ประกันภัยรถยนต์สำหรับ Taxi

5377 Views  | 

ประกันภัยรถยนต์สำหรับ Taxi


ตารางผลประโยชน์ และความคุ้มครอง
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
   - ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย (ส่วนเกิน พ.ร.บ.) / คน300,000 บาท/คน
   - ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย (ส่วนเกิน พ.ร.บ.) / ครั้ง10,000,000 บาท/ครั้ง
   - ความเสียหายต่อทรัพย์สิน600,000 บาท/ครั้ง
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
  - อุบัติเหตุส่วนบุคคล 7 ที่นั่ง50000 บาท/คน
  - การประกันตัวผู้ขับขี่คดีอาญา200,000 บาท/ครั้ง

เบี้ยประกันภัยประเภท 3 รถ Taxi ส่วนบุคคล (เขียวเหลือง)

แบบมี EXCEES 1000 บาท

เบี้ยประกันภัยสุทธิแรกเข้า
 
NCBเบี้ยประกันภัยสุทธิแรกเข้าเบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากรเบี้ยประกันภัยรวมพ.ร.บ.
5,820.00-5,820.006253.088,294.64
5,820.0020%4,656.005002.257,043.81
5,820.0030%4,074.004,377.376,418.93
5,820.0040%3,492.003,751.425,792.98
5,820.0050%2,910.003,126.545,168.10

เบี้ยประกันภัยสุทธิแรกเข้า
 
NCBเบี้ยประกันภัยสุทธิแรกเข้าเบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากรเบี้ยประกันภัยรวมพ.ร.บ.
6,943.00-6,943.007,458.979,500.53
6,943.0020%5,555.005,968.468,010.02
ประกันภัยรถยนต์ Taxi สหกรณ์ (นิติบุคคลระบุชื่อ)

เบี้ยประกันภัยสุทธิแรกเข้า
 
NCBเบี้ยประกันภัยสุทธิแรกเข้าเบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากรเบี้ยประกันภัยรวมพ.ร.บ.
6,943.00-6,943.007,458.979,500.53
6,943.0020%5,555.005,968.468,010.02

** หมายเหตุ : แบบไม่มี EXCESS ให้ NCB ไม่เกิน 20 %

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy