ประกันภัยความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง

5884 Views  | 

Employer

ประกันภัยความคุ้มครองความรับผิดตามกฏหมาย 
จากอุบัติเหตุระหว่างการขนส่งวัตถุอันตราย
รถยนต์บรรทุกเพื่อการพาณิชย์พิเศษ รหัสรถ 340
รถพ่วงเพื่อการพทณิชย์พิเศษ รหัสรถ 540

ร.ย.ต.

จำนวนเงินจำกัดความรับผิด 5,000,000 บาท 

ประเภทวัตถุอันตรายที่ขนส่ง

เบี้ยประกันภัยสุทธิ

เบี้ยประกันภัยรวม 

1. วัตถุระเบิด17,500.0018,799.90
2. ก๊าช  
     - ก๊าชไวไฟ7,500.008,057.10
     - ก๊าชไม่ไวไฟ7,500.008,057.10
     - ก๊าชพิษ เช่น กรดเกลือ14,500.0015,577.06
3. ของเหลวไวไฟ11,000.0011,817.08
4. ของแข็งไวไฟ สารที่ลุกไหม้ได้เอง
    และสารให้ก๊าชไวไฟเมื่อสัมผัสกับน้ำ
  
     - ของแข็งไวไฟ7,500.008,057.10
     - สารที่ลุกไหม้ได้เอง17,500.0018,799.90
     - สารให้ก๊าชไวไฟเมื่อสัมผัสกับน้พ17,500.0018,799.90
5. สารออกซิไดส์ และสารอินทรีย์เปอร์ออกไซด์  
     - สารออกซิไดส์12,500.0013,428.50
     - สารอินทรีย์เปอร์ออกไซด์11,000.0011,817.00
6. สารพิษและสารติดเชื้อ  
     - สารพิษ14,500.0015,577.06
     - สารติดเชื้อ17,500.0018,799.90
7.วัตถุกัมมันตรังสี17,500.0018,799.90
8. สารกัดกร่อน7,500.008,057.10
9. วัตถุอันตรายอื่นๆ ซึ่งไม่อยู่ในประเภท 1- 8  
     - สารคลอไรด์ / คลอรีน14,500.0015,577.06
     - วัตถุอันตรายอื่นๆ7,500.008,057.10
 
หมายเหตุ :
  กรณีแจ้งประกันภัยพร้อมกันตั้งแต่ 3 คัน ขึ้นไป ให้ส่วนลดกลุ่ม 10 %
  

เอกสารประกอบการแจ้งทำประกันภัย

สำเนาบัตรประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา)
สำเนาทะเบียนการค้า และสำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้ลงนาม
สำเนาทะเบียนรถ
 
ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล (110) อายุรถไม่เกิน 10 ปี
ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล (110) อายุรถตั้งแต่ 11 ปี ขึ้นไป ดีดี 3,000
ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 สำหรับรถยนต์ปิคอัพ (320) อายุรถตั้งแต่ 11 ปี ขึ้นไป ดีดี 3,000
ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 สำหรับรถยนต์บรรทุก ไม่เกิน 4 ตัน  (320) ซ่อมอู่อายุรถไม่เกิน 7 ปี ปิคอัพจัดให้
ประกันภัยรถปิคอัพ ประเภท 3 รถยนต์บรรทุกเพื่อการพาณิชย์พิเศษ รหัสรถ 340
ประกันภัยรถปิคอัพ ประเภท 2 ประเภท 3  รหัสรถ 320 น้ำหนักบรรทุกรวมไม่เกิน 3 ตัน
ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2 ประเภท 3  รถยนต์นั่งส่วนบุคคล  (รหัสรถ110 )
ประกันภัยรถยนต์ ประเภท Plus รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 ที่นั่ง (110 กลุ่ม 3,4,5)
ประกันภัยรถยนต์ ประเภท Plus รถยนต์ปิคอัพ  นำ้หนักไม่เกิน 3 ตัน (รหัสรถ 320)
    สอบถามข้อมูล : 095 952 6514
    ติดต่อตัวแทน

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy