ประกันภัยร้านค้า SME Smart Plan

895 Views  | 

ประกันภัยร้านค้า SME Smart Plan

ประกันภัยร้านค้า Jmart - SME Smart Plan  
 ประเภทกลุ่มธุรกิจร้านค้า
 กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2
-สำนักงาน (ไม่มีการเก็บสินค้า)-ร้านค้าปลีกต่าง ๆ และสินค้าทั่วไป /เบ็ดเตล็ด 
 -

คลีนิคทุกประเภท

-ยกเว้นร้านค้าที่อยู่ในห้างสรรพสินค้า ร้านขายแก็สและร้านขายสี
 -โรงพยาบาล-โรงรับจำนำ (ไม่รับประกันภัยสต๊อกสินค้า)
  -สถานรับเลี้ยงเด็ก (Nursing Home)-ร้านเสริมสวย / ธุรกิจความงามและสปา
-หอพัก (Domitory ) / อพาร์ทเม้นท์ / Guest House-ร้านซักรีด
-Fitness Center-ร้านถ่ายรูป
-สมาคม / สมาคม (ไม่รวมไนท์คลับ)-ร้านตัดเสื้อ
-โรงเรียนสอนพิเศษ / โรงเรียนสอนภาษา / โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์-ร้านอาหาร /ภัตตาคาร
 กลุ่มที่ 3 -โรงพิมพ์
 -ร้านเบเกอร์รี่ -โรงกลึงเหล็ก
 -ร้านให้เช่าวีดิโอ - ร้านกาแฟ
 -ร้านบริการด้านอินเทอร์เน็ตหรือเกมส์ - โชวร์ูมรถหรือร้านจา หน่ายรถยนต์
 -ร้านทำเส้นหมี่ -โชวร์ูมรถหรือร้านจา หน่ายมอเตอร์ไซค์
   -อู่ซ่อมรถยนต์
   -ร้านขายอุปกรณ์แต่งรถยนต์ต่างๆ
  เบี้ยประกันภัยต่อปี (รวมภาษีอากร)
 
จำนวนเงินเอาประกันภัย
กลุ่มธุรกจิที่1กลุ่มธุรกจิที่ 2กลุ่มธุรกจิที่ 3
500,0001,402.771,713.072,062.96
1,000,0002,200.992,820.522,352.31
2,000,0003,731.094,915.585,931.01
3,000,0005,262.267,010.648,508.64
5,000,0008,323.5311,199.6913,664.97
7,000,00011,063.8015,067.7418,499.23
10,000,00015,172.6020,868.2125,750.23
    สำหรับกลุ่มธุรกจิที่ 1 จำนวนเงนิเอาประกันภัยทเี่พิ่มขึ้นทุก100,000 บาท เบี้ยประกันภัยรวมเพิ่มขึ้น 140 บาท
    สำหรับกลุ่มธุรกจิที่ 2 จำนวนเงนิเอาประกันภัยทเี่พิ่มขึ้นทุก100,000 บาท เบี้ยประกันภัยรวมเพิ่มขึ้น 200 บาท
    สำหรับกลุ่มธุรกจิที่ 3 จำนวนเงนิเอาประกันภัยทเี่พิ่มขึ้นทุก100,000 บาท เบี้ยประกันภัยรวมเพิ่มขึ้น 250 บาท
  ดาวน์โหลดแผนประกันภัยร้านค้า Smart Plan SME
   ความคุ้มครอง
1.ไฟไหม้ ฟ้าฝ่ารวมถึงแรงระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่าง หรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น
2.ภัยลมพายุภยัระเบิด ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้า ท่วม) ภยัแผน่ ดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลื่นใตน้้า หรือสึนามิภยัจากยวดยานพาหนะ ภยัจากอากาศยาน
 ภัยจากควัน ภัยจากลูกเห็บ ภัยการนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย(ยกเว้นการกระทำเพื่อผลทางการเมืองศาสนา หรือลัทธินิยม)
3.คุ้มครองความเสียหายอันเกิดขึ้นต่อเครื่องไฟฟ้า
4.เงินทดแทนการสูญเสียรายได้กรณีที่ธุรกิจต้องหยุดดำเนินกิจการ
5.ประกันกระจกที่ติดตั้งถาวรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตัวอาคาร
6.การโจรกรรม การชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์ที่ปรากฎร่องรอยงัดแงะ(จร.2)
7.ความเสียหายต่อตัวอาคารเช่น ค่าซ่อมประตูหน้าต่างรวมค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนอุปกรณ์หรือกุญแจ (เนื่องจากการโจรกรรม)
 8.การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
 9.ค่าใช้จ่ายในการป้องกันชั่วคราว
 10.เงื่อนไขพิเศษค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง
11.ค่าใชจ้่ายค่าเช่าสำนักงานและอุปกรณ์สำนักงานชั่วคราวในระหว่างการซ่อมแซม กรณีที่สถานที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหายจากภัย ข้อ1และ2 จนไม่สามารถดา เนินธุรกิจได้
 12.ค่าใช้จ่ายในการประเมินราคาออกแบบกำหนดมาตรฐาน การประมูลและการควบคุมอันเกิดจากการซ่อมแซมหรือสร้างขึ้นใหม่ทดแทนทรัพย์สินที่ได้เกิดความเสียหาย
    เงื่อนไขการรับประกันภัย
   - แพ็คเกจนี้รับประกันเฉพาะสิ่งปลูกสร้างชั้นหน่ึงที่มีโครงสร้างหลักเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กและผนังเป็นคอนกรีตทั้งหลังและจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 50ล้านบาท
   - ข้อยกเว้นโดยสังเชป : 1.ภัยสงคราม การกบฏ การปฏิวัติ การก่อการร้ายการนัดหยุดงาน
                                2. การแผ่รังสีการระเบิดของกัมมันตภาพรังสีอาวุธนิวเคลียร์

                                3.ทรัพย์สินที่ยกเว้น : เงินธนบัตร เช็ค ทองคำทองรูปพรรณ หรืออัญมณี ต้นฉบับหรือ สำเนาเอกสารแบบแปลนหลักทรัพย์เอกสารทางธุรกิจ ฯลฯ
    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิพิจารณาการรับประกันภัยเป็นราย ๆ ไปสำหรับ ทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในนพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลายะลา ปัตตานี นราธิวาส
    บริษทั ฯ ขออนุญาตเข้าสำรวจภัยสำหรับธุรกิจบางประเภท โดยจะแจ้งให้ทราบเป็นกรณีไป
    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันภัยโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เอกสารประกอบการสมัครทำประกันภัย
             - สำเนาบัตรประชาชน 
             - สำเนาใบอนุญาต (สำหรับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว) 
             - สำเนาใบโอนเงิน หรือ สำเนาใบตัดบัตรเครดิต
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 095 952 6514 
สนใจทำประกันภัยร้านค้า Smart Plan SME 
 สนใจสมัครเป็นตัวแทน 

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy