ประกันภัยทางทะเล และขนส่ง Marine Cargo Insurance

3313 Views  | 

ประกันภัยทางทะเล และขนส่ง Marine Cargo Insurance

ประกันภัยขนส่งสินค้าผู้นำเข้าและผู้ส่งออก

 เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณารับประกันภัย
     - Letter of Credit หรือ L/C กรณีที่เป็นการส่งออกที่มี L/C เข้ามาเกี่ยวข้อง
     - Invoice หรือใบกำกับราคาสินค้า
     - Bill of Lading หรือ B/L กรณีขนส่งทางทะเล
     - Air Waybill หรือ AWB กรณีขนส่งทางอากาศ
     - Packing List หรือ ใบแสดงรายการหีบห่อสินค้า
เงื่อนไขในการซื้อขายระหว่างประเทศ
เงื่อนไขการซื้อขายระหว่างประเทศ มีหลายรูปแบบ แต่ที่นิยมใช้กันมี 3 แบบ ดังนี้
F O B(Free On Board)ผู้ขายผู้ซื้อ
รับผิดชอบเพียงนำสินค้าลงเรือที่ต้นทางเท่านั้นรับผิดชอบค่าระวางเรือ และค่าประกันภัย
C F R(Cost & Freight)ผู้ขายผู้ซื้อ
รับผิดชอบเพียงนำส่งสินค้าลงเรือที่ท่าต้นทาง และค่าระวางเรือรับผิดชอบค่าประกันภัย
C I F(Cost Insurance & Freight)ผู้ขาย
รับผิดชอบส่งสินค้าลงเรือที่ท่าต้นทาง รวมค่าระวางเรือ และค่าประกันภัย
ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองข้อกำหนดการประกันภัย
INSTITUTE CARGO CLAUSES (A), (B) และ (C)
การสูญเสียหรือความเสียหาย
ของสินค้าที่เอาประกันภัยที่เกิดจาก
ICC
ABC
อัคคีภัย ภัยระเบิดคุ้มครองคุ้มครองคุ้มครอง
เรือจม เกยตื้น เรือล่ม เรือชนกันคุ้มครองคุ้มครองคุ้มครอง
ยานพาหนะบนบกพลิกคว่ำ หรือตกรางคุ้มครองคุ้มครองคุ้มครอง
การขนสินค้าลงที่ท่าระหว่างทางซึ่งใช้หลบภัยคุ้มครองคุ้มครองคุ้มครอง
การเสียสละในความเสียหายทั่วไป (GA)คุ้มครองคุ้มครองคุ้มครอง
การโยนสินค้าลงทะเลในขณะที่เรือประสบภัยคุ้มครองคุ้มครองคุ้มครอง
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงหรือบรรเทาความเสียหายคุ้มครองคุ้มครองคุ้มครอง
แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ฟ้าผ่าคุ้มครองคุ้มครอง
สินค้าถูกคลื่นซัดตกทะเลคุ้มครองคุ้มครอง -
สินค้าเสียหายอย่างสิ้นเชิงทั้งหีบห่อที่เกิดขึ้นขณะขนขึ้นหรือลงจากเรือหรือระหว่างถ่ายลำเรือคุ้มครองคุ้มครอง

สินค้าเปียกน้ำเนื่องจากน้ำทะเล หรือน้ำในแม่น้ำเข้าสู่ระวางเรือหรือเข้าตู้คอนเทนเนอร์

หรือน้ำในแม่น้ำท่วมเข้าสถานที่เก็บสินค้า (ไม่รวมน้ำฝน)

คุ้มครองคุ้มครอง -
เปียกน้ำฝนคุ้มครอง - -
การกระทำด้วยความมุ่งร้ายของบุคคลอื่นๆคุ้มครอง - -
การปล้นโดยโจรสลัดคุ้มครอง -
การลักขโมยคุ้มครอง -

อุบัติเหตุอื่นๆ ที่ไม่เข้าข่ายดังกล่าวข้างต้น เช่น แตก หัก ฉีกขาด เปื้อน ภาชนะบุบสลายทำให้สินค้ารั่วไหล

ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง

คุ้มครอง -

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 095 - 952 6514

ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ

- การประกันภัยสินค้าที่ขนส่งจากสถานที่แห่งหนึ่งไปยังสถานที่อีกแห่งหนึ่งหรือหลายแห่งภายในอาณาเขตประเทศไทย โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องเป็นเจ้าของ สินค้าซึ่งอยู่ในฐานะเป็นผู้ขนสินค้าเอง

   หรือว่าจ้างบริษัทขนส่งเป็นผู้ขนส่งสินค้า ด้วยยานพาหนะที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

- สินค้าที่เอาประกันภัย หมายความถึง สังหาริมทรัพย์ทุกชนิดที่ได้ระบุไว้ในรายการสินค้าที่เอาประกันภัย และรายละเอียดการขนส่งไม่รวมตู้คอนเทนเนอร์และสัตว์มีชีวิต
ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ แบ่งความคุ้มครอง 2 แบบ
 - ประกันภัยแบบคุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิด
 - ประกันภัยแบบระบุภัย
ประเภทของกรมธรรม์ประกันภัย
แบบกำหนดเวลา Time Policy

  ให้ความคุ้มครองตามระยะเวลาคุ้มครองที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยสามารถกำหนดวันและเวลาคุ้มครองได้ตามที่ต้องการ ยกเว้นเวลาสิ้นสุดของกรมธรรม์และเวลาคุ้มครอง

  ได้ตามที่ต้องการ ยกเว้นเวลาสิ้นสุดของกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทประกันภัยจะกำหนดเป็นมาตรฐานไว้ที่เวลา 12.00 น.

แบบขนส่งเฉพาะเที่ยว Voyage Policy

ให้ความคุ้มครองสินค้าเฉพาะเที่ยว ความคุ้มครองจะสิ้นสุดเมื่อสินค้าถึงจุดหมายปลายทาง หรือครบกำหนดระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนหากมี

การขนส่งสินค้าเที่ยวใหม่ ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัทประกันภัยทราบ เพื่อออกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับใหม่

 ตารางความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ
ความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศอัคคีภัย การระเบิด ฟ้าผ่าแบบคุ้มครอง
ความเสี่ยงภัยทุกชนิด
แบบระบุภัย
อัคคีภัย การระเบิด ฟ้าผ่าคุ้มครองคุ้มครอง

ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งหรือสินค้าประสบอุบัติเหตุชนหรือโดนกับยานพาหนะอื่นหรือสิ่งอื่นนอกยานพาหนะ และหัวลาก หางลาก

รถพ่วงของยานพาหนะเอง

คุ้มครองคุ้มครอง
เรือจม เกยตื้น เครื่องบินตก รถไฟตกราง รถ หรือ หัวลาก หางลาก รถพ่วง เกิดการพลิกคว่ำ ตกถนน สะพานหรือไหล่ทางคุ้มครองคุ้มครอง

ความเสียหายหรือความสูญเสียโดยสิ้นเชิงหรือบางส่วนของสินค้าที่เอาประกันภัยอันเกิดจากอุบัติเหตุ หรือสาเหตุภายนอก

ที่นอกเหนือจากภัยที่ระบุไว้ในข้อ 1 ถึง 3

คุ้มครองคุ้มครอง

ความเสียหายทั่วไป (GENERAL AVERAGE) ส่วนเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป และค่ากู้ภัยที่ผู้เอาประกันภัย จะต้องชดใช้

ตามประเพณีปฎิบัติหรือตามกฎหมาย

คุ้มครอง-

การลักทรัพย์ การวิ่งราวทรัพย์ การชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์ที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่เอาประกันภัย ณ จุดเกิดเหตุ อันเป็นผล

สืบเนื่องจากภัยที่คุ้มครอง

คุ้มครอง-

ภัยสงคราม การใช้อำนาจรัฐตามกฎหมาย ภัยนัดหยุดงาน สงครามกลางเมือง การกบฎ การปฎิวัติ การรัฐประหารการก่อการร้าย

จลาจล การแข็งข้อหรือการต่อสู้ของประชาชน การประกาศกฎอัยการศึก ทุ่นระเบิด ตอร์ปิโด อาวุธสงคราม อื่นใด การปิดงานงดจ้าง

 --

สภาพของยานพาหนะ การบรรทุกหรือลากจูงเกินขนาด ผิดหลักการขนส่งและ การจัดระวาง ซึ่งผู้เอาประกันภัย ลูกจ้างหรือตัวแทน

รู้ถึงสภาพนั้นในเวลาส่งมอบสินค้าให้ผู้ขนส่ง

 --
การเสื่อมสภาพโดยธรรมชาติของสินค้าเอง -
การรั่วไหลหรือการสึกหรอตามปกติ น้ำหนักหรือ ปริมาณสูญหายตามธรรมชาติของสินค้า - -
การบรรจุ สภาพหีบห่อ การใช้ภาชนะขนส่งไม่เหมาะสมหรือไม่ดีพอซึ่งกระทำโดยผู้เอาประกันภัย หรือลูกจ้าง - -
ความชักช้าในการขนส่งและค่าเสียหายจากการส่งมอบชักช้า - -
การจงใจละเมิดของบุคคลใดก็ตามเพื่อทำลายยานพาหนะขนส่ง หรือ ทำให้สินค้าที่เอาประกันภัยเสียหาย - -
นิวเคลียร์ -
ผู้เอาประกันภัยสามารถเรียกร้องหรือ มีสิทธิ์ได้รับค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่น -
ความเสียหายสืบเนื่องทุกชนิด (CONSEQUENTIAL LOSS) -
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 095 - 952 6514
ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง

คุ้มครองความรับผิดของผู้ขนส่งที่มีต่อของ (ทรัพย์สิน) ที่รับขนในระหว่างการขนส่ง หรือ ในช่วงเวลาที่กำหนดในหน้าตารางกรมธรรม์โดยทาง รถบรรทุก รถเทรลเลอร์

รถพ่วง รถไฟ เรือฉลอม เรือโป๊ะ จากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งภายในประเทศไทย ตามเงื่อนไขความคุ้มครอง และข้อยกเว้นของกรมธรรม์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 095 - 952 6514

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy