ประกันภัยชดเชยผลประโยชน์จากอุบัติเหตุการใช้รถยนต์ Motor Top Up

6930 จำนวนผู้เข้าชม  |  ประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยชดเชยผลประโยชน์จากอุบัติเหตุการใช้รถยนต์ Motor Top Up

 ประกันภัยชดเชยผลประโยชน์จากอุบัติเหตุการใช้รถยนต์  (Motor Top Up)  โทร : 095 952 6514
 Line ID : Makeinsuranceeasy
 
 
ประกันภัยชดเชยผลประโยชน์จากอุบัติเหตุการใช้รถยนต์ ( ฺBKI - Motor Top Up)
 
  เงินชดเชยรายได้รายวันกรณีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ จนต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล
 ​ คุ้มครองการโจรกรรมทรัพย์สินส่วนบุคคลในรถยนต์
 ​ เงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างรถยนต์เข้าซ่อมอู่จากอุบัติเหตุ
 
​ พิเศษ ! เงินปลอบขวัญเมื่อประสบอุบัติเหตุ
 
   ดาวโหลดใบคำขอเอาประกันภัย
 
 ตารางความคุ้มครอง และเบี้ยประกันภัย
ความคุ้มครอง
แผน 1 แผน 2 แผน 3
 ​ เงินชดเชยรายได้กรณีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ จนต้องเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล (สูงสุด 7 คน ) 2500 - -
 ​ เงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างรถยนต์เข้าอู่ซ่อมจากอุบัติเหตุ
    กรณีเป็นฝ่ายถู
2500 3000 3000
    กรณีเป้นฝ่ายผิด / ประมาทร่วม / พิสูจน์ไม่ได้ - - 1000
 ​ การประกันภัยโจรกรรมสำหรับทรัพย์สินส่วนบุคคลที่อยู่ภายในรถยนต์ 10000 20000 20000
 ​ เงินชดเชยปลอบขวัญเนื่องจากอุบัติเหตุกรุณีเป้นฝ่ายถูก   3000 2000
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร
1900 1900 2400
 
  ประกันภัยชดเชยผลประโยชน์จากอุบัติเหตุการใช้รถยนต์  (มิตรแท้เพิ่มค่า)    โทร : 095 952 6514
 Line ID : Makeinsuranceeasy
 
  เงื่อนไขการรับประกันภัย
 
  1. สำหรับรถยนต์นั่งใช้ส่วนบุคคล (รหัส 110) รถยนต์ปิคอัพบรรทุก ใช้เพื่อการพาณิชย์ไม่เกิน 4 ตัน (รหัส 320)
  2. อายุรถไม่เกิน 10 ปี (นับจากปีจดทะเบียน)
  3. ผู้เอาประกันภัยต้องเป็นเจ้าของรถ หรือผู้ครอบครองรถ
  4. รถยนต์ 1 คัน สามารถซื้อได้เพียง 1 กรมะรรม์เท่านั้น
  5. รถยนต์ 1 คัน สามารถซื้อรวมกับกรมะรรม์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ ระหว่าง พ.ร.บ. หรือภาคสมัครใจทุกประเภท
 
ตารางผลประโยชน์ มิตรแท้เพิ่มค่า
1.ค่าชดเชยรายได้รายวันกรณีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุและทำให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารบาดเจ็บ
  จนต้อง เข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล
  ( ชดเชยสูงสุดไม่เกิน 30 วัน / คน / ครั้ง และไม่เกิน 7 คนต่อครั้ง
3,000
2.เงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างรถยนต์เข้าซ่อมอู่จากอุบัติเหตุ เนื่องจากอุบัติเหตุ
   ( เฉพาะรถชนรถที่สามารถระบุหรือแจ้งคู่กรณได้ ) (รวมทุกกรณีไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี) )
แผน 1 แผน 2
  - กรณีเป็นฝ่ายถูก (ต่อครั้ง) 3,000 3,000
  - กรณีเป็นฝ่ายผิด หรือประมาทร่วม หรือยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ (ต่อครั้ง) - 1,500
3.เงินชดเชยค่าเดินทางกรณี รถยนต์สูญหายหรือเสียหายโดยสิ้ยเชิง เนื่องจากการลักทรัพย์ ชิงทรัย์
  ปล้นทรัพย์ หรือไฟไหม้ การชนหรือพลิกคว่ำจากอุบัติเหตุ
50,000
 
แผนและอัตราเบี้ยรวมภาษีอากร  ' มิตรแท้เพิ่มค่า ' แผน 1 แผน 2
1. มิตรแท้เพิ่มค่า + พ.ร.บ. หรือภาคสมัครใจทุกประเภทกับมิตรแท้เท่านั้น 1,700 2,600
2. มิตรแท้เพิ่มค่า + พ.ร.บ. ไม่บังคับบริษัทประกันภัยใดก็ได้ 1,800 2,800
 
  แผนประกันภัยชดเชยผลประโยขน์  ( MSIG Add - On ) โทร : 095 -952 6514
 
 
 
ความคุ้มครอง แผน 1 (บาท) แผน 2 (บาท)
1. เงินชดเชยรายได้รายวัน กรณีรถยนต์คันที่ระบุในกรมธรรม์เกิดอุบัติเหตุ และทำให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารบาดเจ็บ
    จนต้องรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล 
(สูงสุด 30 วัน ต่อครั้ง ไม่เกิน 7 คนต่ออุบัติเหตุ)
3,000 / วัน 4,000 / วัน
2. เงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างรถยนต์เข้าอู่ซ่อมจากอุบัติเหตุชนกับยานพาหนะทางบก และระบุคู่กรณีได้
   ( เหมาจ่ายแต่ละครั้งของการนำรถยนต์เข้าซ่อม ไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี )
    2.1 กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายถูก
3,000 / ต่อครั้ง 4,000 / ต่อครั้ง
   2.2 กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายผิด หรือประมาทร่วม หรือไม่สามารถพิสูจน์ได้แน่ชัดว่าฝ่ายใดถูก ฝ่ายใดผิด ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
3. การโจรกรรมทรัพย์สินส่วนบุคคล ( การสูญหายของทรัพย์ส่วนตัวที่เก็บไว้ในรถยนต์คันที่ระบุในกรมธรรม์ ซึ่งเกิด
   จากกการลักทรัพย์ ที่ทุบกระจกหรืองัดแงะ และเกิดร่องรอยชัดเจนต่อตัวรถยนต์ และแจ้งความเป็นหลักฐาน )
  ( จ่ายตามความเสียหายจริง และสูงสุดต่อเหตุการณ์ และตลอดอายุกรมธรรม์)
5,000 5,000
4.การประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้ขับขี่ หรือผู้โดยสารจากอุบัติเหตุรถยนต์ คันที่ระบุในกรมธรรม์ (อบ.1) 
   (สูงสุดไม่เกิน 7 คน ต่ออุบัติเหตุ)
100,000 / คน 100,000 / คน
เบี้ยประกันภัยรายปี รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และอากร (บาท) 1,900 2,700
พิเศษ ! บี้ยประกันภัยรายปีสำหรับลูกค้าประกันภัยรถยนต์ MSIG รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และอากร (บาท) 1,600 2,300
 
หมายเหตุ : * เฉพาะผู้เอาประกันภัย กรมธรรม์รถยนต์ประเภท 1,2,3 และ Safe Guard เท่านั้น
เงื่อนไขการรับประกันภัย
 
1. สงวนสิทธิ์รับประกันภัยรถยนต์ 1 คัน ได้เพียง 1 กรมธรรม์
2. รับประกันภัยเฉพาะรถยนต์นั่งรหัส 110 และ 120 เท่านั้น และไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า
3. 3.1 กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นบุคคลธรรมดา รหัส 110 ต้องเป็นเจ้า หรือผู้ครอบครอง หรือผู้ใช้รถยนต์คันที่เอาประกันภัยเท่านั้น
  3.2 กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นนิติบุคคล รหัส 120 ต้องเป็นเจ้าของ ต้องระบุชื่อบุคคลที่เป็นเจ้าของรถประจำตำแหน่งที่เอาประกันภัยนั้น
4. คุ้มครองเฉพาะ การใช้รถยนต์ภายในอาณาเขตประเทศไทย
5. รายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้น ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 

Powered by MakeWebEasy.com