ประกันภัยความเสี่ยงภัยของงานรับเหมาก่อสร้างและการติดตั้งเครื่องจักร

8422 Views  | 

ประกันภัยการก่อสร้าง


 

CAR - ประกันภัยความเสี่ยงภัยของงานรับเหมาก่อสร้างและการติดตั้งเครื่องจักร (Contractors' ALL Risks)

  เป็นการประกันภัยที่คุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมาระหว่างดำเนินงาน ทั้งงานรับเหมาก่อสร้าง งานตกแต่งภายใน
  รวมถึง งานต่อเติมอาคาร โดยจะให้ความคุ้มครองตั้งแต่ วันที่เริ่มการประกันภัย ถึงวันที่งานแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง
 การประกันภัยประเภทนี้ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัย 2 ส่วน ดังนี้
 1. ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเกิดจากอุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใดที่ไม่อาจคาดเดาล่วงหน้า ซึ่งไม่ได้ถูกระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ เช่น
 
ภัยธรรมชาติ : ฟ้าผ่า น้ำท่วม ลมพายุ แผ่นดินไหว ดินพังทะลาย อุทกภัย ฯลฯ
ความเสียหายอันเป็นผลตามมาจากอุบัติเหตุอันเนื่องจาก การใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้คุณภาพ หรือการขาดฝีมือแรงงานที่ดี การขาดความชำนาญ
อุบัติเหตุอื่นๆ เช่น ไฟไหม้ ระเบิด โจรกรรม ประมาทเลินเล่อ
    
 2.ความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก สำหรับความเสียหายทางทรัพย์สิน และการบาดเจ็บทางร่างกาย หรือเสียชีวิต ซึ่งผู้เอาประกันภัย 
   หรือผู้รับเหมา ต้องรับผิดตามกฏหมาย อันเนื่องมาจากการทำงานรับเหมา

ข้อยกเว้นทั่วไปของกรมธรรม์
 
ความเสียหายส่วนแรก
ความเสียหายต่อเนื่องทุกชนิด การชดใช้ค่าเสียหายต่างๆให้ผู้ว่าจ้าง เนื่องจากความล่าช้า ค่าปรับ หรือค่าหน่วงเหนี่ยว หรือเกี่ยวข้องกับการรับ
 ประกันผลงาน การกระทำด้วยเจตนาร้าย หรือประมาทอย่างจงใจ ด้วยเจตนาร้ายของผู้อำนวยการ ผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย
ความเสียหายอันเนื่องมาจาก การปนเปื้อน การรั่วซึม มลภาวะ อาวุธเคมี เคมีชีวะภาพ นิวเคลียร์ ปฏิกิริยานิวเคลียร์
ความสูญเสีย หรือความเสียหายอื่นใด ความรับผิดตามกฏหมายไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม ที่เกิดจากสารอาวุธนิวเคลียร์
ภัยสงคราม การรุกราน การปฏิวัติ ขบถ กำเริบ จราจล การนัดหยุดงาน ความไม่สงบของประชาชน การใช้อำนาจทางทหาร หรือการยึดอำนาจ
 บุคคลผู้มีเจตนาร้าย ซึ่งกระทำแทน หรือเกี่ยวข้องทางการเมือง การยึด ทำลาย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน โดยคำสั่งของรัฐบาลตามกฏหมาย
 หรือตามความจริง หรือโดยเจ้าหน้าที่ของทางการ
ความเสียหายจากการออกแบบผิดพลาด
การสึกหรอ การเสื่อมสภาพ การกัดกร่อน จากการใช้งานในสภาวะปกติ
วัสดุขาดคุณภาพ หรือฝีมือการทำงานไม่ดี
ความสูญเสีย หรือความเสียหายต่อยานพาหนะต่างๆ
เอกสาร แบบก่อสร้าง บัญชี บิล เงิน โฉนดที่ดิน
ความสูญเสียที่พบตอนตรวจรายการสต๊อก
ความเสียหายทางทรัพย์สิน การบาดบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตบุคคลที่เกี่ยวข้อง กับงานรับเหมาตามสัญญา เช่น ผู้ว่าจ้าง ผู้รับเหมา คนงานใน Site งาน
 ความคุ้มครองเพิ่มเติม

 
ความเสียหายอันเกิดจากการสั่นสะเทือน เนื่องจากงานเสาเข็ม และ/หรือ การถอดถอน หรืออ่อนตัวของสิ่งค้ำยัน ของทรัพย์สินบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อทรัพย์สินใต้ดิน เช่น สายเคเบิล ฯลฯ บุคคลภายนอก
ความคุ้มครองที่ซื้อเพิ่มเติมได้
ความเสียหายต่อทรัพย์สินเดิม (หรืออยู่ในความควบคุมดูแล) ของผู้ว่าจ้าง ผู้รับเหมา หรือผู้รับเหมาช่วงอื่นๆ
ความเสียหายของเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง
 โครงการการก่อสร้างแบบต่างๆ

งานอาคารทั่วไป เช่น บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ โรงแรม คอนโดมิเนี่ยม ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล เป็นต้น
งานโยธาขนาดใหญ่ ( Heavy Civil Work ) เช่น งานก่อสร้างถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ ระบบขนส่ง เป็นต้น
งานออกแบบตกแต่งภายใน เช่น ร้านค้าภายในหางสรรพสินค้า โรงแรม รีสอร์ท เป็นต้น
งานติดตั้งเครื่องจักร เช่น โรงไฟฟ้า โรงผลิตไอน้ำ เครื่องจักรระบบ การผลิตในโรงงาน ระบบสถานีไฟฟ้าย่อย เป็นต้น
 ส่วนประกอบของงานก่อสร้าง

งานเสาเข็ม ฐานราก ชั้นใต้ดิน
งานโครงสร้างหลัก
งานสถาปัตยกรรม เช่น ตกแต่งภายในเฟอร์นิเจอร์ วัสดุปิดผิว เป็นต้น
งานระบบ เช่น งานระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล ลิฟท์ บันไดเลื่อน ดับเพลิง สื่อสาร เป็นต้น
 บุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง

ผู้ว่างจ้าง หรือเจ้าของโครงการ
ผู้รับเหมาหลัก และผู้รับเหมาช่วงต่างๆ
บริษัทรับประกันภัย
      ข้อมูลประกอบการพิจารณษรับประกันภัย

สัญญาว่าจ้าง
แบบแปลนก่อสร้าง
BOQ
ตารางการทำงาน
ใบคำขอออกข้อเสนอ
 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy