เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ

 

ประกันสุขภาพ เอ็ทน่า เพอร์ซันนัลแคร์

  
มีแผนความคุ้มครองให้เลือกหลากหลายความคุ้มครองตั้งแต่ 300,000 ถึง 600,000 บาท
ให้ความคุ้มครองต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งการรักษาต่อปี
ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทั่วไป สูงสุดถึงครั้งละ 50,000 บาท ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง(ขึ้นอยู่กับแผนที่เลือก)
ให้ความคุ้มครองสูงสุด 600,000 บาท สำหรับการรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง (Major Medical) (ขึ้นอยู่กับแผนที่เลือก)
ให้ความคุ้มครองทั้งการเจ็บป่วย และอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก (ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกาจะให้ความคุ้มครอง
 เฉพาะค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากอุบัติเหตุเท่านั้น)
สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับความคุ้มครองผู้ป่วยนอก สูติกรรม และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเพิ่มเติมได้
อุ่นใจกับเครือข่ายสถานพยาบาลกว่า 400 แห่งทั่วประเทศไทย
ไม่ต้องซื้อพ่วงประกันชีวิต
  
หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด
 
ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน 
รายละเอียดจำนวนผลประโยชน์ (บาท)
แซปไฟร์ 08รูบี
08
เอมเมอรัลด์ 08ไดมอนด์ 08
ความคุ้มครองสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง* (รวมการรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง Major Medical)300,000400,000500,000600,000

*ความคุ้มครองสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง หมายความรวมถึง ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน (ค่าห้อง ค่าอาหาร และ
ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล 
ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด และค่าแพทย์เยี่ยมไข้) และการรักษาพยาบาลที่
มีค่าใช้จ่ายสูง (
Major Medical)

ค่าห้อง ค่าอาหารและค่าบริการพยาบาล 
รายละเอียดจำนวนผลประโยชน์ (บาท)
แซปไฟร์ 08รูบี
08
เอมเมอรัลด์ 08ไดมอนด์ 08
ค่าห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุดต่อวัน)1,4002,5004,0005,000
ค่าห้องผู้ป้วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) สูงสุดต่อวัน (สูงสุด 15 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)2,8005,0008,00010,000
ค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล 
รายละเอียดจำนวนผลประโยชน์ (บาท)
แซปไฟร์ 08รูบี
08
เอมเมอรัลด์ 08ไดมอนด์ 08
ค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล16,00030,00040,00050,000
ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินกรณีผู้ป่วยนอก (กรณีอุบัติเหตุรักษาตัวภายใน 24 ชม. และการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน สำหรับอุบัติเหตุนั้นๆ) รวมอยู่ในค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล2,2004,0005,0007,000
ค่ารถพยาบาล รวมอยู่ในค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล1,0001,0001,0001,000
ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด 
รายละเอียดจำนวนผลประโยชน์ (บาท)
แซปไฟร์ 08รูบี
08
เอมเมอรัลด์ 08ไดมอนด์ 08
ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด รวมถึงค่าปรึกษาแพทย์ก่อนการผ่าตัด (ตามตารางผ่าตัด)22,00040,00050,00070,000
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้  
รายละเอียดจำนวนผลประโยชน์ (บาท)
แซปไฟร์
08
รูบี
08
เอมเมอรัลด์
08
ไดมอนด์
08
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ (สูงสุดต่อวัน)3006009001,200
ค่ารักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง (Major Medical)  
รายละเอียดจำนวนผลประโยชน์ (บาท)
แซปไฟร์ 08รูบี
08
เอมเมอรัลด์ 08ไดมอนด์ 08
การรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง จะจ่ายชดเชยเพิ่มเติมให้อีก 80% ของค่าใช้จ่ายส่วนเกินผลประโยชน์ของค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน (ยกเว้นค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล) สูงสุดไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดของแต่ละแผน

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
รายละเอียดจำนวนผลประโยชน์ (บาท)
แซปไฟร์ 08รูบี
08
เอมเมอรัลด์ 08ไดมอนด์ 08
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อบ.2)*** 20,00040,00060,000100,000

***ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2) คือ ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และ
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (คุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50% ของทุนประกันภัย)

ความคุ้มครองเพิ่มเติม

ความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอก
ความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอก (สูงสุดไม่เกิน 1 ครั้งต่อวันและไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี)
- ผู้ป่วยนอกแบบคลาสสิค4005001,0001,500
- ผู้ป่วยนอกแบบพลัส5008001,2002,000
- ผู้ป่วยนอกแบบดีลักซ์6001,0001,5002,500
ความคุ้มครองสูติกรรม**
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร (ไม่รวมค่าใช้จ่ายสำหรับบุตร)
- การคลอดตามปกติ การผ่าคลอดโดยตั้งใจและการคลอดโดยใช้เครื่องมือช่วย30,00030,00030,00030,000
- การตั้งครรภ์นอกมดลูก และการคลอดบุตรโดยผ่าตัดฉุกเฉิน60,00060,00060,00060,000
- การแท้งบุตร15,00015,00015,00015,000
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเพิ่มเติม
วงเงินคุ้มครองเพิ่มเติม ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2)***
- PA 200200,000
- PA 400400,000
- PA 900 (สำหรับชั้นอาชีพ 1 และ 2 เท่านั้น)900,000

ดาวโหลดใบคำขอประกันภัย                                                                                                          


เอกสารยืนยันความคุ้มครองเบื้องต้น

เงื่อนไขการรับประกัน

- รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 15 วัน - 65 ปี
 
- สำหรับลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ประกันภัยกับเอ็ทน่ามากกว่าหนึ่งกรมธรรม์

  ผลประโยชน์สูงสุดสำหรับการรักษาพยาบาลต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

  จะไม่เกินวงเงิน 5,000,000 บาทโดยนับรวมทุกกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่กับบริษัท
 
- สำหรับลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ประกันภัยกับเอ็ทน่ามากกว่าหนึ่งกรมธรรม์ผลประโยชน์สูงสุดสำหรับ

  การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลจะไม่เกินวงเงิน 1,000,000 บาทต่อคน โดยนับรวมทุกกรมธรรม์

  ที่มีผลประโยชน์การประกันอุบัติเหตุที่มีผลบังคับอยู่กับบริษัท
 
 

 

เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ
แผนประกันสุขภาพกลุ่ม (Aetna Group Employee, We Care)
ประกันการเดินทาง
ประกันสุขภาพ เอ็ทน่า โอปอล
ประกันสุขภาพ เอ็ทน่า แผนซันชายน์
ประกันสุขภาพ เอ็ทน่า เพอร์ซันนัลแคร์
ประกันสุขภาพ เอ็ทน่า เอ็กซ์ตร้าแคร์
ประกันสุขภาพเอ็ทน่า บียอนด์ เพอร์ซันนัลแคร์
ประกันสุขภาพ เอ็ทน่า แพลทินั่ม
ดูทั้งหมด

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้