หมวดประกันชีวิต Life Assuranc

 

ประกันชิวิต - คือการบริหารความเสี่ยงความจริงของทุกชิวิต ที่ไม่มีใครหลีกเหลี่ยง 4 เหตุการนี้ได้ 
 
 
 
1.การเกิด  ทุกชีวิตเริ่มต้นจากการเกิด - เติบโต - วัยเรียน ซึ่งต้องใช้เงินจำนวนหนึ่ง - มาก/น้อย แตกต่างกันไปในแต่ละครอบครัว
 
   - วางแผนสำหรับการมีบุตรกี่คน ?-
  
   - จำนวนเงินที่ต้องใช้สำหรับการมีบุตร/ 1 คน ?-
 
   - จำนวนเงินสำหรับการศึกษาบุตร ต่อ 1 คน ?-
 
  - ต้องการส่งบุตรหลานเรียนถึงระดับไหน ?- 
 
 
2.อุบัติภัย การเจ็บป่วย - เป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับคนในโลกยุคปัจจุปัน - อนาคต ความเสี่ยงภัยมีในทุกช่วงวัน เวลา เช่น อาหาร วิถีชีวิตที่เร่งรีบ
 
 สิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ ฯลฯ
 
   - กรณีเจ็บป่วยเล็กน้อย - เจ็บป่วยระยะสั้น / ค่าใช้จ่ายเท่าไหร ?-
 
   - กรณีเจ็บป่วยหนัก - เจ็บป่วยระยะยาว / ค่าใช้จ่ายเท่าไหร ?-
 
   - กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง - เจ็บป่วยระยะยาว / ค่าใช้จ่ายเท่าไหร ?-
 
 
 
อุบัติเหตุ - เป็นความเสี่ยงภัยที่อาจจะเกิด/หรือไม่เกิดขึ้นกับใครบางคน
 
   - อุบัติเหตุ/บาดเจ็บเล็กน้อย - ค่าใช้จ่ายเท่าไหร ?-
 
   - อุบัติเหตุ/บาดเจ็บหนัก- ค่าใช้จ่ายเท่าไหร ?-
 
   - อุบัติเหตุ/ต้องสูญเสียอวัยวะ- ค่าใช้จ่ายเท่าไหร ?-
 
   - อุบัติเหตุ/ ทุพพลภาพถาวร - ค่าใช้จ่ายเท่าไหร ?-
 
 
3.อายุสั้น การจากไปก่อนวันอันควร/ตายเร็ว เป็นสาเหตุสืบเนื่องมาจากข้อ 2.
 
   -  ค่าใช้จ่ายสำหรับวันสุดท้ายของชีวิตเท่าไหร ?- เงินของใคร ?-
 
   - รายได้ที่หายไปเงินคุณ/เงินครอบครัว ?- ( หมายถึงความเป็นอยู่ / และอนาคตทางการศึกษาบุตร)
 
 
4.อายุยืน


ประกันชีวิต: เรื่องง่ายๆ ใกล้ตัวคุณ

 
เป็นการออมอย่างมีวินัยที่ดูแลคุณได้ตลอดชีวิต
image

ประกันชีวิต คืออะไร ?
 
 
 
ประกันชีวิต คือ การที่บุคคลผู้หนึ่งเรียกว่า ผู้เอาประกันภัย ได้จ่ายเงินจำนวนหนึ่งเรียกว่า เบี้ยประกันภัย ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ให้กับบริษัท
ประกันชีวิต เพื่อซื้อความคุ้มครองการเสียชีวิตภายในเวลาที่กำหนด หรือมีอายุยืนครบกำหนดตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ บริษัทประกันจะจ่ายเงินจำนวนหนึ่ง
เรียกว่า จำนวนเงินเอาประกันภัย ให้แก่ผู้รับประโยชน์หรือผู้เอาประกันภัยแล้วแต่กรณี ทั้งนี้เงื่อนไขความคุ้มครองมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับการเลือกซื้อ
ตามความเหมาะสมของผู้เอาประกันภัยเป้นหลัก
 
 เลือกให้ถูกใจ...
 ใช้ให้ตรงความต้องการ กรมธรรม์ประกันชีวิตมีพื้นฐานอยู่ 4 แบบ ประกอบด้วย

1. แบบสะสมทรัพย์ คือสัญญาประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินจำนวนเอาประกันภัยให้แก่ให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ใน 2 เงื่อนไข
    ด้วยกัน คือ
      1.1 เมื่อผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ครบกำหนดสัญญา หรือ
      1.2 เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในระยะเวลาเอาประกันภัยก่อนวันครบกำหนดสัญญา
 
2.แบบตลอดชีพ คือ สัญญาประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยตลอดชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะต้องจ่ายเงินจำนวนเอาประกันภัยให้แก่
   ผู้รับประโยชน์เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยกรณีมีชีวิตยืนยาวจนถึงอายุ 99 ปี
 
3. แบบชั่วระยะเวลา คือสัญญาประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ในระยะ
    เวลาเอาประกันภัย
 
4. แบบบำนาญ คือ สัญญาประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินรายงวดอย่างสม่ำเสมอ ให้แก่ผู้เอาประกันภัยเมื่อผู้เอาประกันภัยมีอายุครบตามที่
    กรมธรรม์กำหนด และจะจ่ายจนกว่า ผู้เอาประกันภัยจะเสียชีวิต หรือครบอายุตามที่กรมธรรม์กำหนด

                                                                             

ทำประกันชีวิตอย่างไรให้ถูกวิธี

1. ควรเลือกแบบกรมธรรม์ประกันชีวิต ที่ให้ความคุ้มครองตรงกับความต้องการของตนเองมากที่สุด เพราะแต่ละแบบมีความคุ้มครอง และผลประ
    โยชน์ที่แตกต่างกัน
2. ควรวางแผนและประมาณการณ์จำนวนเงิน ที่จะชะระเบี้ยประกันภัย เพราะหากไม่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยได้ จะทำให้กรมธรรม์ขาดผลบังคับ
    และสิ้นสุดความคุ้มครอง ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะเสียประโยชน์อันพึงจะได้รับ
3. กรอกใบคำขอเอาประกันภัยตามความเป็นจริง ทุกประการด้วยตนเอง หรือหากผู้อื่นกรอกให้จะต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนลงลายมือชื่อ
4. เมื่อกรอกใบคำขอเอาประกันภัยเรียบร้อยแล้ว การชำระเบี้ยประกันภัยงวดแรก จะต้องเรียกเก็บใบเสร็จรับเงินชำระเบี้ยประกัยชั่วคราวจาก
    ตัวแทนประกันชีวิตเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย
5. เมื่อได้รับกรมธรรม์พร้อมใบเสร็จรับเงิน แล้วให้ตรวจสอบข้อมูลที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ ว่าถูกต้องตามที่แจ้งไว้ในใบคำขอเอาประกันภัย
     หรือไม่ หากพบข้อผิดพลาดรีบแจ้งบริษัทเพื่อแก้ไข
6. อ่านกรมธรรม์โดยละเอียด เพื่อศึกษาเงื่อนไข ของกรมธรรม์ทั้งหน้าที่และสิทธิประโยชน์ที่พึงจะได้รับ รวมถึงข้อยกเว้นความคุ้มครอง

                                                                               

สิทธิประโยชน์การลดหย่อนภาษี

เบี้ยประกันประกันชีวิต และเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร ได้ดังนี้
1. เบี้ยประกันชีวิตสำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิต สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท ตั้งแต่ ปี 2552
2. เบี้ยประกันชีวิตสำหรับประกันชีวิตแบบบำนาญ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ ตั้งแต่ปี 2553 โดยมีขั้นตอนการคำนวณดังนี้
    ขั้นตอนที่ 1
   นำเบี้ยประกันชีวิตรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ ใช้สิทธิหักลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท หากผู้เอาประกันภัยไม่มีกรมธรรม์ประกันชีวิต
  สามารถนำเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ หักลดหย่อนภาษีเงินได้เต็ม 100,000 บาท
   ขั้นตอนที่ 2
  นำเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญที่เหลือจากขั้นตอนที่ 1 ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมิณ สูงสุด
ไม่เกิน 200,000 บาท และเมื่อรวมเงินได้ที่จ่ายเข้ากองทุนเพื่อการเกษียณอื่นๆ เช่นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กองทุนบำเหน้จบำนาญของราชการ (กบข) หรือกองทุนสงเคราะห์โรงเรียนเอกชนแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท

                                                                               

 แบบประกันชีวิตดีกว่า...
  ผลประโยชน์ที่ดีกว่า...
   บริษัทประกันชีวิตที่คุณเลือก...   
    ตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพ...

     Asinlifes:Make Insurance Easy...

image

 บริษัท ซับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) 
     ประกันชีวิตส่วนบุคคล                               อายุรับประตั้งแต่ 0 - 70 ปี
     ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล                         อายุรับประกันตั้งแต่ 1 เดือน - 70 ปี ต่ออายุถึง 74 ปี
     ประกันสุขภาพ                                        อายุรับประกันตั้งแต่ 0 - 60 ปี
     ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุกลุ่ม             จำนวนพนักงานตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป อายุรับประกันตั้ง 16 - 60 ปี

  บริษัท เอ ไอ เอ ประเทศไทย จำกัด

         ประกันชีวิตรายบุคคล                               อายุรับประกันตั้งแต่ 0 - 70 ปี
         ประกันอุบัติเหตุส่วนบคคล
         ประกันสุขภาพ
         ประกันสวัสดิการพนักงาน
         ประกันอุบัติเหตุกลุ่มพนักงานแบบมีค่ารักษายาบาล
         ประกันอุบัติเหตุกลุ่มพนักงานแบบไม่มีค่ารักษาพยาบาล
         ประกันชีวิตกลุ่มพนักงาน
         ประกันประเภทอื่นๆ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้