เอฟพีจี ประกันภัย

 

ประกันอุบัติเหตุการเดินทางรายปีสำหรับบริษัททัวร์

 

 


ซับบ์ประกันภัย : แผนประกันอุบัติเหตุการเดินทางรายปีสำหรับบริษัททัวร์

 
 ผลประโยชน์และเบี้ยประกันภัยการเดินทางระยะสั้น (Inbound-Outbound-Domestic)

 

          ความคุ้มครอง

PLAN 1

PLAN 2

PLAN 3

PLAN 4

อุบัติเหตุเสียชีวิต         1,000,000.- 500,000.-             200,000.-       100,000.-
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ            500,000.-200,000.-             100,000.-       100,000.-
ระยะเวลาการเดินทาง / วัน        สุงสุด 15 วัน        สุงสุด 15 วัน           สุงสุด 15 วัน        สุงสุด 15 วัน
เบี้ยประกันภัย ต่อคน27.-17.-                12.-                10.-
จำนวนผู้เอาประกันภัยขั้นต่ำ (คน)          1,000.-1,000.-               1,000.            1,000.-
   
   หมายเหตุ
 :

  เบี้ยประกันดังกล่าวยังไม่รวม VAT 7 % และอากร .4 % /  กรมธรรม์ประกันภัย/ฉบับ 300 .- บาท ขึ้นไป  /  เอกสารนี้ไม่ถือเป็นสัญญาประกันภัย

 ความคุ้มครอง
1.     ความคุ้มครองสำหรับนักท่องเที่ยวภายในประเทศ(DOMESTIC TOURIST) :ให้ความคุ้มครองนักท่องเที่ยว ซึ่งอยู่ภายในประเทศไทยที่มาใช้บริการสำหรับบริษัทท่าน โดยมีผลเริ่มคุ้มครองตั้งแต่ออกเดินทางตามตารางการเดินทางที่จัดไว้ สำหรับอุบัติเหตุทุกชนิดที่เกิดขึ้นระหว่างเดินทางทัศนาจรและพักค้างแรมภายใต้การบริการจัดนำที่ยวของท่าน จนกระทั่งสิ้นสุดโปรแกรม (ระยะเวลาไม่เกิน 15วัน/เที่ยว)
2..    ความคุ้มครองสำหรับนักท่องเที่ยวไปต่างประเทศ(OUTBOUND TOURIST) :ให้ความคุ้มครองนักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางไปต่างประเทศที่ลงทะเบียนใช้บริการกับบริษัทท่านโดยมีผลคุ้มครองเริ่มตั้งแต่เดินทางออกจากประเทศไทยสำหรับอุบัติเหตุทุกชนิดระหว่าเดินทางทัศนาจรและพักค้างแรมภายใต้การบริการจัดนำเที่ยวของบริษัทท่านจนกระทั่งสิ้นสุดการเดินทางตามตารางการเดินทางหรือโปรแกรมที่จัดไว้หรือจนกระทั่งเดินทางกลับถึงประเทศไทย (ระยะเวลาไม่เกิน 15วัน/เที่ยว)
3.     ความคุ้มครองสำหรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ(INBOUND TOURIST) :ให้ความคุ้มครองนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศที่ลงทะเบียนให้บริการของบริษัทท่านโดยมีผลคุ้มครองเริ่มตั้งแต่เดินทางมาถึงประเทศไทย จนกระทั่งสิ้นสุดการเดินทางตามตารางที่กำหนดไว้ หรือจนกระทั่งออกจากประเทศไทย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนถือว่าสิ้นสุดความคุ้มครอง (ระยะเวลาไม่เกิน 15วัน/เที่ยว)

ผลประโยชน์การชดเชย
- 100% ของทุนประกันภัย กรณีอุบัติเหตุทำให้เสียชีวิต
- 100% ของทุนประกันภัย กรณีอุบัติเหตุทำให้สูญเสียแขนสองข้าง หรือขาสองข้างหรือตาสองข้าง หรือสองอย่างรวมกัน
- 60% ของทุนประกันภัย กรณีอุบัติเหตุทำสูญเสียแขนหนึ่งข้าง หรือขาหนึ่งข้างหรือตาหนึ่งข้าง (ความสูญเสียดังกล่าว ต้องเกิดขึ้นภายใน 180 วัน นับจากวันเกิดอุบัติเหตุ)
- ค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุทำให้บาดเจ็บ ชดใช้ค่ารักษาพยาบาลภายใน52สัปดาห์จากวันที่เกิดอุบัติเหตุตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นแต่ไม่มากกว่าจำนวนที่เลือกซื้อไว้ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง สูงสุดไม่เกิน 52 สัปดาห์

 กำหนดอายุของผู้เอาประกัน
 จำกัดอายุ 1-70  ปี 

 ความรับผิดชอบสูงสุดต่อเหตุการณ์
สูงสุดไม่เกิน 8 ล้านบาท 

 
ข้อยกเว้น

 การประกันดังกล่าวจะไม่คุ้มครองในกรณีเกิดความเจ็บป่วยทางร่างกาย เช่น การติดต่อของเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส อาการไส้เลื่อน ไส้ติ่ง การทำร้ายร่างกายตนเองโดยเจตนา การฆ่าตัวตาย   การตั้งครรภ์ การคลอดบุตร การแท้งบุตร หรือการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ หรือการคลอดบุตร ภัยสงคราม การกระทำอาชญากรรม การทะเลาะวิวาท กีฬาอาชีพหรือกีฬาที่เสี่ยงอันตราย การก่อการร้าย การที่ประชนลุกฮือต่อต้านร้ฐบาล การจลาจลหรือนัดหยุดงาน ขณะที่ผู้เอาประกันตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรา หรือยาเสพติด การขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
 

 


เอฟพีจี ประกันภัย
ประกันภัยรถยนต์ 2+ 3+
ประกันสุขภาพ FPG O Care
ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลซับบ์ประกันภัย (คุ้มครองภัยก่อการร้าย)
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล เอฟ พี จี ประกันภัย
ประกันการเดินทางต่างประเทศสำหรับขอวีซ่า
ประกันเดินทางต่างประเทศรายปีสำหรับนักธุรกิจ
ประกันเดินทางต่างประเทศสำหรับขอวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุการเดินทางรายปีสำหรับบริษัททัวร์

ดูทั้งหมด...

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy