
 

ครอบคลุม บุคคลภายนอกกรณีบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และทรัพย์สินเสียหาย
รวมถึงค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีที่มีสาเหตุจาก Drone
ของผู้เอาประกันภัย รวมกันทั้งหมดสูงสุด 1,000,000 บาท
คุ้มค่า เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 2,500 บาท ต่อ 1 ลำ

เงื่อนไขการรับประกันภัย
1. ผู้เอาประกันภัยต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องหลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่                                               ควบคุมการบินจากภายนอก พ.ศ. 2558
2. กรมธรรม์ฉบับนี้อยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย และแต่ละฝ่ายตกลงที่จะยื่นต่อเขตอำนาจศาลแห่งราชอาณาจักรไทย ในข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้น
3. อากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone) จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน                                                                                                             (ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497)
4. ผู้บังคับอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอกต้องมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณี ในกรณีผู้เอาประกันภัยเป็นบุคคลธรรมดา
5. ผู้บังคับอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอกต้องมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณี ในกรณีผู้เอาประกันภัยเป็นนิติบุคคล
6. รับประกันภัยอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone) อายุไม่เกิน 5 ปี
7. ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี นับแต่วันที่ตกลงทำประกันภัย
8. อาณาเขตความคุ้มครองในประเทศไทยเท่านั้น
9. ความรับผิดส่วนแรก
      9.1 ความสูญเสียหรือเสียหายโดยตรงต่ออากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone)
            - อากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone) ใหม่ อายุไม่เกิน 3 ปี: 5,000 บาท ในแต่ละครั้งและทุกครั้ง
            - อากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone) อายุ 3-5 ปี: 10% ของทุนประกันภัยตัวเครื่อง หรือขั้นต่ำ 5,000 บาท ในแต่ละครั้งและทุกครั้ง
      9.2 ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก: ไม่มี
10. ไม่รับประกันภัยอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอกที่เคยมีประวัติความเสียหาย หรือการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนก่อนหน้าการทำประกันภัยทุกกรณี
การขยายความคุ้มครอง
1. ขยายความคุ้มครองความเสียหายอันเกิดจากภัยสงครามที่เป็นความรับผิดที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้อากาศยานไร้คนขับ (AVN52G)
2. ขยายความคุ้มครองผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับเสมือนเป็นหนึ่งในผู้เอาประกันภัย ในกรณีที่มีการฟ้องร้องชดใช้ความเสียหาย (AVN74)
3. ขยายความคุ้มครองกรณีที่มีผู้ใช้อากาศยานไร้คนขับโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีการป้องกันเพื่อไม่ให้บุคคลใดๆก็ตามที่ไม่ได้รับ                                อนุญาตสามารถนำอากาศยานไร้คนขับไปใช้ได้ (AVN77)
4. ขยายความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวอากาศยานไร้คนขับอันเกิดจากความบกพร่องทางกลไกของการเปลี่ยนแปลงวันเวลาในระบบคอมพิวเตอร์ (AVN2001A)
5. ขยายความคุ้มครองกล่องและอุปกรณ์ตามที่ระบุในกรมธรรม์ (สำหรับแผน 2 แผน 3 และแผน 4 เท่านั้น)
ข้อยกเว้น
1. ภัยจากนิวเคลียร์ (AVN38B)
2. เสียงและมลภาวะ (AVN46B)
3. ภัยสงคราม และภัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (AVN48B)
4. ไม่ให้บุคคลที่ไม่มีส่วนไ้เสียในการประกันภัย มีสิทธิเปลี่ยนแปลง แก้ไขเงื่อนไขในสัญญาประกันภัยหรือประกันภัยต่อ (AVN72)
5. ความเสียหายที่ขัดต่อกฎหมาย หรือข้อบังคับการห้ามทำธุรกรรมกับประเทศหรือประชาชนของประเทศที่ถูกห้าม (AVN111)
6. ความเสียหายอันเกิดจากความขัดข้อง หรือการไม่สามารถทำงานได้ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในเรื่องการจดจำวันที่ (AVN2000A)
7. ภัยจากแร่ใยหิน (2488AGM00003)
8. สารเคมีหรือสิ่งของต่างๆ ที่ปล่อยออกมาจากอากาศยานไร้คนขับ (LSW1531)
9. ความรับผิดต่อความเสียหายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (LIIBA AVIATION 12.09.2019)
เอกสารประกอบการแจ้งทำประกันภัย
1. ใบคำขอเอาประกันภัยอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone)
2. เอกสารการแสดงตนของผู้เอาประกันภัย
      2.1 กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นบุคคลธรรมดา: สำเนาบัตรประชาชน
      2.2 กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นชาวต่างชาติ: สำเนาหนังสือเดินทาง
      2.3 กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นนิติบุคคล: หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้บังคับอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอกทุกคน
4. ภาพถ่ายอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone) อย่างชัดเจน
      4.1 ภาพขนาดกว้างที่เห็นตัวเครื่อง
      4.2 ภาพระยะใกล้ที่เห็นหมายเลขประจำเครื่อง (Serial Number)
5. สำเนาใบเสร็จรับเงินอากาศยานที่ควบคุมการบินภายนอก (Drone)
หมายเหต
1. ในกรณีที่มูลค้าอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอกสูงกว่ามูลค่าที่ระบุไว้ในตารางข้างต้น กรุณาติดต่อ : 095 952 6514 , Line OA : @Asinlife
2. ควรทำความเข้ใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
| ดาวน์โหลดโบรชัวร์ประกันภัยโดรนเพื่ออการเกษตร   | ดาวน์โหลดใบคำขอประกันภัยโดรน
สนใจทำประกันภัยโดรน Drone
ติดต่อ : แอสอินไลฟ์ โบรคเกอร์
โทร : 095 952 6514
Line OA :@asinlife
ประกันภัย ง่ายครบ จบที่เรา
| ประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับพนักงาน     | ประกันภัยเดินทางต่างประเทศ     | ประกันภัยอุบัติเหตุ 159     | ประกันภัยอุบัติเหตุ 222     | ประกันภัย BKI-Happy PA 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้