ประเภทของการประกันภัย

6374 Views  | 

ประเภทของการประกันภัย

ประเภทของการประกันภัย


การประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การประกันชีวิต (Life Insurance) (click ชื่อแล้วให้ link ไปยังหัวข้อ ประกันชีวิต)และ

การประกันวินาศภัย (Non-Life Insurance) โดยธุรกิจการประกันภัยทั้ง 2 ประเภท มีหลักเกณฑ์และมีการกำกับดูแลภายใต้กฎหมายที่แตกต่างกัน

การประกอบธุรกิจประกันชีวิตอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ พ.ร.บ. ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 สำหรับการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535

ตามหลักการวิชาการประกันภัย ได้แบ่งประเภทของการประกันภัยออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. การประกันภัยบุคคล (Insurance of the person)

เป็นการประกันภัยเกี่ยวกับภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือที่เกิดกับบุคคล ได้แก่

      1.1 การประกันชีวิต

      1.2 การประกันอุบัติเหตุ

      1.3 การประกันสุขภาพ

2. การประกันภัยทรัพย์สิน (Property Insurance)

เป็นการประกันที่บริษัทผู้รับประกันภัยทำสัญญายินยอมที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือชดใช้เงินจำนวนหนึ่งให้กับผู้เอาประกันภัย ในกรณีที่เกิดความเสียหายเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เอาประกัน ได้แก่เป็นการประกันที่บริษัทผู้รับประกันภัยทำสัญญายินยอมที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือชดใช้เงินจำนวนหนึ่งให้กับผู้เอาประกันภัย ในกรณีที่เกิดความเสียหายเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เอาประกัน ได้แก่

     2.1 การประกันอัคคีภัย

    2.2 การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

    2.3 การประกันภัยรถยนต์
 
    2.4 การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

3. การประกันภัยเกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมาย (Liability Insurance)

เป็นการประกันภัยที่เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมาย ที่เกิดจากการประมาทเลินเล่อของผู้เอาประกันภัย บุคคลในครอบครัว หรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยที่ทำให้ผู้อื่นเสียชีวิต ได้รับบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือ

ทรัพย์สินเสียหาย ซึ่งสามารถแบ่งประเภทการประกันภัยเกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมาย แบ่งออกได้กว้างๆ ดังนี้

    3.1 การประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณะ (Public Liability Insurance)

    3.2 การประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ (Product Liability Insurance)

    3.3 การประกันภัยความรับผิดจากวิชาชีพ (Professional Liability Insurance)

 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy