Webmaster

Webmaster

ผู้เยี่ยมชม

asinlifes@yahoo.com

  ประกันภัยโดรน (3252 อ่าน)

18 พ.ย. 2560 14:43

ประเทศเรามี โดรน (Drone) หรือ อากาศยาน ไร้คนขับ มากกว่า 50,000 ลำ ทั้งนี้ในส่วนของทางการก็มีการควบคุม ให้มีการลงทะเบียน เพื่อควบคุม
และทำให้มีการอบรมการใช้โดรน ได้อย่างถูกต้อง

สำหรับ เจ้าของ โดรน (Drone) อากาศยานไร้คนขับ ที่เรามักเห็น หรือใช้งานในการ ถ่ายภาพ ถ่ายมุมสูง เพื่อให้ภาพที่แปลก และสวยไปจากเดิม อาจจะใช้ในการสำรวจ
หรือเพื่อการอย่างอื่น เราก็ถือว่าเป็นเจ้าของ โดรน (Drone) ด้วยเหมือนกัน และตอนนี้ ได้มีประกาศจาก กระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาต และเงื่อนไข
ในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก พ.ศ. 2558 ซึ่งลงประกาศตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

อากาศยานในประกาศนี้แบ่งเป็นสองประเภทตามวัตถุประสงค์คือ

ประเภท 1. ใช้เพื่อการเล่นเป็นงานอดิเรก เพื่อความบันเทิง หรือเพื่อการกีฬา
ประเภท 2 ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากตามประเภท 1 คือรายงานข่าว รายการโทรทัศน์หรือภาพยนตร์ วิจัยและพัฒนาอากาศยาน หรือเพื่อการอื่น ๆ
ประเภทที่ 2 นั้นกำหนดขนาดไม่เกิน 25 กิโลกรัม ขณะที่ประเภทที่ 1 มีแบ่งย่อยตามขนาด ดังนี้

ประเภท 1
ใช้เพื่อการเล่นเป็นงานอดิเรก เพื่อความบันเทิง หรือเพื่อการกีฬา
ประเภท 1.ก
มีน้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม กำหนดให้ผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี หรือมีผู้แทนโดยชอบธรรมควบคุมดูแล

ซึ่งอากาศยานในข้อนี้ กระทรวงคมนาคมอนุญาตให้ทำการบินได้ โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ เงื่อนไข

1. ก่อนทําการบิน
ตรวจสอบว่าอากาศยานอยู่ในสภาพที่สามารถทําการบินได้อย่างปลอดภัย ซึ่งรวมถึงตัวอากาศยานและระบบควบคุมอากาศยาน
ได้รับอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ที่จะทําการบิน
ทําการศึกษาพื้นที่และชั้นของห้วงอากาศที่จะทําการบิน
มีแผนฉุกเฉิน รวมถึงแผนสําหรับกรณีเกิดอุบัติเหตุ การรักษาพยาบาล และการแก้ปัญหากรณีไม่สามารถบังคับอากาศยานได้

2. ระหว่างทําการบิน

ห้ามทําการบินในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน และรบกวนความสงบสุขของบุคคลอื่น
ห้ามทําการบินเข้าไปในบริเวณเขตห้าม เขตจํากัด และเขตอันตรายตามที่ประกาศใน เอกสารแถลงข่าวการบินของประเทศไทย (Aeronautical Information
Publication – Thailand หรือ AIP – Thailand) รวมทั้ง สถานที่ราชการ หน่วยงานของรัฐ โรงพยาบาล เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่
แนวการบินขึ้นลงของอากาศยานจะต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง
ผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานต้องสามารถมองเห็นอากาศยานได้ตลอดเวลาที่ทําการบินและห้ามทําการบังคับอากาศยานโดยอาศัยชุดกล้องบนอากาศยาน
หรืออุปกรณ์อื่นที่มีลักษณะใกล้เคียง
ต้องทําการบินในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก ซึ่งสามารถมองเห็นอากาศยานได้อย่างชัดเจน
ห้ามทําการบินเข้าใกล้หรือเข้าไปในเมฆ
ห้ามทําการบินภายในระยะเก้ากิโลเมตร (ห้าไมล์ทะเล) จากสนามบินหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยาน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของหรือผู้ดําเนินการสนามบิน
อนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต
ห้ามทําการบินโดยใช้ความสูงเกิน 90 เมตร ( 300 ฟุต) เหนือพื้นดิน
ห้ามทําการบินเหนือเมือง หมู่บ้าน ชุมชน หรือพื้นที่ที่มีคนมาชุมนุมอยู่
ห้ามบังคับอากาศยานเข้าใกล้อากาศยานซึ่งมีนักบิน
ห้ามทําการบินละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น
ห้ามทําการบินโดยก่อให้เกิดความเดือดร้อน ความรําคาญ แก่ผู้อื่น
ห้ามส่งหรือพาวัตถุอันตรายตามที่กําหนดในกฎกระทรวงหรืออุปกรณ์ปล่อยแสงเลเซอร์ติดไปกับอากาศยาน
ห้ามทําการบินโดยมีระยะห่างในแนวราบกับบุคคล ยานพาหนะ สิ่งก่อสร้าง หรืออาคาร น้อยกว่า 30 เมตร (100 ฟุต)

ประเภท 1.ข มีน้ำหนักเกิน 2 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 25 กิโลกรัม

กำหนดให้ผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี ไม่เป็นผู้มีพฤติการณ์เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ ไม่เคยโดนโทษจำคุกในความผิดตาม
กฎหมายยาเสพติดหรือศุลกากร และต้องขึ้นทะเบียนต่ออธิบดีกรมการขนส่งทางอากาศ โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เหมือนประเภท 1.ก และเพิ่มเติมอย่างการ
กฎหมายยาเสพติดหรือศุลกากร และต้องขึ้นทะเบียนต่ออธิบดีกรมการขนส่งทางอากาศ โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เหมือนประเภท 1.ก และเพิ่มเติมอย่างการ
บำรุงรักษาอากาศยาน ความชำนาญในการบังคับอากาศยาน ความเข้าใจในกฎจราจรทางอากาศ ต้องมีอุปกรณ์ดับเพลิงที่ใช้งานได้ติดตัว มีประกันภัยต่อบุคคลที่สาม
วงเงินไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาทต่อครั้ง เพิ่มระยะห่างในข้อ (ฑ) เป็นไม่น้อยกว่าห้าสิบเมตร (หนึ่งร้อยห้าสิบฟุต) เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่โดยไม่
ชักช้าสำหรับอากาศยานประเภท 2 ก็ต้องขึ้นทะเบียนและปฏิบัติเงื่อนไขเช่นเดียวกับประเภท 1.ข กรณีที่ใช้เพื่อรายงานเหตุการณ์หรือรายงานจราจร (สื่อมวลชน) หรือวิจัย
และพัฒนาอากาศยาน การขึ้นทะเบียนต้องเป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ตามนั้น ส่วนเพื่อใช้ถ่ายภาพหรือการอื่นจะขึ้นทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลได้ โดยการ
ขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคลต้องระบุรายชื่อผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานหรือบุคคลที่จำเป็นในการปฏิบัติการบินของอากาศยานด้วย หากผู้ใดทำกระทำความผิดต่อกฎอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้ หนังสือการขึ้นทะเบียนมีอายุ 2 ปีตั้งแต่วันที่ออกหนังสือ

สำหรับการขึ้นทะเบียนอากาศยานไร้คนขับ (UAV) หรือ โดรนนั้น
โดรนติดกล้องต้องลงทะเบียนทุกกรณีโดรนที่หนักเกิน 2 กิโลกรัม ต้องลงทะเบียนทุกกรณีโดรนที่น้ำหนักมากกว่า 25 กิโลกรัม
ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

เนื่องจากกฏหมายบังคับให้ ผู้ที่มีโดรน จำเป็นต้อง ทำประกันคุ้มครอง บุคคล ภายนอก สำหรับความคุ้มครองอุบัติเหตุ การเสียชีวิต ค่ารักษาพยาบาล และทรัพย์สิน
เสียหาย ต่อบุคคลที่ 3 วงเงินคุ้มครอง 1,000,000 บาท ใช้ได้กับโดรนทุกรุ่น ทุกขนาด ทุกแบบ ทุกยี่ห้อ สำหรับ[url][/url]

49.48.245.81

Webmaster

Webmaster

ผู้เยี่ยมชม

asinlifes@yahoo.com

seo

seo

ผู้เยี่ยมชม

hariszehaan34@gmail.com

31 ธ.ค. 2565 20:38 #1

This type of message always inspiring and I prefer to read quality content, so happy to find good place to many here in the post, the writing is just great, thanks for the post.Yes i am totally agreed with this article and i just want say that this article is very nice and very informative article.I will make sure to be reading your blog more. You made a good point but I can't help but wonder, what about the other side? !!!!!!Thanks Keçiören Escort

103.200.198.23

seo

seo

ผู้เยี่ยมชม

hariszehaan34@gmail.com

seo

seo

ผู้เยี่ยมชม

seo@gmail.com

14 ม.ค. 2566 04:11 #2

Digitalprämie Berlin - Förderung der Digitalisierung von Geschäftsprozessen und ITSicherheit Um die Digitalisierung der Arbeitswelt zu fördern, bietet das Land Berlin unbürokratische finanzielle Unterstützung in Form einer Digitalprämie an. Die Förderung steht kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) sowie Solo-Selbstständigen, die hauptberuflich in Berlin tätig sind, zur Verfügung. Digitalprämie Berlin

103.200.198.100

seo

seo

ผู้เยี่ยมชม

seo@gmail.com

seo

seo

ผู้เยี่ยมชม

hariszehaan34@gmail.com

14 ม.ค. 2566 04:14 #3

Dr. Schneiderhan & Kollegen sind Ihre Experten für Wirbelsäulenschmerzmedizin und Orthopädie in München Taufkirchen In der Praxis Dr. chneiderhan & Kollegen erfahren Sie eine fachübergreifende Diagnostik und Behandlung. Wir verfügen über vier Medizinischen Versorgungszentren für Wirbelsäulenschmerzmedizin. Wir behandeln unsere Patienten ganzheitlich und aus dem Blickwinkel unterschiedlicher Fachrichtungen. Gleitwirbel

103.200.198.100

seo

seo

ผู้เยี่ยมชม

hariszehaan34@gmail.com

asim

asim

ผู้เยี่ยมชม

asimseo123@gmail.com

16 พ.ค. 2566 13:40 #4

This is my first time i visit here. I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. From the tons of comments on your articles, I guess I am not the only one having all the enjoyment here! keep up the good workregistered agent florida

103.129.140.22

asim

asim

ผู้เยี่ยมชม

asimseo123@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
กรุณากรอกตัวเลขผลลัพธ์จากด้านบน

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้