ประกันกลุุ่มสวัสดิการพนักงาน ESSENTIAL SME

7257 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันกลุุ่มสวัสดิการพนักงาน  ESSENTIAL SME

CORPORATE  SME  SERIES

ESSENTIAL  SME

แผนประกันสุขภาพและอุบัติกลุ่มที่องค์กรธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง จำเป็นต้องมี

  • ผู้ป่วยใน
  • ผู้ป่วยนอก
  • การรักษาวงเงินสูง
  • ทันตกรรม
  • การคลอดบุตร
ข้อเสนอประกันภัยสุขภาพกลุ่มสวัสดิการพนักงาน ESSENTIAL SME
ความคุ้มครองหลัก
รายละเอียดPlan 1Plan 2Plan 3Plan 4Plan 5Plan 6Plan 7Plan 8Plan 9Plan 10
ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน  ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง   
ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล (สูงสุดต่อวัน)6008001,0001,2001,5002,0002,500 3,0004,0005,000 
ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู) (สูงสุดต่อวัน และ 15 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)1,2001,6002,0002,4003,0004,0005,0006,0008,00010,000 
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป   
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป12,00014,00016,00018,00022,00032,00042,00052,00062,00082,000 
ค่าแพทย์ที่ปรึกษาทางการผ่าตัด  กรณีไม่มีการผ่าตัด รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป3,0003,5004,0004,5005,0006,0007,0008,0009,00012,000 
การรักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน กรณีผู้ป่วยนอก (กรณีอุบัติเหตุรักษาตัวภายใน 24ชั่วโมงและการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน)3,0003,5004,0004,5005,0006,0007,0008,0009,00012,000 
ค่ารถพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน  รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป1,5001,5001,5001,5001,5001,5001,5001,500 1,500 1,500 
ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด          
ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด (จ่ายตามจริง) 15,00018,000 20,000 25,00035,00045,00055,00065,00070,00080,000
ค่าแพทย์ที่ปรึกษาทางการผ่าตัด  รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด 3,0003,5004,000 4,5005,000 6,0007,000 8,000 9,00012,000 
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้   
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้  (สูงสุดไม่เกิน 1 ครั้งต่อวัน) 400500 600 700 800 1,000 1,200 1,500 1,700 2,000 
ผลประโยชน์อุบัติเหตุส่วนบุคคล (อบ.2)          
ความคุ้มครองกรณีเสีชีวิต  สูญเสียอวัยวะ สายตา  การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 20,00040,00060,000 80,000100,000 200,000300,000 400,000 500,000 600,000 
ความคุ้มครองเพิ่มเติม
รายละเอียดPlan 1Plan 2Plan 3Plan 4Plan 5Plan 6Plan 7Plan 8Plan 9Plan 10
การรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง          
จ่าย 80% ของค่าใช้จ่ายส่วนเกินผลประโยชน์ของค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน (ยกเว้น ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล และค่าแพทย์เยี่ยมไข้)  สูงสุดไม่เกินผลประโยชน์ที่กำหนดไม่คุ้มครอง     100,000200,000300,000 400,000  500,000600,000 
ความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอก          
ค่าแพทย์ ค่ายา ค่าเอ็กซ์เรย์ และค่าตรวจในห้องแล็ป (สูงสุดไม่เกิน 1 ครั้งต่อวัน และ 30 ครั้งต่อปี) 300400 500 600 700 800 1,000 1,500 2,000 2,500 
ผลประโยชน์การรักษาทางด้านทันตกรรม          
ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายสำหรับ การขูดหินปูน  การอุดฟัน การถอนฟัน การรักษารากฟัน การตรวจสุขภาพฟัน  และเอ็กซ์เรย์ฟัน (สูงสุดต่อปีกรมธรรม์)3,000     5,000     
ผลประโยชน์ความคุ้มครองการคลอดบุตรและการแท้งบุตร          
ค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตร  สูงสุดต่อการตั้งครรภ์ (กรณีทำประกันมมาแล้ว 280 วัน)     30,00050,000     
ค่าใช้จ่ายสำหรับการแท้งบุตรกรณีเปิดและขูดมดลูก  สูงสุดต่อการตั้งครรภ์ (กรณีทำประกันมาแล้ว 90 วัน )     10,00020,000     

เช็คเบี้ยประกันภัย

คุณสมบัติพนักงานผู้มีสิทธิเข้าร่วม

ผลประโยชน์การประกันภัยจะให้ความคุ้มครองแก่พนักงานที่มีอายุ 15 - 60 ปีซึ่งปฏิบัติงานเต็มเวลาวันที่เริ่มมีผลบังคับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มและต่ออายุได้ถึง  65 ปี

คุณสมบัติคู่สมรสและบุตรของพนักงาน

ผลประโยชน์การประกันภัยจะให้ความคุ้มครองแก่สมรสของพนักงานที่มีอายุ 15 - 60 ปี (ต่ออายุได้ถึง 65 ปี) และบุตรที่มีอายุตั้งแต่ 5-21 ปี

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  1. ไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อนและโรคเรื้อรัง

  2.  สำหรับพนักงานที่ประกอบขั้นอาชีพ 1-3 ยกเว้น กลุ่มธุรกิจดังต่อไปนี้ ธุรกิจสถานพยาบาล  สำนักงานกฏหมาย บริษัทรักษาความปลอดภัย ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง                               (ยกเว้น พนักงานในออฟฟิศ) ธุรกิจรถยนต์สาธารณะ สถานีบริการน้ำมันและแก๊ส  โรงงานผลิตภัณฑ์เคมี โรงงานผลิตสี กลุ่มงาน offshore พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน                 ธรุกิจอู่ซ่อมรถยนต์

  3. พนักงานระดับเดียวกัน  จะต้องอยู่ในแผนคุ้มครองเดียวกัน

  4. คู่สมรสและบุตร สามารถเลือกแผนความคุ้มครองเดียวกัน  หรือต่ำกว่าพนักงาน

  5. สมาชิกทุกท่านจะมีระยะเวลารอคอย 120 วัน สำหรับการเจ็บป่วยดังนี้  เนื้องอก ถุงน้ำ มะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก                                      โรคเกี่ยวกับทอนซิลหรือ อดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอด เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

  6. แผนความคุ้มครองผู้ป่วยนอก  สามารถเลือกได้สูงกว่าแผนผู้ป่วยในได้ไม่เกิน 3 แผน

  7. เงื่อนไขการรับประกันภัย

  • พนักงาน 5-50 คน สมาชิกทุกคนต้องกรอก ในแถลงสุขภาพเพิ่มเติมพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน
  • พนักงาน 51-100 คน  ไม่ต้องกรอก ใบแถลงสุขภาพเพิ่มเติม และสำเนาบัตรประชาชน เว้นแต่ พนักงานที่เลือกความคุ้มครองการรักษาการบาดเจ็บ  หรือเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง ต้องกรอกใบแถลงสุขภาพเพิ่มเติมพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน

  8.  สมาชิกที่ได้รับความคุ้มครองไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแผนความคุ้มครองระหว่างปีกรมธรรม์

  9.  ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยในต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาหรืออาการที่เกิดขึ้นจากสาเหตุเดียวกัน รวมถึงภาวะแทรกซ้อน             ทั้งหมดหากการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยในลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นอีกครั้งภายหลัง 45 วัน นับจากวันที่รับการรักษาครั้งสุดท้าย                                                                     จะถือว่าเป็นการเข้าพักรักษาครั้งใดครั้งหนึ่งครั้งใหม่

  10. การตรวจวินิฉัยเพื่อหาสาเหตุของการเจ็บป่วย เช่น PET Scan,MRI,CT Scan, Echocardiogram , Exercise Stress Test(EST) จะจ่ายให้ตามผลประโยชน์ของความคุ้มครอง               เพิ่มเติม ความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอกเท่านั้น ยกเว้นกรณีที่ได้รับการอนุมัติจาก บริษัทฯ ล่วงหน้า ในการตรวจวินิจฉัยอาการของการเจ็บป่วย กรณีที่มีการอนุมัติล่วงหน้า                    จากทางบริษัทฯ จะได้รับความคุ้มครองภายใต้ผลประโยชน์ในหมวดค่ารักษาพยาบาลทั่วไป

  11. แผนประกันภัยมีบังคับใช้ภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครอง  กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุ ของบริษัทฯ เท่านั้น

สนใจทำประกันขอข้อเสนอประกันกลุ่ม
ติดต่อ : แอสอินไลฟ์ กรุ๊ป
โทร : 095 952 6514
Line OA :@asinlife
ประกันภัย ง่ายครบ จบที่เรา

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้