ประกันภัยวิริยะโควิด - VIB Covid Protect / Protect Plus(copy)

18019 Views  | 

ประกันภัยวิริยะโควิด - VIB Covid Protect / Protect Plus(copy)

แผนประกันภัยโควิด วิริยะ อุ่นใจ Covid Protect 439 
  1.คุ้มครองการเจ็บป่วยภาวะโคม่า* (Coma)สาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด19) 300,000 บาท
  2.ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด19) 30,000 บาท
  3.เงินชดเชยกรณี รพ.หรือสถานภานพยาบาลเวชกรรมจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด19) (สูงสุด14 วัน) 500 บาท
  4.คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 100,000 บาท
      เบี้ยประกันภัยรวม 439 บาท/ปี
แผนประกันภัยโควิด วิริยะ อุ่นใจ Covid Protect Plus 549 
   1.คุ้มครองการเจ็บป่วยภาวะโคม่า* (Coma)สาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด19) 300,000 บาท
   2.ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด19) 30,000 บาท
   3.รับเงินก้อนเมื่อตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 จำนวน10,000 บาท
   4.เงินชดเชยกรณี รพ.หรือสถานภานพยาบาลเวชกรรมจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด19) (สูงสุด14 วัน) 500 บาท
    5.คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 100,000 บาท
        เบี้ยประกันภัยรวม 549 บาท/ปี
 เงื่อนไขการรับประกันภัย
    1.ช่วงอายุรับประกันภัยตั้งแต่ 15 วัน - 75 ปี
    2.ผู้ขอเอาประกันภัยต้องไม่เดินทางเข้าออกนอกราชอาณาจักรไทยเป้นระยะเวลา 14 วัน ก่อนวันที่ซื้อประกัน
    3.รับประหกันเฉพาะผู้มีสัญชาติไทยและต้องพำนักอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
    4.Covid Protect และ Covid Protect Plus จำกัดการซื้อประกัน 1 ท่าน ต่อ 1 กรมธรรม์
    5.ระยะเวลารอคอย 14 วันแรก (นับจากวันที่กรมะรรม์เริ่มต้นคุ้มครอง)
    6.ความคุ้มครองอุบัติเหตุไม่มีระยะเวลารอคอย
   ซื้อประกันภัยโควิด
    ข้อมูลผู้ติดเชื้อ Covid - 2019 ทั่วโลก
   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 095 - 952 6514
   ดาวน์โหลดใบคำขอเอาประกันภัยแผนประกันภัยโควิด วิริยะ อุ่นใจ 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy