ประกันภัยคุ้มครองสัญญาการค้ำประกันลูกจ้าง Employee Bond

7315 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Employee Bond

ประกันภัยคุ้มครองสัญญาการค้ำประกันลูกจ้าง Employee Bond   

     | คุ้มครองความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง  

        ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามจำนวนเงินที่เสียหายไปจริงโดยตรงจากการกระทำอันเป็นการฉ้อโกง หรือยักยอก หรือลักทรัพย์ โดยลูกจ้างในระหว่าง

        ระยะเวลาเอาประกันภัย และในระหว่างระยะเวลาต่อเนื่องกันโดยไม่ขาดระยะเวลาการว่าจ้างตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง และที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของลูกจ้างนั้น โดยได้มี

        การตรวจพบการกระทำและความเสียหายนั้นในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย หรือภายใน 6 เดือนหลังจากนั้นหรือภายใน 6 เดือนหลังจากการจ้างได้สิ้นสุดลง สุดแต่กรณี

        ใดเกิดขึ้นก่อน

     | คุ้มครองความรับผิดตามสัญญาจ้าง

        ชดใช้สินไหมทดแทนในนามบุคคลผู้เอาประกันภัยให้แก่นายจ้างเป็นจำนวนไม่เกินกว่าความเสียหายโดยตรง สำหรับความสูญเสียหาความเสียต่อทรัพย์สินของนายจ้างที่

        เกิดจากการกระทำของบุคคล หรือผู้เอาประกันภัยในทางการที่จ้าง หรือที่ได้รับมอบหมายจากนายจ้าง และในสัญญาจ้างระบุให้บุคคลผู้เอาประกันภัยต้องชดใช้ค่าเสียหาย

        แก่นายจ้างจากการกระทำนั้น ความรับผิดตามสัญญาจ้างดังกล่าวข้างต้นต้องเกิดขึ้นภายใต้ขอบเขตการเสี่ยงภัยที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข

        แห่งการว่าจ้าง หน้าที่ของบุคคลผู้เอาประกันภัยและเกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย

    | ข้อดีของกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองสัญญาการค้ำประกันลูกจ้าง : สำหรับนายจ้าง

  • มีหลักประกันเมื่อเกิดความเสียหายอันเนื่องจากการกระทำของลูกจ้าง ทั้งกรณีทุตจริตและทำผิดสัญญาจ้าง
  • ได้รับการชดเชยทันทีไม่ต้องรอดำเนินคดีหรือฟ้องศาล
  • ไม่ต้องประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานเนื่องจากลูกจ้างไม่มีเงินค้ำหรือบุคคลค้ำประกัน
  • สามารถกำหนดวงเงินค้ำประกันที่สูงขึ้นและสอดคล้องตามตำแหน่งและหน้าที่ของลูกจ้าง

      ข้อดีของกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองสัญญาการค้ำประกันลูกจ้าง : สำหรับลูกจ้าง

  • ไม่ต้องวิ่งเต้นหาเงินค้ำหรือบุคคลมาค้ำประกันการทำงาน
  • สะดวกรวดเร็วไม่ยุ่งยาก สามารถแจ้งเอาประกันภัยผ่านนายจ้าง
  • ได้รับเบี้ยประกันคืนเมื่อออกจากงานในระหว่างปีที่กรมธรรม์คุ้มครอง
  • เริ่มทำงานได้ทันที

     | ข้อยกเว้นการประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง
        กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหาย หรือความรับผิดที่เกิดขึ้นอันเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก
        3.1 ความรับผิดส่วนแรก
        3.2 สงคราม การรุกราน การกระทําที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติหรือการกระทําที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม
              หรือสงครามกลางเมืองซึ่งหมายถึงสงครามระหว่างชนที่อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน การแข็งข้อ การกบฏ การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศ
              กฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก การก่อความวุ่นวายทางการเมือง การก่อการร้าย
              การก่อวินาศกรรม การนัดหยุดงาน หรือการจลาจลไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับทางการเมืองหรือไม่ก็ตาม การกระทําอันมีเจตนาร้ายเพื่อผล
              ทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม
       3.3 วัตถุอาวุธปรมาณูการแตกตัวของประจุ การแผ่รังสี การกระทบกับกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงปรมาณูหรือจากกากปรมาณูอันเกิดจากการ
             เผาไหม้เชื้อเพลิงปรมาณู และสําหรับจุดประสงค์ของข้อสัญญานี้การเผานั้นรวมถึงกรรมวิธีใดๆ แห่งการแยกตัวปรมาณู
             ซึ่งดําเนินติดต่อกันไปด้วยตัวของมันเอง

      3.4 ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องกับยานพาหนะซึ่งอยู่ในความดูแลหรือรับผิดชอบของลูกจ้างในฐานะพนักงานขับรถ
      3.5 ความรับผิดตามสัญญาจ้าง ที่เกิดขึ้นจากคําพิพากษา หรือกระบวนการยุติธรรมซึ่งมิใช่ศาลไทยหรือที่เกิดขึ้นหรือสืบเนื่องจากคําพิพากษาของ
           ศาลไทยเพื่อบังคับคดีให้ตัดสินนอกอาณาเขตราชอาณาจักรไทย
      3.6 ความรับผิดไม่ว่าลักษณะใดๆ อันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องจาก หรือเป็นผลโดยตรง หรือโดยอ้อมจาก กากเคมี ฝุ่น ควัน นํ้าท่วม นํ้าสกปรก ก๊าซพิษ
            ของเหลวหรือของแข็งที่เป็นพิษ มลพิษ หรือมลภาวะใดๆ
      3.7 ความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องกับ การกู้ยืมเงินทั้งที่ระบุและไม่ระบุในสัญญาจ้าง
      3.8 ความสูญเสียหรือเสียหาย หรือความเสียหายต่อเนื่อง อันเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมซึ่งเกิดจาก :
           3.8.1 การทํางาน หรือการทํางานบกพร่องของระบบอินเตอร์เน็ต (internet) หรือระบบในแบบเดียวกันหรือเครือข่ายภายใน (intranet)
                   หรือเครือข่ายส่วนตัว หรือเครือข่ายในแบบเดียวกัน
           3.8.2 ความเสียหาย การถูกทําลาย ความผิดพลาด การถูกลบ หรือความสูญเสียหรือเสียหายอื่นของข้อมูลซอฟท์แวร์ หรือชุดคําสั่งการเขียนโปรแกรมหรือชุดคําสั่งประเภทใด
           3.8.3 การเสียประโยชน์ในการใช้ หรือในการทํางานทั้หมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดขข้อมูล การเข้ารหัสโปรแกรมซอฟท์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นใด                        ซึ่งทํา งานโดยใช้ไมโครชิป (microchip) หรือตรรกะที่ฝังอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ (embedded logic) และการไม่สามารถ หรือความขัดข้องที่เกิดตามมา

      เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัย : บริษัทนายจ้างโดยจะต้องมีลูกจ้าง (ที่จะทำประกันภัย)

     จำนวนขั้นต่ำ 20 คน โดยจะระบุผู้เอาประกันภัย เป็นชื่อ ' นายจ้าง "

สนใจทำประกันติดต่อ
สำนักงานแอสอินไลฟ์โบรคเกอร์
โทรศัพท์ : 095 952 6514
LineOA:@asinlife
https://lin.ee/BCezRtB
ประกันภัย ง่ายครบ จบที่เรา

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้