nhinhile123

nhinhile123

ผู้เยี่ยมชม

Nhinhilanchi@gmail.com

  Bệnh vàng lá - nổi gân xanh ở mai vàng (163 อ่าน)

24 พ.ย. 2566 10:27

<h2 dir="ltr" style="font-weight: normal; line-height: 1.2;"> </h2>


<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">tất cả nh&agrave; vườn nều đều bị vấn đề n&agrave;y, c&oacute; vườn bị &iacute;t, bị đa dạng.C&acirc;y ra phần lớn l&aacute; non hoặc 1 phần l&aacute; non đều c&oacute; m&agrave;u v&agrave;ng nhạt, l&aacute; rất mỏng v&agrave; nổi g&acirc;n xanh.Khi l&aacute; gi&agrave; vẫn c&oacute; m&agrave;u ấy.Hiện tượng n&agrave;y sẽ l&agrave;m c&acirc;y kh&ocirc;ng thể vững mạnh khỏe mạnh v&agrave; ra hoa được, c&acirc;y chỉ sống chứ kh&ocirc;ng ph&aacute;t triển.Chăm s&oacute;c mai v&agrave;ng ở </span><span style="background-color: transparent; color: #1155cc; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">địa chỉ lấy sỉ mai v&agrave;ng b&aacute;n tết</span><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"> sẽ chụp h&igrave;nh chi tiết v&agrave; gửi l&ecirc;n để bạn tham khảo.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">nguồn gốc cốt yếu l&agrave; do c&acirc;y thiếu dinh dưỡng trầm trọng, rễ bị thương tổn. Thiếu dinh dưỡng chỉ mất khoảng d&agrave;i v&agrave; ko được ph&acirc;n phối đầy đủ.(C&oacute; thể do c&acirc;y bị &uacute;ng nước)</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">C&aacute;ch ph&ograve;ng bệnh: lu&ocirc;n săn s&oacute;c đầy đủ dinh dưỡng cho c&acirc;y, đề cập cả c&acirc;y mới trồng,thay ph&acirc;n cho c&acirc;y h&agrave;ng năm nếu như chậu nhỏ.Nếu c&acirc;y c&oacute; hiện tượng bị 1 số l&aacute; th&igrave; phải xử l&yacute; ngay, kh&ocirc;ng được chặm trễ dẫn tới c&acirc;y hư nhược.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">C&aacute;ch trị bệnh: mỗi nh&agrave; vườn đều c&oacute; c&aacute;ch trị ri&ecirc;ng, nhưng xoay l&ograve;ng v&ograve;ng những yếu tố sau: tạo m&ocirc;i trường mới hoặc m&ocirc;i trường tốt hơn cho rễ c&acirc;y mai v&agrave;ng hoạt động(thay ph&acirc;n, xới đất, tho&aacute;t nước cho c&acirc;y). Sản xuất th&ecirc;m c&aacute;c chất vi lượng cho c&acirc;y một c&aacute;ch từ trong khoảng, ph&acirc;n phối chất điều h&ograve;a sinh trưởng gi&uacute;p c&acirc;y phục hồi bộ rễ.V&iacute; dụ: Chỉ tưới B1+ root2 để l&aacute; c&acirc;y dần xanh lại,bộ rễ phục hồi, tưới li&ecirc;n tiếp v&agrave;i tuần. C&aacute;c chất tưới sẽ bao gồm c&aacute;c th&agrave;nh phần trong ấy như zn,mg,ca..... Để bổ sung cho c&acirc;y xanh tốt trở lại</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"></span>

<h2 dir="ltr" style="font-weight: normal; line-height: 1.2;"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 16pt;">8 : Bệnh nứt vỏ tr&ecirc;n th&acirc;n c&acirc;y mai v&agrave;ng.</span></h2>
<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">C&oacute; 2 dạng bệnh: Một l&agrave; do c&acirc;y bị kh&ocirc; vỏ, thiếu nước v&agrave; dinh dưỡng v&agrave; nứt gọi l&agrave; nứt vật l&yacute;. 2 L&agrave; bị nứt th&acirc;n do bệnh- một loại nấm g&acirc;y ra</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Đối với c&acirc;y bị nứt vật l&yacute; thường do rễ ph&iacute;a dưới bị chết dẫn tới nứt tr&ecirc;n th&acirc;n, c&aacute;c c&acirc;y mới bứng về bị nắng chiều rọi trực tiếp v&agrave;o, rễ ko ph&aacute;t triển n&ecirc;n vỏ bị kh&ocirc; nứt. Nếu c&acirc;y bị như thế n&agrave;o th&igrave; ko c&ograve;n c&aacute;c chữa trị nữa. Xem như c&acirc;y ấy bị mất phần vỏ ở ấy. Ch&uacute;ng ta c&oacute; thể chăm để c&acirc;y tăng trưởng tốt nhờ phần th&acirc;n c&ograve;n lại</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Đối với c&acirc;y mai v&agrave;ng bị nứt th&acirc;n do nấm bệnh th&igrave; rất kh&oacute; trị v&agrave; l&acirc;y lan rất nhanh. Đ&ocirc;ng đảo c&acirc;y v&agrave; l&agrave;m c&acirc;y chậm lớn mạnh, suy yếu, c&ograve;i cọc. Đối với những </span><span style="background-color: transparent; color: #1155cc; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">mua c&acirc;y mai v&agrave;ng</span><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"> dạng n&agrave;y ch&uacute;ng ta c&oacute; thể sử dụng thuốc đặc trĩ của cao su, chom ch&ocirc;m(t&ocirc;i ko biết t&ecirc;n. Sau đ&oacute; qu&eacute;t l&ecirc;n to&agrave;n th&acirc;n c&acirc;y. 3 Ng&agrave;y qu&eacute;t lần v&agrave; qu&eacute;t trong 3 lần. Sau đ1o ch&uacute;ng ta sử dụng thuốc v&ocirc; tr&ugrave;ng chuồng trại pha thật đậm đặc gấp 20 lần liều hướng dẫn v&agrave; qu&eacute;t l&ecirc;n vỏ c&acirc;y.Hi vẳng như thế c&acirc;y sẽ hết bệnh, v&agrave; liền được vỏ sau v&agrave;i th&aacute;ng.</span>

<h2 dir="ltr" style="font-weight: normal; line-height: 1.2;"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 16pt;">9 : Hiện tượng l&aacute; nhạt, mỏng, c&acirc;y ko tăng trưởng.</span></h2>
<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">kh&ocirc;ng &iacute;t người chụp h&igrave;nh hỏi t&ocirc;i nhưng thật chất đ&acirc;y chẳng hề l&agrave; một loại bệnh m&agrave; l&agrave; do c&acirc;y bị &uacute;ng, thiếu hoặc thừa dinh dưỡng hoặc nước. Dẫn đến hiện tượng c&acirc;y vững mạnh rất yếu, l&aacute; lợt lạt. Thậm ch&iacute; c&acirc;y chết dần. Từ c&acirc;y yếu như thế th&igrave; c&aacute;c loại nấm bệnh sẽ tấn c&ocirc;ng l&agrave;m c&acirc;y chết lu&ocirc;n.Bạn n&ecirc;n xem lại kh&acirc;u chăm s&oacute;c c&acirc;y.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">lưu &yacute; chung:Đối với những bệnh tr&ecirc;n l&aacute; mai v&agrave;ng, trị bệnh chỉ gi&uacute;p bệnh ko tăng trưởng tiếp, ko l&acirc;y lan qua l&aacute; kh&aacute;c v&agrave; l&aacute; non sau n&agrave;y. Phổ th&ocirc;ng người hỏi: tại sao t&ocirc;i k&eacute; ho&agrave;i l&aacute; vẫn kh&ocirc;ng hết, n&ecirc;n t&ocirc;i trả lời thắc mắc lu&ocirc;n ạ, C&acirc;y ko l&acirc;y nữa đ&atilde; l&agrave; hết bệnh.L&aacute; non ra kh&ocirc;ng bị bệnh nữa l&agrave; ổn</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Đối với những bệnh tr&ecirc;n c&acirc;y mai v&agrave;ng m&agrave; l&aacute; c&oacute; biểu hiện ch&aacute;y, thối, đốm. C&aacute;c bạn chỉ cần cầm l&aacute; ra nơi b&aacute;n thuốc bảo vệ thực vật uy t&iacute;n l&agrave; người ta sẽ c&oacute; thuốc điều trị.V&igrave; mỗi v&ugrave;ng miền sẽ b&aacute;n loại thuốc kh&aacute;c nhau n&ecirc;n t&ocirc;i kh&ocirc;ng n&ecirc;u t&ecirc;n sợ c&aacute;c bạn t&igrave;m kh&ocirc;ng ra.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">quan yếu l&agrave; sản xuất hầu hết dinh dưỡng cho c&acirc;y trồng kh&ocirc;ng thừa v&agrave; cũng kh&ocirc;ng thiếu</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Xem th&ecirc;m: </span>https://vuonmaihoanglong.com/viet-nam-co-bao-nhieu-loai-mai-vang-vuon-mai-vang-o-dau-dep-nhat/

<div> </div>

171.225.185.48

nhinhile123

nhinhile123

ผู้เยี่ยมชม

Nhinhilanchi@gmail.com

MUZAMMIL SEO

MUZAMMIL SEO

ผู้เยี่ยมชม

sabid40757@apdiv.com

3 ก.พ. 2567 20:14 #1

<span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, Arial;" data-sheets-root="1" data-sheets-value="{"1":2,"2":"I recently considered it could be a thought to create could someone else has been having troubles exploring yet I will be slightly not sure easily feel allowed to set brands and also address about the following."}" data-sheets-userformat="{"2":15233,"3":{"1":0},"10":2,"11":0,"12":0,"14":{"1":2,"2":0},"15":"Calibri, sans-serif","16":11}">I recently considered it could be a thought to create could someone else has been having troubles exploring yet I will be slightly not sure easily feel allowed to set brands and also address about the following.</span>внос на кола от германия

103.75.246.119

MUZAMMIL SEO

MUZAMMIL SEO

ผู้เยี่ยมชม

sabid40757@apdiv.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้