ประกันสุขภาพ BKI Classic Care +

2591 Views  | 

BKI_Classic_Care

 

ประกันภัยความรับผิดตามกฏหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3

ตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง

 

คุ้มครองอุบัติภัย มั่นใจในทุกธุรกิจ

สร้างหลักประกันที่มั่นคง ให้พร้อมรับทุกเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

อุ่นใจ กับความคุ้มครองที่ครอบคลุมอุบัติภัยต่างๆในราคาที่คุ้มค่า

ตรงใจ กับแผนและเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณโดยเฉพาะ

ถูกต้อง เพราะให้ความคุ้มครองตามที่ พ.ร.บ.กำหนด

 

ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์

1. เสียชีวิต หรือทุพพลภาพสิ้นเชิง200,000 / คน
2. ค่ารักษาพยาบาล200,000 / คน
3. ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกชดใช้ตามจริงไม่เกินที่ พ.ร.บ.กำหนด
 
 จำนวนเงินความรับผิดต่อครั้ง
1.ความคุ้มครองข้อที่ 1- 2 รวมกันไม่เกิน 200,000 บาท / คน
2.ความคุ้มครองข้อที่ 1- 3 รวมกันไม่เกินจำนวนจำกัดความรับผิด
 
 

ประเภทกิจการ

จำนวนเงิน
จำกัดความรับผิด

เบี้ยประกันภัย

น้ำมันเชื้อเพลิง (Oil)
แผน 1สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง ลักษณะที่สาม1,500,0002,700
แผน 2สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ก.2,000,0003,000
แผน 3สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ข.2,000,0003,000
แผน 4สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ค. ลักษณะที่สอง1,000,0003,200
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)
แผน 1สถานีบริการก๊าชปิโตรเลียมเหลว2,000,0002,400
แผน 2สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้
ลักษณะที่สาม (หมวด ก.) ไม่ตั้งอยู่ในตึกแถวหรือห้องแถว
1,500,0003,800
แผน 3สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจำหน่าย
ลักษณะที่สอง (หมวด ก.) ไม่ตั้งอยู่ในตึกแถวหรือห้องแถว
1,000,0004,300
แผน 4สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจำหน่าย
ลักษณะที่สอง (หมวด ข.) ตั้งอยู่ในตึกแถวหรือห้องแถว
1,500,0004,300
แผน 5สถานที่บรรจุก๊าชปิโตรเลียวเหลว2,000,0004,800
ก๊าชธรรมชาติ (NGV)
แผน 1สถานที่ใช้ก๊าชธรรมชาติ1,000,0003,800
แผน 2สถานีบริการก๊าชธรรมชาติ5,000,0007,500
 

ต้องการซื้อประกัน

โทรสอบถามข้อมูล

      

 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy