ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม AIG Economy Group Extra

2802 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

|ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม AIG Economy Group Extra
  รับประกันภัยโดย : AIG


7 เหตุผลที่ควรเลือก AIG ให้ดูแลสวัสดิการพนักงานคุณ

  • คุ้มครองอุบัติเหตุของพนักงานรวมถึงอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์
  • คุ้มครองทุกขั้นอาชีพที่มีความเสี่ยง
  • เคลมเยี่ยม " Claim Promise*" หนึ่งเดียวในประเทศไทยจ่ายเคลมเร็วภายใน 7 วัน
  • ไม่ต้องสำรองจ่าย เครือข่ายโรงพยาบาลกว่า500 แห่ง
  • มีบัตร AIG Care "บัตรสิทธิพิเศษ" ทุกแผนประกันภัย
  • ราคาคุ้มค่า มีแผนประกันภัยแบบแพ็กเกจ และยืดหยุ่นได้ตรงตามความต้องการ
  • สมัครง่ายไม่ต้องตรวจสุขภาพ
เงื่อนไขการรับประกันภัยเบี้ยประกันภัยขั้นต่อ  กรมธรรม์ 5,000 บาท

 
  • เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ ต่อ 1 กรมธรรม์ 5,000 บาท (เบี้ยประกันสุทธิ)
  • อายุผู้สมัคร 16 - 65 ปี
  • มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ ไม่มีอวัยวะส่วนใดบกพร่องหรือพิการ
 

ประเภทธุรกิจ 1
กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ กิจกรรมกำรจ้ำงงานในครัวเรือนส่วนบุคคลกิจกรรมกำรผลิตสินค้ำและบริการที่ทำขึ้นเองเพื่อใช้ในครัวเรือน                                    ซึ่งไม่สามารถจาแนกกิจกรรมได้อย่างชัดเจน เช่น กลุ่มส่งเสริมสุขภาพประจำหมู่บ้าน ฯลฯ การดูแลผู้สูงอายุ มูลนิธิต่างๆ
ที่ให้ความช่วยเหลือสังคม กลุ่มผลิตสินค้าหัตถกรรม เป็นต้น
ประเภทธุรกิจ 2
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร การศึกษา เช่น โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหารและการบริการเครื่องดื่ม โรงเรียนหรือสถานศึกษา เป็นต้น
ประเภทธุรกิจ 3
กิจกรรมทำงการเงินและการประกันภัย กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ เช่น ธนาคาร บริษัทประกันต่างๆ นายหน้าซื้อขายที่อยู่อาศัย                                    ร้านตัดผม คลินิกเสริมความงาม เป็นต้น
ประเภทธุรกิจ 4
เกษตรกรรม การป่าไม้ การประมง การผลิต การขำยส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร                                              กิจกรรมทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์ และเทคนิค กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ
กำรประกันสังคมภาคบังคับ ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิก เช่น เกษตรกร                                                            ร้านขายสินค้าต่างๆ (สินค้าทุกประเภท) ร้านซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ บริษัทผลิตสื่อหรือป้ายโฆษณา บุคลากรทางการแพทย์                                                           
หมอ พยาบาล วิศวกร ช่่างต่างๆ บริษัทหรือองค์กรที่ทำงานกับภำครัฐโดยตรง โรงมหรสพ เป็นต้น
ประเภทธุรกิจ 5
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน ก๊ำซ ไอน้ำ และระบบปรับอากาศ การจัดหาน้ำการจัดการ และการบำบัดน้ำเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล                                                           การก่อสร้าง กำรขนส่งและสถำนที่ เช่น บริษัทขุดเจาะน้ำมันหรือแท่นขุดเจาะน้ำมัน บริษัทขุดเจาะน้ำบาดาล บริษัทให้บริการด้านการประปา
บริษัทรับจัดการขยะหรือซื้อขายขยะ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง บริษัทขนส่งสินค้าต่างๆ เป็นต้น

กลุ่มอาชีพที่ไม่รับประกันภัย ดังต่อไปนี้ 

นักกีฬาอาชีพ/ บุคคลที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการขุดเจาะเหมืองแร่ใต้ดิน อุโมงค์ใต้ดิน / พนักงานดับเพลิง / ชาวประมง กะลาสีเรือ /ผู้สื่อข่าว     ช่างภาพประเภท/ข่าวสงคราม / พนักงานขุดเจาะน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ/บุคคลที่ทำงานเกี่ยวข้องกับ/การรื้อถอนอาคารรื้อซากอาคาร / ช่างเลื่อยไม้คนตัดไม้คนขับรถบรรทุกส่งไม้และคนขับรถยกของ (เครื่องกว้าน) / ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุระเบิด / พนักงานรักษำความปลอดภัย       (ที่พกอาวุธปืน) / พนักงานทำความสะอาดอาคารประเภทช่างเช็ดกระจกตามตึกสูง (ความสูงที่เกินกว่า 9 เมตรขึ้นไป) / พนักงานติดตั้งไฟฟ้าแรงสูง / นักการเมือง /นักเรียนนักศึกษา ทุกระดับการศึกษา         หรืออาชีพอื่นนอกเหนือจากอาชีพข้างต้นที่มีความเสี่ยงในระดับเดียวกัน

ขอข้อเสนอประกันกลุ่ม AIG Economy Group        
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 095 9526514
 ดาวน์โหลดแผนประกันกลุ่ม AIG Economy Group
ประกันสวัสดิการสำหรับพนักงานประกันกลุ่มสำหรับคนงานก่อสร้างประกันภัยทดแทนแรงงานประกันภัยความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้