หลักของสัญญาประกันภัย (Principle of Insurer Contract)(copy)(copy)(copy)(copy)

739 Views  | 

หลักของสัญญาประกันภัย (Principle of Insurer Contract)(copy)(copy)(copy)(copy)

หลักของสัญญาประกันภัย (Principle of Insurer Contract)

1.หลักส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย (Principle of Insurable Interest) 
2.หลักสุจริตใจอย่างยิ่ง (Principle of  Utmost Good Faith) 
3.หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเป็นจริง (Principle of Indemnity) 
4.หลักการรับช่วงสิทธิ (Principle of Subrogation) 
5.หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือหลักการเฉลี่ย (Principle of Contribution) 
6.หลักสาเหตุใกลช้ิด (Principle of Proximate Cause) 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy