เกี่ยวกับเรา  

 

คุณ พัฒนศักดิ์ สายศรี
Mr.Phattanasak Saisri
เริ่มต้นธุรกิจประกันชีวิต เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2535
ตัวแทนประกันชีวิตใบอนุญาตเลขที่ : 3501003076
นายหน้าประกันภัยใบอนุญาตเลขที่   : 5404008285        
 
วิสัยทัศน์ Vision
เป็นตัวแทนประกันชีวิต และตัวแทนประกันวินาศภัยที่พร้อมในด้านคุณภาพของการให้บริการ
 
พันธกิจ Mission
ส่งมอบแผนประกันชีวิต และแผนประกันวินาศภัย ทุกประเภท ให้ตรงกับความต้องการ
 
http://www.asinlifes.com  ไม่ใช่เว็บของบริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย  เราคือทีมงานประกันชีวิตมืออาชีพ และประกันภัยโดยตรง มีประสบการณ์ด้านการให้บริการผู้เอาประกันประกันชีวิตและประกันวินาศภัยมามากกว่า 20 ปี เรามีหน้าหน้าที่จัดหาประกันชิวิต และประกันภัยเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าบุคคล และองค์กร  เรามั่นใจว่า มีความรู้ให้คำปรึกษา มีเวลาให้บริการ มีทีมงานคอยดูแล  โดยมุ่งเน้นที่จะให้บริการอย่างเป็นเลิศกับผู้เอาประกันภัยทุกราย  http://www.asinlifes.com  , http://www.asinontime.com  จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้ทุกท่าน สะดวกในการค้นหาข้อมูลประกันชีวิต และประกันภัย Make Insurance Easy เราเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับการการประกันภัยทั้งระบบ  ผ่านระบบออนไลน์ 24 ชั่วโมง ทีมงานหวังว่าจะพอเป็นประโยชน์สำหรับการสืบค้นหาข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาการตัดสินใจทำประกันภัย ผู้เอาประกันภัยจะได้รับการบริการและการดูแลด้วย จรรยาบรรณ แห่งวิชาชีพตัวแทน ประกันชีวิต  และประกันวินาศภัยโดยตรง
 
จรรยาบรรณตัวแทนประกันชีวิต
1.ไม่เสนอขายนอกเหนือเงื่อนไข แห่งกรมธรรม์
2.ไม่เสนอแนะให้ผู้เอาประกันทำประกันเกินความ สามารถในการ ชำระเบี้ยประกัน
3.ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบำเหน็จ  เพื่อเป็นการจูงใจให้เอาประกันชีวิต
4.ไม่แนะนำให้ผู้เอาประกันปิดกรมธรรม์เดิม เพื่อทำสัญญาใหม่  หากทำให้ผู้เอาประกันเสียผลประโยชน์
5.ไม่กล่าวร้ายทับถมบริษัทอื่น และเพื่อนร่วมอาชีพ
6.ไม่กล่าวอ้างตำแหน่ง  หน้าที่  และคุณสมบัติเกินความเป็นจริงจนทำให้เกิดความเข้าใจผิด
7.เสนอขายให้ตรงกับความ ต้องการในการทำ ประกันชีวิตของผู้เอาประกัน
8. ชี้แจงผู้ เอาประกันทราบถึงสิทธิประโยชน์ และหน้าที่เพื่อผู้เอาประกันจะได้รับผลประโยชน์สูงสุดตามเงื่อนไขกรมธรรม์
9.เปิดเผยความจริงของผู้เอาประกันใน ส่วนของสาระสำคัญ เพื่อการพิจารณาการรับประกันและจะรักษาความลับของผู้เอาประกัน 
 ของบริษัทและของเพื่อนร่วมอาชีพ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้เปิดเผย
10.ปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิตด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  ต่อผู้เอาประกันต่อบริษัทและต่อเพื่อนร่วมอาชีพ
11.ศึกษาหาความรู้ ข่าวสาร ฝึกฝนทักษะ และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง
12.ศรัทธาในวิชาชีพ  ยกย่องให้เกียรติเพื่อนร่วมอาชีพ และดำเนินธุรกิจในแบบอย่างที่ดี  เพื่อยกมาตรฐาน เสริมสร้างคุณธรรม  
 ศักดิ์ศรีและ    เกียรติภูมิของวิชาชีพ  เพื่อคุณค่าแห่งการยอมรับของสาธารณชน


Powered by MakeWebEasy.com