ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก

6420 Views  | 

Liability_SME

ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก

ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก : กรมธรรม์ประกันภัยจะคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายที่มีต่อบุคคล

ภายนอกสำหรับ: ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย (รวมถึงการเจ็บป่วย) ของบุคคลภายนอก การสูญเสียหรือความ

เสียหายของทรัพย์สินที่เป็นของบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผลมาจาก:

   - การประมาทเลินเล่อของผู้เอาประกันภัย


   - การประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เอาประกันภัย ภายใต้ขอบเขตของการเสี่ยงภัย


   - หรือมีสาเหตุจากการใช้สถานที่ประกอบการที่เอาประกันภัย

 

เหมาะสำหรับ


ผู้ประกอบการกิจการ ประเภทต่างๆ เช่น ร้านค้า รีสอร์ท ภัตตาคาร สโมสร โรงแรม อาคารสูง อาคารสถานที่สาธารณะ โรงเรียน

โรงงาน หรือภายในอาคารสำนักงาน ฯลฯ 

ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายจากการประกอบกิจการควบคุมประเภท 3 (ผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง)

คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและคลังน้ำมันเชื้อเพลิง, ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย

และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก อันเป็นผลมาจากอัคคีภัยหรือการระเบิดจากการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง

หรือการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงในสถานที่ประกอบการเฉพาะบริเวณตามแบบผังที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

เหมาะสำหรับ

ผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง รับประกันเฉพาะบริเวณตามแบบผังที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายจากความบกพร่องฯ ในฐานะผู้ตรวจสอบอาคาร


คุ้มครองความสูญเสียต่อร่างกาย และ/หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยอุบัติเหตุ ขณะที่ผู้เอาประกันภัย

ทำการตรวจสอบอาคาร หรือเกิดขึ้นจากความบกพร่องของผู้เอาประกันภัยในการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการตรวจ

สอบตามกฎหมายในฐานะผู้ตรวจสอบอาคาร

เหมาะสำหรับ

ผู้ตรวจสอบอาคาร ซึ่งได้รับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารจากคณะกรรมการควบคุมอาคาร

กรมโยธาธิการและผังเมือง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 095 - 952 6514

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy