อุบัติเหตุรถยนต์กระบะชนท้ายรถบรรทุก 6 ล้อ บาดเจ็บ 2 รายเสียชีวิต 1 ราย

593 Views  | 

พรบ

กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พ.ร.บ.)   

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) เป็นกรมธรรม์ที่กฎหมายบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ บังคับให้รถยนต์ทุกคันต้องจัดทำ

ประกันภัย เพื่อคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของเจ้าของรถสำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สิน การบาดเจ็บทางร่างกาย และ/หรือเสียชีวิต
 

                                                     ตารางความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

ความคุ้มครองวงเงินความคุ้มครอง(บาท/คน)
1. จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น ได้รับโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด
      1.1 ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ (ตามจริง)30,000
    1.2 การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร35,000

2. ค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น สำหรับผู้ประสบภัย (จะได้รับภายหลังจากการพิสูจน์แล้วว่าไม่ได้เป็นฝ่ายละเมิด)

   2.1 ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บไม่เกิน 80,000 บาท
    2.2 การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง500,000

   2.3 สูญเสียมือสองข้างตั้งแต่ข้อมือหรือแขนสองข้าง หรือเท้าสองข้างตั้งแต่ข้อเท้า หรือขาสองข้าง หรือสายตาสอง

        ข้าง (ตาบอด)

500,000
    2.4 สูญเสียมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ แขนหนึ่งข้าง เท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า ขาหนึ่งข้าง สายตาหนึ่งข้าง (ตาบอด)

           ตั้งแต่ 2 กรณีขึ้นไป
500,000
   2.5 ทุพพลภาพอย่างถาวร  ที่ไม่สามารถประกอบอาชีพประจำได้300,000

    2.6 สูญเสียมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือแขนหนึ่งข้าง หรือเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า หรือขาหนึ่งข้างหรือสายตาหนึ่ง

         ข้าง (ตาบอด)กรณีใดกรณีหนึ่ง

250,000

    2.7  หูหนวก เป็นใบ้ หรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์หรือความสามารถสืบพันธ์ุ   

          จิตพิการอย่างติดตัว

250,000

   2.8 การสูญเสียอวัยวะอื่นใดที่กระทบต่อการดำรงชีวิตอย่างปกติสุขของผู้ประสบภัย เช่น การสูญเสีย ม้าม ปอด ตับ ไต

         ฟันแท้ทั้งซี่ตั้งแต่ 5 ซี่ขึ้นไป หรือกรณีกะโหลกศีรษะถูกทำให้เสียหายเป็นเหตุให้ต้องใช้กระโหลกเทียม เป็นต้น

250,000
   2.9 สูญเสียนิ้วตั้งแต่ข้อนิ้วขึ้นไป ไม่ว่านิ้วเดียวหรือหลายนิ้ว200,000
   2.10 ชดเชยรายวัน 200 บาท รวมกันไม่เกิน 20 วัน กรณีเข้าพักรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน สูงสุดไม่เกิน 4,000 บาท


สำหรับกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป 

 

หมายเหตุ


   1. ผู้ประสบภัย หมายรวมถึง ผู้ขับขี่ที่ถูกละเมิด ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก


   2. ผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายผิด หรือ ไม่มีผู้ใดต้องรับผิดตามกฎหมายจะได้รับเฉพาะค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น


   3. จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของจำนวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัย (รายละเอียดในกรมธรรม์)
 


                                                                    ซื้อประกัน พ.ร.บ.

            กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พ.ร.บ.)

           ประกันภัย พ.ร.บ.ปรับเพิ่มความคุ้มครองเป็น 500,000 บาท

     

        

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy