ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและแบบกลุ่ม สำหรับผู้ใชแรงงานต่างด้าว

12152 Views  | 

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและแบบกลุ่ม สำหรับผู้ใชแรงงานต่างด้าว

แผนประกันภัยอุบัติเหตุรายบุคคล และกลุ่มสำหรับผู้ใช้แรงงานต่างด้าว 
ความคุ้มครอง (อ.บ.2)จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท) คน
แผน 1แผน 2แผน 3แผน 4
1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง ทุพพลภาพถาวร50,00050,000100,000100,000
2. การเสียชีวิต จากการถูกฆาตกรรมหรือลอบทำร้าย50,00050,00050,00050,000
3. อุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์50,00050,00050,00050,000

4. ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ้บหรือเจ้บป่วย

    (ระยะเวลารอคอย 180 วัน นับจากวันมีผลบังคับ)

5,0005,0005,0005,000
5. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุครั้งละ -5,000-10,000
    เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์ /คน/ปี200.-550.-400.-820.-
เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัย

    1. ผู้เอาประกันภัยมีอายุระหว่าง 15 - 60 ปี

    2. ผู้เอาประกันภัย 1 คน ทำประกันภัยได้ 1 ฉบับ

    3. ผู้เอาประกันภัยต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

    4. ผู้เอาประกันภัยต้องมีใบอนุญาตการทำงาน(Work Permit)

เอกสารประกอบการสมัคร

   1. ใบคำขอเอาประกันภัยกรอกข้อมุลให้สมบูรณ์

   2. สำเนา Passpart

   3. สำเนาใบอนุญาตทำงาน Work Permit

   4. กรณีทำแบบกลุ่มในนามนายจ้าง

          - หนังสือรับรองบริษัทฯ (นายจ้าง)

          - สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้ลงนาม

          - ไฟล์รายชื่อคนงาน Excel 

หมายเหตุ : การจ่ายเบี้ยประกันภัยผู้เอาประกันภัย/นายจ้างโอนเข้าบริษัทประกันภัยพร้อมการแจ้งคุ้มครอง

     ติดต่อเรา : 095 - 952 6514

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy