ประกันกลุุ่มสวัสดิการพนักงาน ESSENTIAL SME

7256 Views  | 

ประกันกลุุ่มสวัสดิการพนักงาน  ESSENTIAL SME

CORPORATE  SME  SERIES

ESSENTIAL  SME 

แผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่ม ที่องค์กรธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง  จำเป็นต้องมี

รับประกันภัยตั้งแต่องค์กรที่มีพนักงาน 5-100 คน

สามารถเลือกความคุ้มครองให้ได้ตรงกับความต้องการกับสวัสดิการขององค์กร

  • ผู้ป่วยใน   
  • ผู้ป่วยนอก   
  • ทันตกรรม
  • การรักษาวงเงินสูง
  • การคลอดบุตร

   คุ้มครองการเข้ารักษาในฐานะผู้ป่วยใน  ไม่จำกัดจำนวนวัน

   ค่าธรรมเนียมการผ่าตัด (จ่ายตามจริง)

   คุ้มครองการเข้ารักษาในฐานะผู้ป่วยนอก  สูงสุดถึง  30 ครั้งต่อปี

   ทุกแผนมีความคุ้มครองเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ  (อบ.2)

   ยกเว้นระยะเวลารอคอย  30 วัน กรณีเจ็บป่วยทั่วไปและอุบัติเหตุ

ข้อเสนอประกันภัยสุขภาพกลุ่มสวัสดิการพนักงาน ESSENTIAL SME
ความคุ้มครองหลัก
รายละเอียดPlan 1Plan 2Plan 3Plan 4Plan 5Plan 6Plan 7
ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน  ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
ค่าห้อง  ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล (สูงสุดต่อวัน)


ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู) (สูงสุดต่อวัน และ 15 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)


ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป


ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป


ค่าแพทย์ที่ปรึกษาทางการผ่าตัด กรณีไม่มีการผ่าตัด รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป


การรักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน กรณีผู้ป่วยนอก (กรณีอุบัติเหตุรักษาตัวภายใน 24 ชั่วโมงและการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน) รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป       
ค่ารถพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน  รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป       
ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด
ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด (จ่ายตามจริง)       
ค่าแพทย์ที่ปรึกษาทางการผ่าตัด รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด       
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ (สูงสุดไม่เกิน 1ครั้งต่อวัน)       
ผลประโยชน์อุบัติเหตุส่วนบุคคล (อบ.2)       
ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต  สูญเสียอวัยวะ  สายตา การรับฟังเสียง  การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง       
ความคุ้มครองเพิ่มเติม
รายละเอียดPlan 1Plan 2Plan 3Plan 4Plan 5Plan 6Plan 7
การรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง       
        
        
        
        


 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy