ประกันภัย 200 สำหรับรายย่อย ไมโครอินชัวรันส์

2568 Views  | 

Micro200

ประกันภัย 200 สำหรับรายย่อย ไมโครอินชัวรันส์  

ประกันภัยอุบัติเหตุ 200 สำหรับรายย่อย สามารถตอบโจทย์สำหรับท่านที่มีข้อจำกัดทางการเงิน ด้วยเบี้ยประกันวันละไม่ถึง 1 บาทคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

เนื่องจากอุบัติเหตุ จัดเป็นประกันภัยอุบัติเหตุที่คุ้มค่าที่สุดในปัจจุบันนี้ เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป อายุระหว่าง 20 - 60 ปีบริบูรณ์ และมีสัญชาติไทย คุ้มครองตัวบุคคล

ข้อตกลงความคุ้มครอง

แผนไมโคร 100

แผนไมโคร 200

แผนไมโคร 222

ข้อ 1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือเท้าการสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

         เนื่องจากอุบัติเหตุไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทาร้ายร่างกายและ/หรืออุบัติเหตุขณะขับขี่

         หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

100,000100,000 100,000

ข้อ 2. ผลประโยชน์การเสียชีวิตการสูญเสียมือเท้าการสูญเสียสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากการ

        ถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรืออุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

50,00050,000 50,000

ข้อ 3. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย

         (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 120 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย)

5,00010,0005,000 

ข้อ 4. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตามจานวนที่จ่ายจริงไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการ

         จ้างพยาบาลพิเศษ อุปกรณ์ค้ำยันต่างๆ (ยกเว้นไม้ค้ำยัน) รถเข้นผู้ป่วย อวัยวะเทียม ภายนอกร่างกาย

         ค่ารักษาพยาบาลโดยแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) การฝังเข็ม

--5,000
เบี้ยประกันภัยรวม100.- / ปี200.-/ปี 
 222.-/ปี
ข้อยกเว้นที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง

  - การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะที่อยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราสารเสพติดหรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ " คำว่า " ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา" นั้นหมายถึงกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์

   ระดับแอลกอฮอล์ตั้ง แต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป

  - การฆ่าตัวตายพยายามฆ่าตัวตาย หรือทาร้ายร่างกายตนเอง
  - การได้รับเชื้อโรค เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยักหรือโรคกลัวน้ำซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ ( ใช้ยกเว้นเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง ข้อ 1. และข้อ 2. เท่านั้น)
  - การแท้งลูก เว้นแต่การแท้งลูกนั้นเป็นผลมาจากอุบัติเหตุโดยตรง (ใช้ยกเว้นเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง ข้อ 1.และข้อ 2. เท่านั้น )

  - สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน หรือการกระทาของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวาย ถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาล

    การจลาจล การนัดหยุดงาน

  - อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสี จากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ
  - ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุมในคดีอาญา ที่กระทาโดยเจตนาเป็นองค์ประกอบความผิด
  - ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็น ทหาร ตารวจ หรือ อาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือ ปราบปราม
  - การก่อการร้าย
    ดาวน์โหลดใบสมัครประกันภัย 100 สำหรับรายย่อย ไมโครอินชัวรันส์  
    ดาวน์โหลดใบสมัครประกันภัย 200 สำหรับรายย่อย ไมโครอินชัวรันส์
    ดาวน์โหลดใบสมัครประกันภัย 222.- สำหรับรายย่อย ไมโครอินชัวรันส์  
   095 - 952 6514

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy