ประกันภัย Happy Family P.A. PLAN

2604 Views  | 

ประกันภัย Happy Family P.A. PLAN

 

กรณีไม่มีค่ารักษาพยาบาล

PLAN A

PLAN B

รายละเอียดความคุ้มครอง

วงเงินเอา
ประกันภัย
(บาท)

วงเงินเอา
ประกันภัย
(บาท)

วงเงินเอา
ประกันภัย
(บาท)

วงเงินเอา
ประกันภัย
(บาท)

1. การสูญเสียชีวิต อวัยวะ ทุพพลภาพถาวร/ต่อคน500,0001,000,000500,0001,000,000
2. การถูกฆาตรกรรม หรือลอบทำร้ายร่างกาย/ต่อคน500,0001,000,000500,0001,000,000
3. การขับขี่ หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์/ต่อคน250,000500,000250,000500,000
 ความคุ้มครอง (บุตรไม่เกิน 2 คน)
1. การสูญเสียชีวิต อวัยวะ ทุพพลภาพถาวร/ต่อคน100,000200,000100,000200,000
2. การถูกฆาตรกรรม หรือลอบทำร้ายร่างกาย/ต่อคน100,000200,000100,000200,000
3 การขับขี่ หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์/ต่อคน100,000200,000100,000200,000
 เบี้ยประกันภัยรวมอากร (ต่อครอบครัว)1,2002,4001,6003,200
 เบี้ยประกันภัยเพิ่มต่อบุตร 1 คน120240170340

 กรณีมีค่ารักษาพยาบาล

PLAN C

PLAN D

รายละเอียดความคุ้มครอง

วงเงินเอา
ประกันภัย
(บาท)

วงเงินเอา
ประกันภัย
(บาท)

วงเงินเอา
ประกันภัย
(บาท)

วงเงินเอา
ประกันภัย
(บาท)

1. การสูญเสียชีวิต อวัยวะ ทุพพลภาพถาวาร/ต่อคน500,0001,000,000500,0001,000,000
2. การถูกฆาตกรรม หรือลอบทำร้ายร่างกาย/ต่อคน500,0001,000,000500,0001,000,000
3. การขับขี่ หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์/ต่อคน250,000500,000250,000500,000
4. ค่ารักษาพยาบาล/ต่อคน50,000100,00050,000100,000
 ความคุ้มครอง (บุตรไม่เกิน 2 คน)
1. การสูญเสียชีวิต อวัยวะ ทุพพลภาพถาวร/ต่อคน100,000200,000100,000200,000
2. การถูกฆาตกรรม หรือลอบทำร้ายร่างกาย/ต่อคน100,000200,000100,000200,000
3. การขับขี่ หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์/ต่อคน100,000100,00050,000100,000
4. ค่ารักษาพยาบาล/ต่อคน5,00010,0005,00010,000
 เบี้ยประกันภัยรวมอากร (ต่อครอบครัว)2,5004,6003,0005,700
 เบี้ยประกันภัยเพิ่มต่อบุตร 1 คน320480380600
 

เงื่อนไขทั่วไป

- ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีอายุระหว่าง 20 - 65 ปีบริบูรณ์ มีสุขภาพแข็งแรงและปราศจากความพิการใดๆ ตามร่างกาย

  อยู่ในกลุ่มอาชีพพนักงานประจำสำนักงาน แม่บ้าน นักศึกษา เจ้าของกิจการ ข้าราชกาจรประจำสำนักงาน

 
- คุ้มครองบุตรตั้งแต่แรกเกิด จนถึง 18 ปี
 
- ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถซื้อ Happy Family P.A Plan ให้กับคนที่ท่านรักในครอบครัวได้จำกัดครอบครัวละ 1 ฉบับ
 
- ในกรณีมีบุตรเพียง 1 คน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มีการลดเบี้ยประกันภัย
 
- หากมีบุตรมากกว่า 2 คนขึ้นไป สามารถทำประกันได้โดยคิดเบี้ยเพิ่ม

  กรมธรรม์นี้ให้ความคุ้มครองเป็นระยะเวลา 1 ปี

 

ข้อยกเว้น

 ตามกรมธรรม์มาตรฐานสรุปสาระสำคัญโดยย่อ
 
- การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ
 
- การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่า หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 
- การได้รับเชื่อโรคปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ
 
- การรักษาทางเวชกรรม หรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จำเป็นจากอุบัติเหตุ
 
- การแท้งลูก
 
- การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์
 
- อาหารเป็นพิษ
 
- ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
 
- ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะถูกจับกุมหรือหลบหนี้การจับกุม
 
- ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม 

  หรือ ปราบปรามแต่หากเข้าปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัย

  ตั้งแต่ระยะเวลาที่เข้าปฏิบัติการสงครามหรือปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น

  ส่วนหลังจากนั้นให้กรมธรรม์มีผลบังคับต่อไปจนสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัยที่กำหนดไว้ในตาราง

 

ประเภทกลุ่มอาชีพ

  ประเภทอาชีพ ชั้น 1 หมายถึง

 เจ้าของ ผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารหรืองานจัดการ งานเสมียนหรืองานขายในธุรกิจ หรือการค้า

 ซึ่งส่วนใหญ่ทำงานประจำในสำนักงาน และรวมถึงการทำงานฝีมือที่ไม่ใช้เครื่องจักร

 
 

 
 
 

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy