ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พรบ)

9316 Views  | 

พรบ_รถยนต์

กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พ.ร.บ.)   

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) เป็นกรมธรรม์ที่กฎหมายบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ บังคับให้รถยนต์ทุกคันต้องจัดทำ

ประกันภัย เพื่อคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของเจ้าของรถสำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สิน การบาดเจ็บทางร่างกาย และ/หรือเสียชีวิต

 

ตารางความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

ความคุ้มครองวงเงินความคุ้มครอง
(บาท/คน)
1. จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น ได้รับโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด
    1.1 ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ (ตามจริง)30,000
    1.2 การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร35,000
2. ค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น สำหรับผู้ประสบภัย (จะได้รับภายหลังจากการพิสูจน์แล้วว่าไม่ได้เป็นฝ่ายละเมิด)
     2.1 ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บไม่เกิน 80,000 บาท
     2.2 การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง500,000
     2.3 สูญเสียมือสองข้างตั้งแต่ข้อมือหรือแขนสองข้าง หรือเท้าสองข้างตั้งแต่ข้อเท้า หรือขาสองข้าง หรือสายตาสองข้าง (ตาบอด)500,000

     2.4 สูญเสียมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ แขนหนึ่งข้าง เท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า ขาหนึ่งข้าง สายตาหนึ่งข้าง (ตาบอด)

           ตั้งแต่ 2 กรณีขึ้นไป

500,000
    2.5 ทุพพลภาพอย่างถาวร  ที่ไม่สามารถประกอบอาชีพประจำได้300,000

    2.6 สูญเสียมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือแขนหนึ่งข้าง หรือเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า หรือขาหนึ่งข้างหรือสายตาหนึ่งข้าง (ตาบอด)

         กรณีใดกรณีหนึ่ง

250,000
    2.7  หูหนวก เป็นใบ้ หรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์หรือความสามารถสืบพันธ์ุ จิตพิการอย่างติดตัว250,000

    2.8 การสูญเสียอวัยวะอื่นใดที่กระทบต่อการดำรงชีวิตอย่างปกติสุขของผู้ประสบภัย เช่น การสูญเสีย ม้าม ปอด ตับ ไต ฟันแท้ทั้งซี่

         ตั้งแต่ 5 ซี่ขึ้นไป หรือกรณีกะโหลกศีรษะถูกทำให้เสียหายเป็นเหตุให้ต้องใช้กระโหลกเทียม เป็นต้น

 250,000
    2.9 สูญเสียนิ้วตั้งแต่ข้อนิ้วขึ้นไป ไม่ว่านิ้วเดียวหรือหลายนิ้ว200,000
    2.10 ชดเชยรายวัน 200 บาท รวมกันไม่เกิน 20 วัน กรณีเข้าพักรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ในสูงสุดไม่เกิน 4,000 บาท

สำหรับกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป 

 

หมายเหตุ


   1. ผู้ประสบภัย หมายรวมถึง ผู้ขับขี่ที่ถูกละเมิด ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก


   2. ผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายผิด หรือ ไม่มีผู้ใดต้องรับผิดตามกฎหมายจะได้รับเฉพาะค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น


   3. จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของจำนวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัย (รายละเอียดในกรมธรรม์)
 

                                                                    ซื้อประกัน พ.ร.บ.

        กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พ.ร.บ.)

        อัตราเบี้ยประกันภัย พ.ร.บ.

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy