ประกันภัยทรัพย์สิน

5267 Views  | 

ประกันภัยทรัพย์สิน

 ประกันอัคคีภัยสำหรับธุรกิจ
 ให้ความคุ้มครองการสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยมีส่วนได้เสียในทรัพย์สินนั้น อันได้แก่ ตัวอาคาร (สิ่งปลูกสร้างไม่รวมฐานราก) เฟอร์นิเจอร์และเครื่องติดตั้งตรึงตรา เครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ สต็อกสินค้า อันเกิดมาจากภัย ไฟไหม้ ฟ้าผ่า และ แรงการระเบิดจากแก๊สหุงต้มที่ใช้สำหรับทำแสงสว่าง หรือเพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้นภัยที่สามารถซื้อเพิ่ม ได้แก่ ภัยจากลมพายุ ภัยจากระเบิด ภัยจากอากาศยาน ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจากควัน ภัยแผ่นดินไหว ภัยจากน้ำท่วม ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยจลาจลและนัดหยุดงาน ภัยระอุ ภัยจากลูกเห็บ ภัยจากการกระทำอันป่าเถื่อน หรือ การกระทำอันมีเจตนาร้าย ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า

ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด

 

ให้คุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเกิดจากสาเหตุใดๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ โดยความคุ้มครองการประกันภัยประเภทนี้จะมีความคุ้มครองเช่นเดียวกับกรมธรรม์อัคคีภัยมาตรฐานรวมถึงภัยเพิ่มต่างๆ อาทิ ภัยระเบิด ภัยลมพายุ ภัยจลาจล และนัดหยุดงาน การกระทำป่าเถื่อนและเจตนาร้าย ภัยจากยวนยานพาหนะ ภัยอากาศยาน รวมทั้งการโจรกรรม การปล้นทรัพย์ และความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากอุบัติเหตุจากปัจจัยภายนอก

ประกันภัยธุรกิจขนาดย่อมแบบแพ็คเกจ
 
 ให้ความคุ้มครองการสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ของธุรกิจขนาดย่อมแบบครบวงจรด้วยเบี้ยอัตราพิเศษ เหมาะสำหรับธุรกิจประเภทร้านค้า
ร้านอาหาร ร้านเกม ร้านซักรีด ร้านเสริมสวย ร้านซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า สมาคม โรงเรียน ร้านขายยา อพาร์ทเม้นท์ หอพัก หรือสำนักงาน ฯลฯ
  • ด้วยเบี้ยอัตราพิเศษเริ่มต้นเพียง 6 บาท / วัน
  • ฟรี!!ชดเชยรายได้ที่ขาดหายไปเนื่องจากไฟไหม้ และภัยพิเศษ 10% ของค่าสินไหม
  • ฟรี!! คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล ในกรณีเสียชีวิตจากไฟไหม้และถูกชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ 100,000 บาท/ครั้ง/ปี

ประกันภัยสำหรับเงิน

 

ให้ความคุ้มครองต่อความสูญเสียของเงินที่เกิดจากการถูกชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ไฟไหม้ และความเสียหายที่เกิดต่อตัวอาคาร หรือต่อตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย
ที่ใช้เก็บเงิน รวมทั้งอาคารสถานที่ที่เอาประกันภัย

ประกันภัยการโจรกรรม

 

ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายตามกรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรม ทั้งทรัพย์สินที่เอาประกันและความเสียหายต่อตัวอาคารซึ่งเก็บทรัพย์สิน
ที่เอาประกัน สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองได้
3 แบบ คือ

แบบ จร. 1 คุ้มครองการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ โดยบุคคลใด ๆ ที่มิได้ระบุในข้อยกเว้นซึ่งได้เข้าไปหรือออกจากสถานที่ที่เอาประกันภัย
                  โดยใช้กำลังอย่างรุนแรงและทำให้เกิดร่องรอยความเสียหาย ที่เห็นได้อย่างชัดเจน ต่อสถานที่ที่เอาประกันภัยจากการใช้เครื่องมือ
                  วัตถุระเบิด ไฟฟ้า เคมี รวมทั้งความสูญเสียหรือความเสียหายเนื่องมาจากความพยายามกระทำการดังกล่าว

แบบ จร. 2 คุ้มครองการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์ ซึ่งจะกว้างกว่าแบบ จร. 1 โดยรวมถึงการชิงทรัพย์และ
                 การปล้นทรัพย์ด้วย การชิงทรัพย์ หมายความว่า การลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลงประทุษร้าย

แบบ จร. 3 คุ้มครองการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ ความคุ้มครองจะกว้างที่สุดโดยรวมถึงการลักทรัพย์ (ลักขโมย) การลักทรัพย์ หมายความว่า
                  การเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต

ประกันภัยความเสียหายต่อเครื่องคอมพิวเตอร์

 

คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายจากอุบัติเหตุไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่เกิดขึ้นแก่คอมพิวเตอร์ที่เอาประกันภัยไว้ภายใต้เงื่อนไขของกรมธรรม์

ประกันภัยกระจก

 

ให้ความคุ้มครองความเสียหายอันเกิดจากการแตกของกระจก ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ณ สถานที่ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือเลือกที่จะหากระจกอื่นทดแทนหรือซ่อมแซมกระจกที่แตกไป

ประกันภัยป้ายโฆษณา

 

ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่เกิดขึ้นแก่ป้ายโฆษณาที่เอาประกันภัยอันเนื่องมาจากอัคคีภัย ฟ้าผ่า การระเบิด การโจรกรรม หรืออุบัติเหตุจากสาเหตุภายนอกที่ไม่ได้ถูกระบุไว้ในข้อยกเว้นในกรมธรรม์ประกันภัย และสามารถซื้อเพิ่มความคุ้มครองในส่วนของบุคคลภายนอกได้ด้วย


This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy