ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล TSI PA Insurance

3561 Views  | 

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล TSI PA Insurance

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล TSI PA Insurance 

ความคุ้มครอง

แผน 1แผน 2แผน 3แผน 4แผน 5แผน 6แผน 7แผน 8แผน 9

1.การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา
   หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)
100,000200,000300,000400,000500,0001,000,0002,000,0004,000,0005,000,000

2.การถูกฆ่า หรือถูกทำร้ายร่างกาย

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

1,000,000

2,000,000

4,000,000

5,000,000

3.การขับขี่หรือการโดยสารรถจักรยานยนต์

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

1,000,000

2,000,000

4,000,000

5,000,000

4.ค่ารักษาพยาบาลต่ออบัติเหตุแต่ครั้ง

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

100,000

100,000

100,000

100,000

5.ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่าง
   เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล 7 วัน/ครั้ง
   สูงสุดไม่เกิน 14 วัน / ปี
3003003005005001,0001,0001,0001,000

อาชีพขั้น 1

อายุไม่เกิน 60 ปี

4786038301,2832,4183,5524,6875,8226,956

อาชีพขั้น 2

อายุไม่เกิน 60 ปี

6498761,2061,8663,5165,1676,8178,46710,118

อาชีพขั้น 3

อายุไม่เกิน 60 ปี

8191,1491,5832,4494,615----
อาชีพขั้น 4

อายุไม่เกิน 60 ปี

9891,4221,959------

หมายเหตุ : สำหรับนักเรียน นักศึกษา รับตั้งแต่อายุ 5 ปี ขึ้นไป ทุนประกันสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท เบี้ยประกันภัยรวมภาษีและอากรแล้ว
   
             : รับประกันภัยแรกเข้าถึงอายุ 70 ปี

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy