หลักของสัญญาประกันภัย (Principle of Insurer Contract)

3229 Views  | 

หลักของสัญญาประกันภัย (Principle of Insurer Contract)

หลักของสัญญาประกันภัย (Principle of Insurer Contract)

1.หลักส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย (Principle of Insurable Interest) 
2.หลักสุจริตใจอย่างยิ่ง (Principle of  Utmost Good Faith) 
3.หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเป็นจริง (Principle of Indemnity) 
4.หลักการรับช่วงสิทธิ (Principle of Subrogation) 
5.หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือหลักการเฉลี่ย (Principle of Contribution) 
6.หลักสาเหตุใกลช้ิด (Principle of Proximate Cause) 

Powered by MakeWebEasy.com