ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง

10362 Views  | 

ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง


ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง
 
ผู้เอาประกันภัย
 ต้องเป็นผู้ประกอบการขนส่งซึ่งอาจเป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือบุคคละรรมดา

สินค้า
 ต้องเป็นสินค้าของผู้ส่งหรือผู้รับ (ไม่คุ้มครองสินค้า หรือทรัพย์สินของผู้ประกอบการขนส่ง

ระยะเวลาเอาประกันภัย
แบบเต็มปี
 

ระยะเวลาเอาประกันภัยเริ่มต้น - สิ้นสุด ตามวันเวลาและเวลาที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์และเมื่อสินค้าขนขึ้น

 

ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งแล้ว รวมถึงการสูญหายหรือเสียหาย ขณะขนขึ้น - ขนลง ซึ่งกระทำโดยผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้าง


แบบขนส่งเฉพาะเที่ยว
 

ระยะเวลาเอาประกันภัยเริ่มต้น เมื่อสินค้าขนขึ้นยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งแล้ว รวมถึงการสูญหาย หรือเสียหายขณะขนขึ้น - ขนลง

 

ซึ่งกระทำโดยผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้าง จนถึงจุดหมายปลายทางและสิ้นสุดเมื่อเสร็จสิ้นการขนถ่ายสินค้าออกจากยานพาหนะ

 

หรือส่งมอบสินค้าแล้ว


การระบุยานพาหนะขนส่ง
  หัวรถลากที่ไม่สามารถบรรทุกสินค้าได้
  ต้องระบุทะเบียนหัวรถลาก ฏรมธรรม์ประกันภัยจะคุ้มครองความรับผิดของผู้เอาประกันภัย โดยไม่ต้องระบุ เลขทะเบียนรถพ่วง หรือหางพ่วง

รถบรรทุกที่บรรทุกสินค้าได้และสามารถลากจุงรถพ่วง

  ต้องระบุเลขทะเบียนรถบรรทุกที่บรรทุกสินค้าได้และ เลขทะเบียนรถพ่วง หากระบุเฉพาะหมายเลขทะเบียนคันใด กรมธรรม์ประกันภัย


  จะคุ้มครองเฉพาะ  คันที่ระบุหมายเลขทะเบียนเท่านั้น


ความคุ้มครอง

  คุ้มครองความรับผิดของผู้ขนส่ง (ผู้เอาประกันภัย) ต่อสินค้าที่รับจ้างขน สำหรับการสูญหาย หรือความเสียหายของสินค้า ซึ่งเป้นของผู้ส่งหรือผู้รับ


  อันเกิดจากอุบัติเหตุในระหว่างขนส่ง และผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฏหมาย (ไม่คุ้มครองความรับผิดตามสัญญาขนส่งระหว่างผู้เอาประกันภัย


  กับผู้ส่งหรือผู้รับสินค้า) การขดมยสินค้า จากยานพาหนะในขณะที่ผู้ควบคุมยานพาหนะ หรือผู้เอาประกันภัยไม่อยู่ในวิสัยที่จะดูแลยานพาหนะนั้นได้


  เนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น


ความรับผิดตามกกหมาย
  ความรับผิดตามกกหมาย หมายถึงความรับผิดของผู้ขนส่งต่อสินค้าที่รับจ้างขน ซึ่งได้รับความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุโดยความประมาทเลินเล่อ
  ของผู้ขนส่งหรือลูกจ้าง
 ดาวโหลดใบสมัครการประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง

ตารางความคุ้มครอง และเบี้ยประกันภัย สำเร้จรูปแบบเต็มปี
 
จำนวนเงินจำกัดความรับผิด (บาท)เบี้ยประกันภัยสุทธิ (บาท)เบี้ยประกันภัยรวม (บาท)
50,0004,0004,300
100,0004,5004,850
150,0005,0005,380
200,0005,5005,910
250,0006,5006,990
300,0007,0007,520
350,0007,5008,060
400,0008,0008,600
450,0008,5009,140
500,0009,0009,670
600,0009,60010,320
700,00010,20010,960
800,00010,80011,610
900,00011,40012,250
1,000,00012,00012,900
1,100,00012,35013,270
1,200,00012,70013,650
1,300,00013,05014,030
1,400,00013,40014,400
1,500,00013,75014,780
1,600,00014,10015,150
1,700,00014,45015,530
1,800,00014,80015,910
1,900,00015,15016,280
2,000,00015,50016,660
2,100,00015,97517,170
2,200,00016,45017,680
2,300,00016,92518,190
2,400,00017,40018,700
2,500,00017,87519,210
2,600,00018,35019,720
2,700,00018,82520,230
2,800,00019,30020,740
2,900,00019,77521,250
3,000,00020,25021,760
4,000,00025,0002,6860
5,000,00027,00029,010
ค่าสินไหมทดแทน
  บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสิทธิที่ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์จำกัดความรับผิดตามกกหมายหรือจ่ายตามจำนวนเงินความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
  แต่ไม่เกินจำนวนเงินจำกัดความรับผิด โดยจ่ายในนามของผู้เอาประกันภัย ให้เจ้าของสินค้าผู้ได้รับความเสียหาย
 การประกันภัยขนส่งทางทะเล
 การประกันภัยสินเชื่อทางการค้า

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy