เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย

 ประกันเดินทางต่างประเทศ MSIG Easy Travel

ความคุ้มครองจำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
Easy 1Easy 2Easy 3Easy Visa PlusEasy VISA
1.การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรเนื่องจากอุบัติเหตุ
 ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 15 -75 ปี บริบูรณ์
ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 1 -14 ปี บริบูรณ์
ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 76 -80 ปี บริบูรณ์
5,000,000
1,500,000

1,000,000
4,000,000
1,500,000

1,000,000
3,000,000
1,500,000
1,000,000
2,000,000
1,500,000
750,000
1,500,000
1,500,000
750,000
2.ค่ารักษาพยาบาลระหว่างเดินทางในต่างประเทศจ่ายตามจริงสูสุด
 ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 15 -75 ปี บริบูรณ์
ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 1 -14 ปี บริบูรณ์
ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 76 -80 ปี บริบูรณ์
5,000,000
2,000,000

1,500,000
3,000,000
2,000,000

1,500,000
2,000,000
2,000,000
1,500,000
2,000,000
2,000,000
1,500,000
2,000,000
2,000,000
1,500,000
 2.1ค่ารักษาพยาบาลสืบเนื่องจากต่างประเทศหลังจากกลับถึงประเทศไทย (ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่ารักษาพยาบาล) ตามจริงต่อครั้งสูงสุด
 ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 15 -75 ปี บริบูรณ์
ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 1 -14 ปี บริบูรณ์
ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 76 -80 ปี บริบูรณ์
250,000
100,000
75,000
1500,000
100,000
75,000
100,000
100,000
75,000
100,000
100,000
75,000
100,000
100,000
75,000
 2.2ผลประโยชน์ชดเชยค่าเดินทางเพื่อรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกในต่างประเทศ1,0001,0001,0001,0001,000
3.การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือเคลื่อนย้ายกลับสู่ประเทศไทย2,000,0002,000,0002,000,0002,000,0002,000,000
4.การส่งศพกลับประเทศไทยจ่ายตามจริงสูงสุด2,000,0002,000,0002,000,0001,500,0001,500,000
5.การยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทางจ่ายตามจริงสูงสุด500,000300,000200,00050,000-
6.การลดจำนวนวันเดินทางจ่ายตามจริงสูงสุด500,000300,000200,00010,000-
7.การล่าช้าของเที่ยวบิน จ่ายค่าสินไหมทดแทนสูงสุดกรณีใด กรณีหนึ่งดังนี้35,00025,00015,00010,000-
 จ่าย 20 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการล่าช้าต่อเนื่องทุกๆ 6 ชั่วโมง)
สำหรับกรณีที่ 7.1 และจ่าย 20 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการล่าช้าเกินกว่า
6 ชั่วโมงสำหรับกรณีที่ 7.2
7,0005,0003,0002,000-
8.ความสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพย์สินส่วนตัว  และ/หรืออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟจ่ายตามจริงสูงสุด60,00040,00030,00015,000-
9การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
-จ่าย 20 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการล่าช้าต่อเนื่องทุกๆ 6 ชั่วโมง)
35,000
7,000
25,000
5,000
15,000
3,000
10,000
2,000
-
10.ความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก4,000,0003,000,0001,000,000500,000500,000
11.การเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล จ่ายตามจริงสูงสุด250,000150,00070,000--
12.ผลประโยชน์เงินชดเชยระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย ขณะเดินทางไปต่างประเทศ สูงสุดไม่เกิน 30 วัน วันละ3,0002,5001,000--
13.ความสูญเสีย หรือความเสียหายของเงินส่วนตัว  จ่ายตามจริงสูงสุด6,0004,0002,00010,0005,000
14.ความสูญเสีย หรือความเสียหายของเอกสารการเดินทาง จ่ายตามจริงสูงสุด30,00020,000- -
15.การพลาดต่อเที่ยวบินสูงสุด
- จ่าย 20 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการล่าช้าต่อเนื่องทุกๆ 6 ชั่วโมง)
15,000
3,000
10,000
2,000
7,500
1,500
5,000
1,000
-
16.ผลประโยชน์ รางวัลพิเศษสำหรับ โฮล อิน วัน จ่ายตามจริงสูงสุด20,00010,000---
17.ความเสียหายส่วนแรกสำหรับรถเช่า (จากภัยที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์รถยนต์)25,00020,00015,000--
18.ความสูญเสีย หรือความเสียของคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จ่ายตามจริงสูงสุด25,00025,00010,000--
19.การจี้ตั๋วเครื่องบิน100,000100,000100,000100,000-
20.ผลประโยชน์ชดเชยค่าโทรศัพท์ฉุกเฉินจ่ายตามจริงสูงสุด500500500500500
21.การขยายเวลาคุ้มครองโดยอัตโนมัติ จากสาเหตุที่กรมธรรม์ระบุไว้ (วัน)55555

เงื่อนไขการรับประกันภัย
ผู้เอาประกันภัยต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย
ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 1 - 75 ปี บริบูรณ์
กรณีผู้เอาประกันอายุ 1 - 14 ปีบริบูรณ์ ต้องมีผู้ปกครองซื้อแผนประกันภัยนี้ด้วย
แผนประกันภัยแบบรายปี สามารถซื้อได้เฉพาะผู้ที่มีอายุ 15 - 65 ปีบริบูรณ์ และเดินทางสูงสุด 120 วันต่อครั้ง โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี
ผู้เอาประกันภัยต้องเดินทางจากประเทศไทยเท่านั้น
ผู้เอาประกันภัยจะต้องไม่มีอวัยวะส่วนใดส่นใดส่วนหนึ่งผิดปกติ พิการ บกพร่อง หรือทุพพลภาพ
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่เดินทางไปหรือเดินทางผ่าน หรือการเดินทางในประเทศต่อไปนี้
 - อัฟกานิสถาน - อาเซอร์ไบจาน - คิวบา - อีรัก - อิสราเอล
 - คีร์กีชสถาน - เลบานอน - ลิเบีย - นิการากัว - เกาหลีเหนือ
 - ปากีสถาน - ปาเลสไตน์ - ทาจิกิสถาน - เติร์กมินิสถาน - อุซเบกิสถาน
 
หมายเหตุ : รายละเอียดของความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้น จะระบุไว้ในกรมะรรม์ประกันภัย

แผนประกันภัยเหมาะสำหรับ
 
 ผู้ที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยว, การติดต่อธุรกิจ, การประชุม อบรม สัมมนา, ศึกษาต่อระยะสั้น เป็นต้น
สำหรับผู้ที่เดินทางบ่อยในแต่ละปี แนะนำให้ซื้อเป็นแบบรายปี

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ - แบบรายเที่ยว

ไม่ว่าคุณจะเดินทางไปต่างประเทศจะแบบเดี่ยว แบบกลุ่ม เพื่อท่องเที่ยว ติดต่อธุรกิจ หรือดูงาน ก็หมดกังวลเรื่องความคุ้มครองที่มากกว่า
การเจ็บป่วย กับประกันเดินทางต่างประเทศแบบรายเที่ยว
เบี้ยเริ่มต้นเพียง 190 บาท รับความคุ้มครอง 1.5 ล้านบาท
ยื่นวีซ่าไม่ผ่านคืนเงิน 100%

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ - แบบรายปี

คุ้มกว่า! สำหรับผู้ที่เดินทางบ่อยๆ กับประกันภัยเดินทางต่างประเทศ - แบบรายปี ที่ให้ความคุ้มครองเต็มรูปแบบ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเดินทางต่อปี และสามารถเดินทางสูงสุด 120 วัน/ครั้ง
เบี้ยทั้งปีเริ่มต้นเพียง 3,750 บาท
ทุกแผนสามารถใช้ยื่นวีซ่าได้
เงื่อนไขการรับประกันภัย / คุณสมบัติผู้สมัคร 
ผู้เดินทางต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย
ผู้เดินทางต้องเริ่มเดินทางจากประเทศไทยเท่านั้น
ผู้เดินทางต้อง มีอายุ 1-75 ปีบริบูรณ์ (สำหรับรายเที่ยว)
ผู้เดินทางต้อง มีอายุ 15-65 ปีบริบูรณ์ (สำหรับซื้อรายปี)
ผู้เดินทางจะต้องไม่มีอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดผิดปกติ พิการ บกพร่อง หรือทุพพลภาพ
ผู้เดินทางจะต้องเดินทางด้วยสายการบินพาณิชย์หรือ สายการบิน เท่านั้น
 
*สำหรับการซื้อรายปี คุ้มครองการเดินทางสูงสุด 120 วันต่อครั้ง โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี

ประกันภัยเบ็ตเตล็ด
- ประกันสินเชื่อทางการค้า Trade Credit
- ประกันสุนัขมิตรแท้
- ประกันภัยเงินมิตรแท้
- ประกันภัยบ้านมิตรแท้
- ประกันงานก่อสร้าง (CAR)
- ประกันภัยทรัพย์สินธุรกิจรายย่อย
- ประกันภัยทางการเงิน
- ประกันภัยทดแทนแรงงาน และ ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง
- ประกันความซื่อสัตย์ของพนักงาน
- ประกันภัยความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ (Product Liability)

ดูทั้งหมด...

 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy