ประกันภัยโดรน Drone Insurance (น้ำหนักไม่เกิน 25 Kg.)

6060 จำนวนผู้เข้าชม  |  ประกันภัยโดรน Drone Insurance

ประกันภัยโดรน Drone Insurance (น้ำหนักไม่เกิน 25 Kg.)

 

ประเภทกรมธรรม์  

: ประกันภัยความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก

ระยะเวลาเอาประกัน 

: 1 ปี (นับจากวันที่แจ้ง)

ผู้เอาประกันภัย  

: เจ้าของสินค้า (Drone's  Owner) / ในนามบุคคล และ/หรือ นิติบุคคล

ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย

: Drone (น้ำหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัม)

อาณาเขตความคุ้มครอง

: อาณาเขตประเทศไทย

ขอบเขตอำนาจศาล

: ภายใต้ศาลไทย

ความคุ้มครอง

: ความเสียหายหรือความสูญเสียต่อบุคคลภายนอก

 

1.

การเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บต่อร่างกาย หรือความเจ็บปวดต่อบุคคลภายนอก

2.

ความเสียหาย หรือความสูญเสียต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

3.

ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี

ความรับผิดส่วนแรก

ไม่มี

 
ข้อตกลงคุ้มครองแต่ละรายการ จำนวนเงินเอาประกันภัย / จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบ ( บาท )
แผน A1/1 แผน A1/2 แผน A1 แผน A2 แผน A3 แผน A4 แผน A5
ข้อ 1.ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก สำหรับ
1.1 ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ เจ็บป่วยหรืออนามัยของบุคคลภายนอก
1.2 ความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
ทั้งนี้ ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อ 1.1 และ 1.2 ให้หมายรวม ถึง ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียม
ในการ เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนซึ้งผู้เอาประกันภัยต้องชดใช้ตามกฏหมายให้กับผู้เรียกร้อง
1.3 ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี
ไม่เกิน
1,000,000 ต่อคน
ไม่เกิน
1,000,000 ต่อคน
ไม่เกิน
1,000,000 ต่อคน
ไม่เกิน
1,000,000 ต่อคน
ไม่เกิน
1,000,000 ต่อคน
ไม่เกิน
1,000,000 ต่อคน
ไม่เกิน
1,000,000 ต่อคน
ความคุ้มครองตามข้อ 1.1 - 1.3 รวมกันไม่เกิน
ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และ หรือติดต่อเหตุการณ์แต่ละครั้ง
1,000,000 1,000,000 1,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 10,000,000
ข้อ 2. ขยายความคุ้มครอง การประกันตัวผู้บังคับอากาศยาน ฯ (กรณีถูกควบคุมตัวในคดีอาญากรณี อุบัติเหตุจากการบังคับอากาศยานฯ) 100,000 200,000 300,000 100,000 100,000 500,000 1,000,000
จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดสำหรับข้อตกลงคุ้มครอง
ข้อ 1 และข้อ 2 รวมกันไม่เกิน
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
1,000,000 1,200,000 1,300,000 2,100,000 3,100,000 5,500,000 11,000,000
       เบี้ยประกันภัยรวมอากรและภาษี 1,800 2,300 3,000 4,084 5,050 6,715 11,818
 

ข้อมูลประกอบการสมัคร

1.

ใบคำขอเอาประกันภัยกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ พร้อมลายเซ็น

2.

สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกันภัย/บัตรประชาชนผู้บังคับโดรน

3.

ภาพถ่ายโดรน ซ้าย-ขวา-หน้า-หลัง-บน-ล่าง และรูป Serial No.ตัวเครื่องแบบชัดเจน

4. ใบ Payin ชำระเบี้ยประกันภัย (บัญชีธนาคาร บมจ.มิตรแท้ประกันภัย)
 
 
ใบคำขอเอาประกันภัยโดรน  (น้ำหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัม) (มิตรแท้ประกันภัย)
รายละเอียความคุ้มครองประกันภัยความรับผิดตามกฏหมาย โดรน  (น้ำหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัม) (มิตรแท้ประกันภัย)
ใบคำขอเอาประกันภัยโดรน  (น้ำหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัม)  (เจ้าพระยาประกันภัย)
รายละเอียความคุ้มครองประกันภัยความรับผิดตามกฏหมายโดรน  (น้ำหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัม)  (เจ้าพระยาประกันภัย)
ประกาศกระทรวงคมนาคม

Powered by MakeWebEasy.com