ประกันสินเชื่อทางการค้า Trade Credit

12433 Views  | 

ประกันสินเชื่อทางการค้า Trade Credit

 
 
การประกันภัยสินเชื่อทางการค้า หรือการประกันภัยลูกหนี้ หรือการประกันสินเชื่อการส่งออก จัดเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของผู้เอาประกันภัย โดยจะได้รับการชดเชยค่าสินไหมทดแทน ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นจากการไม่ชำระเงินของลูกหนี้การค้า ซึ่งจะได้รับความคุ้มครองทั้งการขายภายในประเทศ และการขายไปยังต่างประเทศ
 
ช่วยลดความเสี่ยงจากการขายสินค้าแบบให้เครดิต
ลดมูลค่าหนี้ของบริษัท
ขยายฐานธุรกิจเพิ่มยอดขาย
มั่นใจในการให้เทอมการชำระเงินแก่ลูกค้า ทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่
เพิ่มความมั่นคงทางการเงินของบริษัท
เพิ่มประสิทธิภาพของกระแสเงินสด
สามารถขอสินเชื่อกับธนาคารเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน
การประกันภัยประเภทนี้ให้ความคุ้มครองความเสียหายจากการไม่ชำระเงิน
จากลูกหนี้ทางการค้าทั้งนี้มีสาเหตุจากความเสี่ยงทางการค้า และความเสี่ยงทางการเมือง
 

ความเสี่ยง

ความคุ้มครอง
ความเสี่ยงทางการค้า
1.ลูกกหนี้ล้มละลาย

2.ลูกหนี้ผิดนัดชำระ
ความเสี่ยงภัยทางการเมือง
1.ประกาศพักชำระหนี้ต่างประเทศของประเทศผู้ซื้อ

2.ผู้ซื้อไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตรามาชำระหนี้

3.ผู้ซื้อถูกเพิกถอนใบอนุญาตการนำเข้าสินค้า

4.การเกิดสงคราม การปฏิวัติ รัฐประหาร การจราจล


ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการขอใบเสนอราคา
 
ชื่อผู้เอาประกันภัย
ประเภทธุรกิจของผู้เอาประกันภัย
ยอดขายต่อปี
ประเทศผู้ซื้อ (กรณีส่งออก)
ประวัติหนี้เสีย
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 095 952 6514 , Line id : Makeinsuranceeasy
 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy