ประกันภัยบ้านมิตรแท้

9618 Views  | 

ประกันภัยบ้านมิตรแท้

 

 ประกันภัยบ้านมิตรแท้

"การประกันภัยบ้านมิตรแท้" คือ การรวมความคุ้มครองหลายประเภทอยู่ในกรมธรรม์ประกันภัยเพียงฉบับเดียว

คือ มีทั้งการประกันภัย

• ตัวอาคาร


• ค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว (หลังเกิดอุบัติเหตุ)


• ทรัพย์สินส่วนบุคคล


• อุบัติเหตุส่วนบุคคล


• ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก


  ดังนั้น การประกันภัยบ้านมิตรแท้ จึงเป็นกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยซื้อเพียงฉบับเดียวจะได้รับความคุ้มครองครอบคลุมทุกปัญหาสำคัญ รูปแบบการประกันภัยดังกล่าว กำลังเป็นที่นิยมของประ

  ขาชนในกลุ่มประเทศยุโรปตอนเหนือ เช่น เยอรมันนี เนเธอร์แลนด์ สวีเดน สำหรับประเทศไทย "การประกันภัยบ้านมิตรแท้" กำลังเติบโตในกลุ่ม "ผู้อาศัยอยู่ในเมือง" เนื่องจากเป็นการประกัน

  ภัยแบบสำเร็จรูป ที่ตัดปัญหาไม่ต้องซื้อกรมธรรม์ประกันภัยหลายฉบับ และข้อสำคัญเบี้ยประกันภัยถูกกว่าการแยกซื้อกรมธรรม์ประกันภัย

ความคุ้มครอง ประกันภัยบ้านมิตรแท้


อาคารและทรัพย์สินภายในอาคาร


ภัยหรืออุบัติเหตุที่กรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครอง คือ ไฟไหม้ ฟ้าฝ่าการระเบิด (ยกเว้นระเบิดจากการก่อการร้าย) ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) การเฉี่ยวชนของยานพาหนะทางบก ภัย

จากอากาศยาน ลมพายุ แผ่นดินไหว การลักทรัพย์ที่มีร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์

หมายความถึงตัวอาคาร (ไม่รวมฐานราก) รวมถึงส่วนต่อเติม โดยอาคารที่เอาประกันภัยได้ต้องเป็นคอนกรีต หรือปูนทั้งหลังและใช้เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น เช่น บ้านเดี่ยว (รวมถึงโรงรถ อาคาร

ย่อยและรั้ว) ทาวเฮาส์ ตึกแถว ห้องชุดสำกหรับอยู่อาศัยในแฟลต ในอาคารชุด หรือในคอนโดมิเนียม

เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตบแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้ต่างๆ และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

บริษัทจะจ่ายชดเชยค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว เมื่ออาคารที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหายจากภัยที่กรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครอง จนถึงขนาดไม่สามารถอยู่อาศัยได้อีกต่อไป (เฉพาะ

แผนบังคับ A)


ทรัพย์สินส่วนบุคคล หมายความถึง เสื้อผา โทรศัพท์มือถือ หรือ Notebook เท่านั้น  บริษัทจะจ่ายชดเชยความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนบุคคล ของผู้เอาประกันภัยที่ได้รับความเสียหายอันเกิด

จากภัย หรืออุบัติเหตุใดๆ ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ (Unforeseen Accident) ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างเดินทางทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ทั่วโลก เฉพาะผู้เอาประกันภัยที่รถบุชื่อไว้ในหน้าตาราง

กรมธรรม์ประกันภัย 1 คนเท่านั้น  (เฉพาะแผนบังคับ B)

ความคุ้มครอง การบาดเจ็บ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง การเสียชีวิต อันเกิดขึ้น โดยอุบัติเหตุ จากปัจจัยภายนอก คุ้มครองทั่วโลก ตลอด 24 ชม. ผู้ได้รับความคุ้มครอง

  1. ผู้เอาประกันภัย
  2. คู่สมรส
  3. บุตร 1 คน อายุไม่เกิน 20 ปี


สำหรับการบาดเจ็บ การเสียชีวิต หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ที่เกิดขี้นโดยอุบัติเหตุภายในบ้านของผู้เอาประกัน ซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมาย อันเกิดจาก

ความประมาทเลินเล่อของผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลในครอบครัว
 

 

 

 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy