ประกันภัยความรับผิดสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์-ไทยศรีประกันภัย

4291 Views  | 

ประกันภัยความรับผิดสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์-ไทยศรีประกันภัย

 
 
EASY DOCTOR INSURANCE
         ประกันภัยความรับผิดความรับผิดสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์
 
               คุ้มครองกรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์อาจถูกเรียกร้องให้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ต่อบุคคลภายนอกตาม ความรับผิดตามกฏหมายจากการบาดเจ็บทางร่างกาย จิตใจ ตลอดจนการเสียชีวิตของผู้ป่วยซึ่งเกิดจากการรักษาหรือความผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจ
 
ความคุ้มครอง
               คุ้มครองบุคคลที่ทำประกันภัยโดยกำหนด ประเภทของแพทย์ (ตาม Package) คุ้มครองความรับผิดทางกฎหมายที่เกิดจากการกระทำผิด หรือถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดตามหน้าที่วิชาชีพของแพทย์จากการได้รับบริการทางการแพทย์ เช่น โดยคนไข้ที่ได้รับการผ่าตัดในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย รวมถึงการใช้เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับร่างกายมนุษย์ (เครื่องมือที่ได้รับการรับรองโดยผู้ผลิต และกระทรวงสาธารณสุข)
 
อาณาเขตความคุ้มครอง
              ภายใต้อาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น
 
สิทธิของผู้เอาประกันภัยที่จะต่อสู้คดี
              • บริษัทจัดหาที่ปรึกษาทางกฎหมายให้ แต่หากผู้เอาประกันภัยมีความเห็นอยากใช้ที่ปรึกษาของตน โดยต้องแจ้งให้ผู้รับประกันภัย ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องได้รับการยินยอมจากบริษัท
              • ในกรณีที่ผู้รับประกันภัยมีความเห็นให้ชำาระค่าเสียหาย แต่ผู้เอาประกันภัยไม่เห็นด้วยและเลือกที่จะต่อสู้คดีความรับผิดของผู้รับ ประกันภัยจะไม่เกินจำานวนเงินที่มีการตกลงชำาระค่าเสียหายบวกค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรของผู้รับประกันภัย วันที่ผู้เอาประกันภัยเลือกที่จะต่อสู้คดี

ข้อยกเว้น การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัย ฉบับนี้ไม่คุ้มครอง 
• การให้บริการทางการแพทย์นอกเหนือขอบเขตวิชาชีพ
• ศัลยกรรมเพื่อความงามโดยเฉพาะ และการให้บริการการรักษาเวช สำาอาง (ผิวหนัง)
• AIDS / โรคตับอักเสบ
• การรับเลือดจากธนาคารเลือด หรือการให้บริการธนาคารเลือก
• การให้ยาสลบในด้านทันตกรรม เว้นแต่กระทำาในโรงพยาบาล
• ให้ยาเพื่อลดน้ำาหนัก
• ให้บริการขณะที่อยู่ภายใต้อิทธิพลสิ่งมึนเมา
• การกระทำาผิดโดยเจตนา
• ภัยนิวเคลียร์ ภัยสงคราม
• ยกเว้นความรับผิดใดๆ หรือคดีความที่เกิดขึ้นก่อนการทำาประกันภัย
• การรักษาโดยเลสิกข์
• การฝังเข็ม
• ความรับผิดจากผลิตภัณฑ์บกพร่อง
• ความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ ความรับผิดตามสัญญา                                                         
แผนความคุ้มครองแพทย์แผน 1แผน 2
วงเงินความคุ้มครอง (บาท)1,000,000 /ครั้ง2,000,000 /ครั้ง
2,000,000 / ครั้ง4,000,000 /ครั้ง
ความรับผิดส่วนแรก (บาท)10,000 /ครั้ง20,000 /ครั้ง
กลุ่มแพทย์ความคุ้มครองเบี้ยประกันภัยต่อปี
กลุ่ม 1อายุรแพทย์, จิตแพทย์. พยาธิแพทย์, ศัลยแพทย์, จักษุแพทย์, แพทย์ หู คอ จมูก,
แพทย์รังสีรักษา, แพทย์ทางโลหิตวิทยา, แพทย์ทางมะเร็งวิทยา, แพทย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์
11,00014,500
กลุ่ม 2วิสัญญีแพทย์, สูตินรีแพทย์, ศัลยแพทย์ระบบประสาทและสมอง, ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก,
กุมารแพทย์
12,00017,000
กลุ่ม 3ทันตแพทย์10,00014,000
 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy