ประกันภัย สวีทโฮมแคร์

2772 Views  | 

ประกันภัย สวีทโฮมแคร์

ประกันภัย Sweet home care

ความคุ้มครอง

PLAN C

PLAN D

หมวดที่ 1 การประกันอัคคีภัย และความคุ้มครองเพิ่มเติม
 1. ไฟไหม้, ฟ้าผ่า, การระเบิด, ภัยยวดยานพาหนะ, ภัยอากาศยาน,
     ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม
ตามจำนวนเงินเอาประกันตามจำนวนเงินเอาประกันภัย
 2. ภัยต่อเครื่องไฟฟ้าไม่เกิน10,000บาท/ครั้ง/ปีไม่เกิน50,000บาท/ครั้ง/ปี
     ขยายความคุ้มครองเพิ่มเติม  
 1. คุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว
     1.1 กรณีความเสียหายคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 50%ไม่เกิน
วันละ
1,000บาทไม่เกินวันละ1,000บาท
 รวมกัน
ไม่เกิน
50,000บาท/ปีรวมกันไม่เกิน50,000บาท/ปี
     1.2 กรณีความสูญเสียหรือความเสียหายสิ้นเชิงไม่เกิน
วันละ
1,000บาทไม่เกินวันละ1,000บาท
 รวมกัน
ไม่เกิน
100,000บาท/ปีรวมกันไม่เกิน100,000บาท/ปี
 2. ค่าขนย้ายซากทรัพย์สินที่เอาประกันภัย10%ของวงเงินเอาประกันภัย10%ของวงเงินเอาประกันภัย
 ไม่เกิน100,000บาท/ครั้ง/ปีไม่เกิน100,000บาท/ครั้ง/ปี
 3. ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยขณะบรรทุกไว้ในยานพาหนะ
     ของผู้เอาประกันภัยและจอดอยู่ภายในอาคาร
     หรือสถานที่ที่เอาประกันภัย
ไม่เกิน10,000บาท/ครั้ง/ปีไม่เกิน10,000บาท/ครั้ง/ปี
 4. ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิงไม่เกิน10,000บาท/ครั้ง/ปีไม่เกิน10,000บาท/ครั้ง/ปี
 5. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อ ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ
     อัญมณี และธนบัตร (อันมีสาเหตุมาจากอัคคีภัยเท่านั้น)
ไม่เกิน10,000บาท/ครั้ง/ปีไมเ่กิน10,000บาท/ครั้ง/ปี
หมวดที่ 2 การประกันภัยโจรกรรม (การลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ, การชิงทรัพย์, การปล้นทรัพย์ จร.)
 1. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
     (นอกเหนือจากเงินสด)
5%ของจำนวนเงินเอาประกันภัย5%ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 สูงสุด
ไม่เกิน
100,000บาท/ปีสูงสุดไม่เกิน500,000บาท/ปี
 2. ความเสียหายตอ่ตัวอาคารซึ่งเก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไม่เกิน10,000บาท/ครั้ง/ปีไม่เกิน10,000บาท/ครั้ง/ปี
หมวดที่ 3 การประกันภัยสำหรับเงิน (อันมีสาเหตุมาจากการชิงทรัพย์, การปล้นทรัพย์ ปง.1)
 1. ความสูญเสียของเงินภายในสถานที่เอาประกันภัยไม่คุ้มครองไม่เกิน30,000บาท/ครั้ง/ปี
 2. ความสูญเสียของเงินภายในตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัยไม่คุ้มครองไม่เกิน30,000บาท/ครั้ง/ปี
หมวดที่ 4 การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกไม่คุ้มครองไม่เกิน100,000บาท/ครั้ง/ปี
หมวดที่ 5 เงินชดเชยกรณีการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัยและ/หรือ สมาชิกในครอบครัว
 1. กรณีการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัยและ/หรือสมาชิก
     ในครอบครัวของผู้เอาประกันภัย อันมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ
     ทีเกิดจากอัคคีภัย การประกันภัยโจรกรรม
     และการประกันภัยสำหรับเงิน
ไม่คุ้มครองไม่เกิน100,000บาท/คน/ปี
 2. ค่ารักษาพยาบาลไม่คุ้มครองไม่เกิน10,000บาท/คน/ปี
 
ข้อยกเว้น ให้เป็นไปตามเงื่อนไขข้อยกเว้นที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) อนุมัติ
 

คุ้มครองความเสียหายจากภัย ต่อไปนี่

- ไฟไหม้
 
- ฟ้าผ่า (รวมความเสียหายต่อเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า ที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟ้าผ่า)
 
- ภัยจากระเบิด
 
- ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)
 
- ภัยจากยวดยานพาหนะ
 
- ภัยอากาศยาน
 

เงื่อนไขในการรับประกันภัย

สถานที่ตั้งหรือเก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ต้องเป็นสิ่งปลูกสร้างชั้น 1 หรืออาคารคอนกรีตล้วน
 
จำนวนเงินเอาประกันภัยต่อสถานที่ ไม่เกิน 10 ล้านบาท
 
การประกันภัยสำหรับบ้านที่อยู่อาศัย เช่น ทาวน์เฮาส์ คอนโด บ้านเดี่ยว และอาคารพาณิชย์ที่ใช้อยู่อาศัยเท่านั้น
 
เฉพาะทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ที่ตั้งอยู่ในเขตธรรมดาทั่วไป
 
เอกสารนี้มิใช่สัญญาประกันภัย การเอาประกันภัยนอกเหนือจากนี้ กรุณาติดต่อโดยตรงที่ บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 

ตารางเบี้ยประกันภัย

จำนวนเงินเอาประกันภัยเบี้ยประกันภัย (บาท) รวมภาษี - อากร
PLAN CPLAN D
600,0007021,211
700,0008101,318
800,0009171,426
900,0001,0241,533
1,000,0001,1331,614
1,500,0001,6702,177
2,000,0002,2062,714
2,500,0002,6953,250
3,000,0003,1823,787
3,500,0003,1823,787
4,000,0004,1594,860
4,500,0004,6485,397
5,000,0005,1355,934
5,500,0005,6236,470
6,000,0006,1117,007
6,500,0006,6007,543
7,000,0007,0888,080
7,500,0007,5778,616
8,000,0008,0659,153
8,500,0008,5539,689
9,000,0009,04110,226
9,500,0009,53010,763
10,000,00010,01811,300
 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy