ประกันภัยร้านทอง Gold Shop

2404 Views  | 

NKI_Goldshop


ความคุ้มครองแผน 1แผน 2แผน 3แผน 4แผน 5
หมวดที่ 1 ความเสียหายต่อทองคำที่มีไว้เพื่อจำหน่ายในสถานที่เอาประกันภัย ในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัยดังต่อไปนี้ขณะเวลาทำการ

1.1 การชิงทรัพย์

     หรือปล้นทรัพย์

1,000,000 บาท/ครั้ง

และตลอดระยะเวลา

เอาประกันภัย

2,000,000 บาท/ครั้ง

และตลอดระยะเวลา

เอาประกันภัย

3,000,000 บาท/ครั้ง

และตลอดระยะเวลา

เอาประกันภัย

4,000,000 บาท/ครั้ง

และตลอดระยะเวลา

เอาประกันภัย

5,000,000 บาท/ครั้ง

และตลอดระยะเวลา

เอาประกันภัย

1.2 การวิ่งราวทรัพย์ ต้องมีหลัก

     ฐานประกอบเป็นภาพจาก

     โทรทัศน์วงจรปิดเพื่อยืนยัน

     ว่าเกิดการกระทำดังกล่าวจริง

100,000 บาท/ครั้ง

และตลอดระยะเวลา

เอาประกันภัย

200,000 บาท/ครั้ง

และตลอดระยะเวลา

เอาประกันภัย

300,000 บาท/ครั้ง

และตลอดระยะเวลา

เอาประกันภัย

400,000 บาท/ครั้ง

และตลอดระยะเวลา

เอาประกันภัย

500,000 บาท/ครั้ง

และตลอดระยะเวลา

เอาประกันภัย

หมวดที่ 2 ความเสียหายต่อตัวเอาคาร ตู้นิรภัย กระจก เฟอร์นิเจอร์ เครื่องติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ตู้แสดงสินค้าทองคำ เครื่องชั่ง และดทรทัศน์วงจรปิด

อันเกิดจากการชิงทรัพย์

หรือ ปล้นทรัพย์

100,000 บาท/ครั้ง

และตลอดระยะเวลา

เอาประกันภัย

200,000 บาท/ครั้ง

และตลอดระยะเวลา

เอาประกันภัย

300,000 บาท/ครั้ง

และตลอดระยะเวลา

เอาประกันภัย

400,000 บาท/ครั้ง

และตลอดระยะเวลา

เอาประกันภัย

500,000 บาท/ครั้ง

และตลอดระยะเวลา

เอาประกันภัย

ความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอา

ประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง

ภายใต้หมวดที่ 1 และ หมวดที่ 2

     5,000 บาท / ครั้ง และทุกครั้ง 

หมวดที่ 3  ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ได้รับความคุ้มครอง คือ ผู้เอาประกันภัย ลูกจ้าง ลูกค้า หรือคู่สมรส


              บุตร บิดา มารดา ของผู้เอาประกันภัยหรือของคู่สมรส หรือบุคคลใดๆ ซึ่งอยู่ในการอุปการะและอาศัยอยู่ในสถานที่เอาประกันภัยเดียวกันกับผู้เอาประกันภัย

3.1 ค่ารักษาพยาบาล

10,000 บาท/คน

สูงสุด 30,000 บาท/ครั้ง

และตลอดระยะเวลา

เอาประกันภัย

20,000 บาท/คน

สูงสุด 60,000 บาท/ครั้ง

และตลอดระยะเวลา

เอาประกันภัย

30,000 บาท/คน

สูงสุด 90,000 บาท/ครั้ง

และตลอดระยะเวลา

เอาประกันภัย

40,000 บาท/คน

สูงสุด 120,000 บาท/ครั้ง

และตลอดระยะเวลา

เอาประกันภัย

50,000 บาท/คน

สูงสุด150,000 บาท/ครั้ง

และตลอดระยะเวลา

เอาประกันภัย

3.2 การเสียชีวิต การสูญเสีย

     อวัยวะ สายตา หรือ

     ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

 10,000 บาท/คน

สูงสุด 30,000 บาท/ครั้ง

และตลอดระยะเวลา

เอาประกันภัย

 20,000 บาท/คน

สูงสุด 60,000 บาท/ครั้ง

และตลอดระยะเวลา

เอาประกันภัย

 30,000 บาท/คน

สูงสุด 90,000 บาท/ครั้ง

และตลอดระยะเวลา

เอาประกันภัย

 40,000 บาท/คน

สูงสุด 120,000 บาท/ครั้ง

และตลอดระยะเวลา

เอาประกันภัย

 50,000 บาท/คน

สูงสุด150,000 บาท/ครั้ง

และตลอดระยะเวลา

เอาประกันภัย

เบี้ยประกันภัยรวม 14,500.- 28,250.- 42,500.- 56,250.- 70,000.-

 * กรณีมีส่วนลด มาตราการความปลอดภัย (สูงสุด20 % ของเบี้ยประกันภัยสุทธิ)

    1. สำหรับร้านค้าที่อยู่ในห้างสรรพสินค้า ส่วนลด 5%

    2. มีตำรวจ หรือ รปภ. เฝ้าในเวลาทำการไม่น้อยว่า 5 ชั่วดมง ส่วนลด 5% 

    3. มีสัญญาณแจ้งเหตุตรงไปยังสถานีตำรวจ ส่วนลด 5%

    4. มีกระจกนิรภัย หรือลูกกรงเหล็ก ส่วนลด 5%

ดาวน์โหลดใบคำขอเอาประกันภัย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 095 952 6514
 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy