ประกันภัยความรับผิดสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์-ทิพยประกันภัย(copy)

3728 Views  | 

ประกันภัยความรับผิดสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์-ทิพยประกันภัย(copy)

สาขาวิชาชีพแพทย์เบี้ยประกันภัยรวมภาษีและอากร (บาท)
คุ้มครองการรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลทั่วประเทศ รวมคลีนิคส่วนตัว
1,000,000 บาทต่อครั้งและ
2,000,000 บาทตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
2,000,000 บาทต่อครั้งและ
4,000,000 บาทตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
3,000,000 บาทต่อครั้งและ
6,000,000 บาทตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก
อายุรแพทย์ จิตแพทย์ พยาธิแพทย์ ทันตแพทย์ กุมารแพทย์6,900.009,600.0012,400.00
จักษุแพทย์ ศัลยแพทย์ หู คอ จมูก รังสีแพทย์ แพทย์ทางโลหิตวิทยา แพทย์ทางมะเร็งวิทยา แพทย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์
แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทย์ที่มีทำหัตถการ
7,600.0010,900.0014,500.00
สูตินารีแพทย์ วิสัญญีแพทย์ ศัลยแพทย์ระบบประสาทและสมอง
ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก
8,300.0012,800.0018,000.00
ผลประโยชน์
(หลังจากไม่มีการต่ออายุกรมกรรม์)
ขยายเวลาการแจ้งเหตุต่อไปอีก 3 เดือน - ผู้เอาประกันภัยบอกเลิกหรือไม่ต่ออายุกรมธรรม์
ขยายเวลาการแจ้งเหตุต่อไปอีก 12 เดือน - ผู้เอาประกันภัยบอกเลิกหรือไม่ต่ออายุกรมธรรม์
 
เงื่อนไขการประกันภัย :
-  แพทย์จะต้องมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของแพทยสภาและไม่เคยถูกเพิกถอน ทั้งนี้ใบประกอบโรคศิลป์จะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 5 ปี (ตามตารางเบี้ยข้างต้น)
-  สำหรับกรณีที่แพทย์มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์อายุระหว่าง 1 - 3 ปี คิดค่าเบี้ยประกันภัยเพิ่มอีก 15% ของจำนวนเบี้ยประกันที่ระบุใว้ในตารางข้างต้น           
-  สำหรับกรณีที่แพทย์มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์อายุเกินกว่า 3 ปี -  5 ปี คิดค่าเบี้ยประกันภัยเพิ่มอีก 10% ของจำนวนเบี้ยประกันที่ระบุใว้ในตารางข้างต้น           
-  รบกวนแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย เพื่อประกอบในการออกกรมธรรม์ประกันภัย  ( ตามกฏระเบียบข้อบังคับ ของ คปภ.)         
-  สำเนาใบอนุญาต แพทยสภา 


ข้อตกลงคุ้มครอง
   บริษัทจะชดใช้ :
    -  ค่าสินไหมทดแทนฯ ไม่เกินจำนวนเงินจำกัดความรับผิดที่ระบุในแต่ละกรมธรรม์
    สำหรับการบาดเจ็บทางร่างกาย หรือจิตใจ หรือการเสียชีวิตของผู้ป่วย ที่มีสาเหตุหรือถูกกล่าวหา ว่าผู้เอาประกันภัยให้บริการทางวิชาชีพผิดพลาด ละเลย หรือขาดความระมัดระวัง (เรียกว่า "การรักษาที่ไม่ได้คุณภาพวิชาชีพ")
    - เหตุการ์ที่เกิดขึ้น ต้องเป็นการเรียกร้องเป็นครั้งแรกในระหว่างระยะเวลาประกันภัย ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย
    - เหตุการ์ที่เกิดขึ้นภา่ยในอาณาเขตความคุ้มครองประเทศไทย และขอบเขตอำนาจศาลไทย


ข้อยกเว้น
   บริษัท จะไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ในกรณีดังนี้ :
   1. การให้บริการอื่นใดที่นอกเหนือจากขอบเขตของการให้บริการทางวิชาชีพตามปกติในฐานะแพทย์
   2. การให้บริการทางการแพทย์ในกรณีของศัลยกรรมตกแต่ง (plastic/esthetic Surgery) ยกเว้นแต่มีการวินิจฉัยหรือเหตุผลทางอายุรเวทจะให้ความคุ้มครองเฉพาะการผ่าตัดเพื่อทำให้กลับเหมือนเดิม (reconstructive surgery) ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุ หรือความผิดปกติที่เป็นมาแต่กำเนิด
   3. การปฏิบัติการของธนาคารเลือด
   4. การใช้ยาเพื่อลดน้ำหนัก
   5. การปฏิบัติการของทันตแพทย์และทันตศัลยแพทย์เกี่ยวกับ
      - การใช้ยาสลบ
      - ปฏิบัติการใดที่ดำเนินไปภายใต้การให้ยาสลบ
      เว้นแต่กระทำภายในโรงพยาบาล
   6. การให้บริการขณะที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของสิ่งเสพติดหรือสิ่งมึนเมา
   7. การกระทำโดยเจตนา ไม่ซื่อสัตย์ ประสงค์ร้าย กระทำผิดทางอาญา หรือผิดกฎหมายของผู้เอาประกันภัย
   8. ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการแผ่รังสีหรือการเปรอะเปื้อน กัมมันตภาพรังสี
   9. สงคราม สงครามกลางเมือง การจลาจล การก่อการร้าย
   10. การขาย จัดกา หรือจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ หรือการเรียกร้องซึ่งเกิดจากการที่สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ไม่สามารถตอบสนองความต้องการตามเจตนาของสินค้า หรือไม่มีคุณสมบัติตามที่ระบุรับรองหรือรับประกัน
   11. ความรับผิดชอบของผู้เอาประกันภัยที่เกิดจากสัญญา ข้อตกลงอื่นใด การรับรอง หรือรับประกัน

 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy