ประกันเดินทางต่างประเทศ (Travel Guard International)

คุณสมบัติสินค้า:

 คุ้มครองคุณ ทุกหริปในฝันทุกการเดินทาง ชดเชยค่ารักษาพยาบาลสูงสุดถึง 5,000,000 บาท   ซื้อง่าย สะดวก 24 ชั่วโมง

Share

Share

รายละเอียดความคุ้มครอง พร้อมใบสมัคร

 
  
 ประกันเดินทางต่างประเทศ Travel Guard International 
 ความคุ้มครอง : ให้ความคุ้มครองตามระยะเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการเดินทางในแต่ละเที่ยว คุ้มครองอุบัติเหตุและสุขภาพตลอด 24 ชั่วโมง
ระหว่างที่เดินทางและอยู่ในต่างประเทศเริ่มต้นคุ้มครอง 2 ชั่วโมงก่อนการเดินทางและสิ้นสุดภายใน 2 ชั่วโมง นับตั้งแต่กลับมาถึงประเทศไทย
หรือสิ้นสุดตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในกรมธรรม์หรืออย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นก่อน
 
เงื่อนไขการรับประกัน
 
อายุระหว่าง 1 – 85 ปี
ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 180 วัน / การเดินทางในแต่ละเที่ยว
ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนการขอเอาประกันภัย สำหรับผู้ที่มีอายุภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้
 
จุดเด่นของแผนประกันภัย
 
คุ้มครองไข้หวัดนก
คุ้มครองโรคซาร์
บริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง 
การให้บริการทางด้านข้อมูลก่อนการเดินทาง
การให้บริการหรือคำปรึกษาทางด้านการแพทย์
การให้คำแนะนำในส่วนของกระเป๋าเดินทาง
การให้บริการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาพยาบาลฉุกเฉินและส่งศพกลับประเทศ
การให้บริการในกรณีที่ต้องเดินทางเร่งด่วน
การให้บริการในกรณีที่ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล
การให้บริการทั่วไป


 ผู้เอาประกันภัยสามารถโทรศัพท์เรียกเก็บเงินปลายทางมายังศูนย์ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน เพื่อขอรับคำแนะนำในกรณีฉุกเฉิน

 ที่หมายเลขโทรศัพท์ (662) 649 1346

 
หมายเหตุ : วันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดการเดินทาง ให้ยึดถือตามวันที่ประทับตราในหนังสือเดินทาง (Passport) เป็นหลัก 
 
 


 ดาวโลดใบคำขอเอาประกันเดินทางต่างประเทศ 

ความคุ้มครองผลประโยชน์ - บาท
Plan APlan BPlan CPlan D
1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ : TA65,000,0004,000,0001,500,0001,500,000
2. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลในต่างประเทศ : TA15,000,0003,000,0002,000,0002,000,000
3. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในประเทศไทย : TA2250,000150,00070,00040,000
4. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล : TA11250,000150,00070,000-
5. ผลประโยชน์รายวันสำหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน : TA12 25,00015,0007,000-
6. ผลประโยชน์ชดเชยค่าโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน : TA28500300200100
7. ผลประโยชน์การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา/ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา : TA7&TA8จ่ายตามจริง4,000,0002,000,0002,000,000
8. ผลประโยชน์ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก : TA274,000,0003,000,0001,000,000500,000
9. ผลประโยชน์การเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทาง : TA16จ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง-
10. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง รวมถึงการจี้เครื่องบิน : TA17จ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง-
11. ผลประโยชน์ชดเชยการสูญหายของเงินส่วนตัว : TA1960004000--
12. ผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว : TA2060,00040,00030,000-
13. ผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง ทรัพย์สิน รวมถึงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ : TA2125,00025,00010,000-
14. ผลประโยชน์ความคุ้มครองเอกสารการเดินทาง : TA2330,00020,000--
15. ผลประโยชน์การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง : TA2435,00025,0002,500-
16. ผลประโยชน์การพลาดการต่อเที่ยวบิน : TA2515,00010,0005,000-
17. ผลประโยชน์ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง : TA3235,00025,0002,500-
18. ผลประโยชน์ความคุ้มครองอุปกรณ์กอล์ฟ และโฮล-อิน-วัน : TA2920,00010,000--
19. ผลประโยชน์ความรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่า : TA3025,00020,00015,000-

หมายเหตุ:

  • ข้อตกลงคุ้มครองข้อ 5 ผลประโยชน์รายวันสำหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยในต่างประเทศ 3,000 บาทต่อวัน และรักษาต่อเนื่องในประเทศ 1,000 บาทต่อวัน
  • ข้อตกลงคุ้มครองข้อ 11 ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบความเสียหาย 1,000 บาท ของการสูญหายแต่ละครั้ง และทุกๆ ครั้งที่เกิดการสูญหาย
  • ข้อตกลงคุ้มครองข้อ 12 ผลประโยชน์ชดเชยการสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว คุ้มครองตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยแต่จำกัดสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท ต่อชิ้น ต่อคู่ ต่อชุด
  • ข้อตกลงคุ้มครองข้อ 17 ผลประโยชน์ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง บริษัทจะจ่ายค่าทดแทน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับการล่าช้าทุกเวลาหก (6) ชั่วโมงเต็ม
ตารางเบี้ยประกันภัย (บาท) 
Period of 
Insurance
(วัน)
Plan APlan BPlan CPlan D
อายุ 15-75 ปีอายุ 15-75 ปีแรกเกิด-85 ปีแรกเกิด-85 ปี
AsiaWorld- 
wide
AsiaWorld-
wide
AsiaWorld-
wide
AsiaWorld- 
wide
1-3978 1,319722961483627213 286 
4-61,148 1,5748421,141556 735249 341
7-101,489 1,8301,0811,320699 843322 395
11-141,830 2,3421,3201,678843 1,059395 503
15-182,171 2,7681,5591,977986 1,237467 594
19-222,427 3,1091,7382,2161,094 1,381522 667
23-272,683 3,3651,9182,3951,202 1,488577 721
28-312,939 3,5362,0962,5151,309 1,561631 758
32-383,536 4,1342,5132,9331,561 1,813 758885 
39-454,134 4,7312,9323,3501,813 2,063 885 1,011
46-524,731 5,3283,3493,7682,063 2,315 1,011  1,139 
53-595,328 5,9243,7674,1862,315 2,567 1,139 1,265
60-665,924 6,5224,1854,6032,567 2,819 1,265 1,393
67-736,522 7,1194,6025,0212,819 3,070 1,393 1,519
74-807,119 7,7165,0205,4393,070 3,322 1,519 1,646
81-877,716 8,3145,4385,8573,322 3,574 1,646 1,773
88-948,314 8,9115,8566,2753,574 3,825 1,773 1,900
95-1018,911 9,5086,2756,6923,825 4,077 1,900  2,027 
102-1089,508 10,1066,6917,1104,077 4,329 2,027   2,154 
109-11510,10610,703 7,1097,5284,329 4,581 2,154   2,280 
116-12210,70311,300 7,5277,9454,581 4,832 2,280  2,408
123-12911,300 11,8987,9448,3634,8325,0842,408  2,534
130-13611,898 12,4958,3628,7825,0845,3362,534  2,661
137-14312,495 13,0928,7819,1995,3365,5872,661  2,788
144-15013,092 13,6899,1989,6175,5875,8392,788   2,915
151-15713,689 14,2869,61610,0345,839 6,0912,915   3,042
158-16414,286 14,88310,03310,4526,091 6,3433,042   3,169
165-17114,883 15,48110,45110,8706,343 6,5943,169    3,295
172-17815,48116,078 10,86911,2876,594 6,8463,295    3,423
179-18016,07816,67511,28611,7066,846 7,0983,423    3,549

หมายเหตุ : เบี้ยประกันดังกล่าว  รวม ภาษี (2.75%) และอากร (0.4%) เรียบร้อยแล้ว
 
 
 
Powered by MakeWebEasy.com