แผนประกันสุขภาพอินเตอร์เนชั่นเนลเอ็กซ์คลูซีฟ

คุณสมบัติสินค้า:

Share

แผนประกันสุขภาพอินเตอร์เนชั่นเนลเอ็กซ์คลูซีฟ
สิทธิพิเศษ
หนึ่งในแผนประกันภัยสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองสูงสุดในตลาด
เป็นแผนประกันภัยสุขภาพที่สามารถให้ความคุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
หนึ่งในเครือข่ายโรงพยาบาลและคลินิกที่ใหญ่ที่สุดในไทย
ระยะเวลารอคอยของความคุ้มครองด้านการตั้งครรภ์ที่สั้นเพียง 270 วัน
ให้ความคุ้มครองการตรวจสุขภาพและค่าใช้จ่ายในการรับวัคซีนป้องกันโรค
ให้ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลฉุกเฉินสูงถึง 6 เดือนนอกประเทศไทย
อาณาเขตคุ้มครองเอเชียยังรวมถึงการรักษาพยาบาลในประเทศสิงคโปร์, ฮ่องกง, จีน, ญี่ปุ่น, และอินเดีย
เบี้ยประกันภัยที่มีความคงที่สูง
คารางผลประโยชน์ และความคุ้มครอง

แผน

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

อาณาเขตคุ้มครอง

ทั่วโลก/ ทั่วโลก ยกเว้นสหรัฐอเมริกา/ เอเชีย

จำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดต่อปี

93,000,000 บาท

74,000,000 บาท

58,000,000 บาท

48,000,000 บาท

กรณีนอกอาณาเขตคุ้มครอง

เฉพาะการรักษาพยาบาลฉุกเฉินเท่านั้น

เฉพาะการรักษาพยาบาลฉุกเฉินเท่านั้น

เฉพาะการรักษาพยาบาลฉุกเฉินเท่านั้น

เฉพาะการรักษาพยาบาลฉุกเฉินเท่านั้น

ความคุ้มครอง

100% ของค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร

ความคุ้มครองผู่ป่วยในและหัตถการ (รวมถึง การผ่าตัด, ค่าปรึกษาแพทย์, การปลูกถ่ายอวัยวะ, อุปกรณ์สิ้นเปลือง, การปลูกถ่ายเนื้อเยื่อ ฯลฯ)

ค่าห้องและค่าอาหาร

คุ้มครอง - ห้องพักผู้ป่วยแบบเดี่ยว

คุ้มครอง - ห้องพักผู้ป่วยแบบเดี่ยว

คุ้มครอง - ห้องพักผู้ป่วยแบบเดี่ยว

คุ้มครอง - ห้องพักผู้ป่วยแบบเดี่ยว

ค่าห้องพักสำหรับผู้ปกครอง สูงสุดไม่เกิน

4,800 บาท ต่อ คืน

4,800 บาท ต่อ คืน

4,800 บาท ต่อ คืน

4,800 บาท ต่อ คืน

ผลประโยชน์ชดเชยรายวัน

7,500 บาท ต่อ คืน

4,800 บาท ต่อ คืน

3,200 บาท ต่อ คืน

3,200 บาท ต่อ คืน

การเบิกจ่ายค่าสินไหมรักษาพยาบาลผู้ป่วยในแบบตรง

คุ้มครอง

คุ้มครอง

คุ้มครอง

คุ้มครอง

เครือข่ายโรงพยาบาลสำหรับการเบิกจ่ายตรงแบบผู้ป่วยใน

ตามรายชื่อโรงพยาบาลที่ระบุไว้

ความคุ้มครองผู้ป่วยนอก

ค่าปรึกษาแพทย์, ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (รวมถึง การตรวจวิเคราะห์, ค่ายา, ค่าทำแผล, ฯลฯ

คุ้มครอง

คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

การตรวจวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ การตรวจด้วยเครื่อง MRI, PET การตรวจการเดิน (Gait Scan)

คุ้มครอง

คุ้มครอง

คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

ค่ารังสีบำบัด, ค่าเคมีบำบัด, การล้างไตแบบผู้ป่วยนอก

คุ้มครอง

คุ้มครอง

คุ้มครอง

คุ้มครอง

การผ่าตัดแบบผู้ป่วยนอก

คุ้มครอง

คุ้มครอง

คุ้มครอง

คุ้มครอง

การรักษาแบบการจัดกระดูก (Chiropractice), ฝังเข็ม, ธรรมชาติบำบัด (Homeopathy), กระดูกและกล้ามเนื้อบำบัด (Osteopathy), สูงสุดไม่เกิน

37,000 บาท

37,000 บาท

ไม่คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

การรักษาแบบแพทย์จีนโบราณ สูงสุดไม่เกิน

1,900 บาท ต่อครั้ง 20 ต่อครั้งต่อปี

1,900 บาท ต่อครั้ง 20 ต่อครั้งต่อปี

ไม่คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

กายภาพบำบัด

คุ้มครอง

คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

ผลประโยชน์อื่นๆ

การตรวจสุขภาพ สูงสุดไม่เกิน (ผลประโยชน์นี้ผู้เอาประกันภัยไม่มีความรับผิดส่วนแรก)

32,000 บาท คุ้มครองหลังจากกรมธรรม์ มีอายุ 365 วัน

ไม่คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

ความคุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing conditions) สูงสุดไม่เกิน

ผลประโยชน์ปีที่ 1 และ 2 : 75,000 บาท คุ้มครองหลังจากกรมธรรม์มีอายุ 270 วัน

ผลประโยชน์ปีที่ 1 และ 2 : 75,000 บาท คุ้มครองหลังจากกรมธรรม์มีอายุ 270 วัน

ไม่คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

ปีถัดไป ปีละ : 150,000 บาท

ปีถัดไป ปีละ : 150,000 บาท

ไม่คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

ความคุ้มครองโรคเรื้อรังที่ไม่ได้เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย

คุ้มครอง

คุ้มครอง

คุ้มครอง

คุ้มครอง

การศัลยกรรมช่องปากและกระดูกใบหน้าและขากรรไกร (Oral and Maxillofacial Surgery)

คุ้มครอง

คุ้มครอง

คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน

คุ้มครอง

คุ้มครอง

คุ้มครอง

คุ้มครอง

การช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินในต่างประเทศ (ผลประโยชน์นี้ผู้เอาประกันภัยไม่มีความรับผิดส่วนแรก)

คุ้มครอง

คุ้มครอง

คุ้มครอง

คุ้มครอง

การรักษาโรคทางจิตเวช สูงสุดไม่เกิน

250,000 บาท

150,000 บาท

100,000 บาท

ไม่คุ้มครอง

การรักษาทันตกรรมจากอุบัติเหตุ

คุ้มครอง

คุ้มครอง

คุ้มครอง

คุ้มครอง

ภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังคลอดบุตร (ไม่รวมถึงค่าคลอดบุตร)

คุ้มครอง - หลังจากกรมธรรม์มีอายุไม่น้อยกว่า 365 วัน

ไม่คุ้มครอง

ห้องพักสำหรับทารกแรกเกิด

คุ้มครอง

คุ้มครอง

คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

การตั้งครรภ์และการคลอดบุตร สูงสุดไม่เกิน (ผลประโยชน์นี้ผู้เอาประกันภัยไม่มีความรับผิดส่วนแรก)

440,000 บาทหลังจากกรมธรรม์มีอายุไม่น้อยกว่า 280 วัน

ไม่คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

ค่าใช้จ่ายในการรับวัคซีนป้องกันโรค สูงสุดไม่เกิน

48,000 บาท

38,000 บาท

ไม่คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

การรักษาด้านทันตกรรม สูงสุดไม่เกิน (ผลประโยชน์นี้ผู้เอาประกันภัยไม่มีความรับผิดส่วนแรก)

80% ของค่ารักษาที่คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 38,000 บาท

ไม่คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

การรักษาด้านสายตา สูงสุดไม่เกิน (ผลประโยชน์นี้ผู้เอาประกันภัยไม่มีความรับผิดส่วนแรก)

9,000 บาท

ไม่คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

การรักษาแบบประคับประคอง (Hospice and Palliative Care) สูงสุดไม่เกิน

1,200,000 บาท ตลอดชีพ คุ้มครองหลังจากกรมธรรม์ มีอายุ 365 วัน

960,000 บาท ตลอดชีพ คุ้มครองหลังจากกรมธรรม์ มีอายุ 365 วัน

ไม่คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อบ.2)

200,000 บาท

200,000 บาท

200,000 บาท

200,000 บาท

ทางเลือก: ความรับผิดชอบส่วนแรกต่อปี (สำหรับทุกแผน)

160,000 บาท ส่วนลดประกันภัย 25%, 48,000 บาท ส่วนลดประกันภัย 12.5%, 16,000 บาท ส่วนลดประกันภัย 5%

 โทร : 095 - 952 6514
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้